Fascinuje nás rozmanitost života.

Představení studijního programu

Ekologická a evoluční biologie je tematicky obsáhlý program, který je zaměřen zejména na studium biosystematiky, taxonomie, ekologie, paleoekologie, evoluční ekologie, evoluční biologie, etologie a rozmanitosti organizmů na úrovni druhů, populací, společenstev a flór a faun různých území. Důraz je kladen na studium interakcí mezi organizmy a jejich prostředím, a mezi organizmy navzájem, např. vztahy parazit-hostitel nebo predátor-kořist. Odborná šíře programu vede k jeho dělení do pěti specializací: Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie. Specializace jsou definovány jak taxonomickým zaměřením, tak metodickými přístupy. Jejich vymezení ovšem není plně diskrétní: v některých tematických okruzích se částečně překrývají, což je odrazem mezioborovosti současné biologie.

Program má dvě základní formy studia, prezenční a kombinovanou, které se liší zejména v požadavcích na pravidelnou přítomnost studentů na pracovišti. Prezenční forma je také spojena se zapojením studentů do pravidelné výuky nebo její přípravy. Studenti prezenční formy pobírají měsíční stipendium dle platných a jednotných pravidel fakulty. Přechod z prezenční na kombinovanou formu je možný na základě žádosti studenta.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  Přijímací řízení probíhá formou prezentace tématu, uvažovaných metod a očekávaných výsledků uchazečem v angličtině a následného pohovoru, na základě čehož komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0-200 bodů) a znalostí anglického jazyka (0-100 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů v odborné části a 60 bodů v jazykové části.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je příprava kvalifikovaných odborníků v oblasti výzkumu vymezeného jednou ze specializací programu: Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie. Absolvent programu ovládá, podle specializace a zaměření disertační práce, nejnovější a pokročilé pracovní metody a znalosti zejména z oblasti taxonomie rostlin, živočichů a dalších organizmů, biosystematiky, ekologie, paleoekologie, parazitologie, hydrobiologie, bioinformatiky, biostatistiky, molekulární biologie a genetiky. Také se orientuje v současných odborných diskuzích v těchto oborech, případně oborech navazujících, je schopen samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit. O svých výsledcích je schopen referovat jednak ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech, jednak prostřednictvím přednášek a posterů na mezinárodních nebo národních odborných fórech.

  Jednotlivé pracovní skupiny Ústavu botaniky a zoologie pokrývají rozsáhlou paletu výzkumných témat, ve kterých jsou doktorandi školeni v rámci jednotlivých specializací, jako například:

  - Druhová diverzita rostlin a živočichů a její příčiny

  - Taxonomie a fylogeneze vybraných skupin organizmů

  - Paleoekologické studie vybraných území a časových období

  - Šíření invazních druhů a jejich ekologické dopady

  - Makroekologické struktury ve flóře a vegetaci

  - Vliv klimatických změn na strukturu populací, společenstev a ekosystémů

  - Variabilita velikosti genomu rostlin

  - Molekulární, ekologické, evoluční a behaviorální interakce v parazito-hostitelských systémech

  - Diverzita a fylogeneze parazitů vybraných hostitelských skupin

  - Mezidruhové interakce, např. predátor a kořist

  - Životní strategie vodních organizmů

  - Bioindikace ekologického stavu vodního prostředí

  Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v přátelském a kooperativním prostředí. Jejich výkon je během studia finančně oceňován a motivován podle vnitřních pravidel Ústavu botaniky a zoologie a Přírodovědecké fakulty MU. Studenti jsou také podporováni v účasti na vědeckých domácích a mezinárodních konferencích a k odborným pobytům na zahraničních pracovištích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit
  • navrhovat vědecké studie, aplikovat základní i speciální metodické postupy při sběru biologických dat a vyhodnotit získaná data pomocí relevantních statistických metod
  • o výsledcích své vědecké práce referovat ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech a aktivních vystoupení na odborných konferencích
  • zavádět získané poznatky a dovednosti do základního i aplikovaného výzkumu a do praxe, např. v ochraně přírody
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v oborech botaniky, zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie
  • plynně komunikovat v odborné angličtině
  • využívat zkušenosti získané v rámci mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti kolegům, být schopen pracovat v týmu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Ekologická a evoluční biologie nacházejí uplatnění zejména v akademických nebo rezortních výzkumných ústavech, na vysokých školách přírodovědeckého, pedagogického, zemědělského, lesnického, veterinárního nebo farmaceutického zaměření, ve státních institucích ochrany přírody a krajiny, v přírodovědeckých odděleních muzeí a v soukromých firmách nebo nevládních organizacích zaměřených na problematiku ochrany přírody a životního prostředí nebo zdraví člověka i živočichů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doktorská disertační práce obsahuje původní výsledky výzkumu dosažené doktorandem. Je psána v angličtině, výjimečně zčásti v češtině nebo jiném jazyce. Může mít formu souboru publikovaných nebo k publikaci připravených článků věnujících se jednomu tematickému okruhu, nebo formu jediné rozsáhlejší rukopisné práce. První forma je komisí programu doporučována a preferována. Disertační práce ve formě souboru článků musí obsahovat shrnující úvod, který dílčí články zasadí do společného kontextu, podá základní nástin problematiky, vymezí hlavní cíle disertační práce a souhrnně zhodnotí její výsledky v kontextu současného poznání. Práce ve formě rukopisu je členěna na úvod, metodiku, výsledky, diskusi, závěr, seznam literatury a přílohy. Rozsah disertační práce není stanoven, rozhodující je originalita výsledků, vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora. Nezbytnou minimální podmínkou pro přijetí disertační práce je, aby obsahovala alespoň tři články nebo rukopisy článků, z nichž alespoň u dvou musí být doktorand prvním autorem a alespoň dva musí být publikovány nebo přijaty k publikaci v časopise zařazeném do databáze Web of Science. U článků s více autory doktorand deklaruje vlastní podíl. Další podmínkou je, aby doktorand před přijetím disertační práce k obhajobě referoval o části výsledků disertace v angličtině na mezinárodně uznávaném odborném fóru. Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba doktorské práce. Předkládají se minimálně tři exempláře, povinností je i uložení elektronické verze práce v Informačním systému Masarykovy univerzity. Autoreferát není vyžadován.

Základní údaje

Zkratka
D-EKEB_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

53
počet aktivních studentů
43
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR