Fascinuje nás rozmanitost života.

Představení studijního programu

Ekologická a evoluční biologie je tematicky obsáhlý program, který je zaměřen zejména na studium biosystematiky, taxonomie, ekologie, paleoekologie, evoluční ekologie, evoluční biologie, etologie a rozmanitosti organizmů na úrovni druhů, populací, společenstev a flór a faun různých území. Důraz je kladen na studium interakcí mezi organizmy a jejich prostředím, a mezi organizmy navzájem, např. vztahy parazit-hostitel nebo predátor-kořist. Odborná šíře programu vede k jeho dělení do pěti specializací: Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie. Specializace jsou definovány jak taxonomickým zaměřením, tak metodickými přístupy. Jejich vymezení ovšem není plně diskrétní: v některých tematických okruzích se částečně překrývají, což je odrazem mezioborovosti současné biologie.

Program má dvě základní formy studia, prezenční a kombinovanou, které se liší zejména v požadavcích na pravidelnou přítomnost studentů na pracovišti. Prezenční forma je také spojena se zapojením studentů do pravidelné výuky nebo její přípravy. Studenti prezenční formy pobírají měsíční stipendium dle platných a jednotných pravidel fakulty. Přechod z prezenční na kombinovanou formu je možný na základě žádosti studenta.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  Přijímací řízení probíhá formou prezentace tématu, uvažovaných metod a očekávaných výsledků uchazečem v angličtině a následného pohovoru, na základě čehož komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0-200 bodů) a znalostí anglického jazyka (0-100 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů v odborné části a 60 bodů v jazykové části.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je příprava kvalifikovaných odborníků v oblasti výzkumu vymezeného jednou ze specializací programu: Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie. Absolvent programu ovládá, podle specializace a zaměření disertační práce, nejnovější a pokročilé pracovní metody a znalosti zejména z oblasti taxonomie rostlin, živočichů a dalších organizmů, biosystematiky, ekologie, paleoekologie, parazitologie, hydrobiologie, bioinformatiky, biostatistiky, molekulární biologie a genetiky. Také se orientuje v současných odborných diskuzích v těchto oborech, případně oborech navazujících, je schopen samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit. O svých výsledcích je schopen referovat jednak ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech, jednak prostřednictvím přednášek a posterů na mezinárodních nebo národních odborných fórech.

  Jednotlivé pracovní skupiny Ústavu botaniky a zoologie pokrývají rozsáhlou paletu výzkumných témat, ve kterých jsou doktorandi školeni v rámci jednotlivých specializací, jako například:

  - Druhová diverzita rostlin a živočichů a její příčiny

  - Taxonomie a fylogeneze vybraných skupin organizmů

  - Paleoekologické studie vybraných území a časových období

  - Šíření invazních druhů a jejich ekologické dopady

  - Makroekologické struktury ve flóře a vegetaci

  - Vliv klimatických změn na strukturu populací, společenstev a ekosystémů

  - Variabilita velikosti genomu rostlin

  - Molekulární, ekologické, evoluční a behaviorální interakce v parazito-hostitelských systémech

  - Diverzita a fylogeneze parazitů vybraných hostitelských skupin

  - Mezidruhové interakce, např. predátor a kořist

  - Životní strategie vodních organizmů

  - Bioindikace ekologického stavu vodního prostředí

  Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v přátelském a kooperativním prostředí. Jejich výkon je během studia finančně oceňován a motivován podle vnitřních pravidel Ústavu botaniky a zoologie a Přírodovědecké fakulty MU. Studenti jsou také podporováni v účasti na vědeckých domácích a mezinárodních konferencích a k odborným pobytům na zahraničních pracovištích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně definovat odborné problémy, navrhnout postupy k jejich řešení a pomocí adekvátních metod je řešit
  • navrhovat vědecké studie, aplikovat základní i speciální metodické postupy při sběru biologických dat a vyhodnotit získaná data pomocí relevantních statistických metod
  • o výsledcích své vědecké práce referovat ve formě odborných článků v mezinárodních i národních časopisech a aktivních vystoupení na odborných konferencích
  • zavádět získané poznatky a dovednosti do základního i aplikovaného výzkumu a do praxe, např. v ochraně přírody
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v oborech botaniky, zoologie, ekologie, hydrobiologie a parazitologie
  • plynně komunikovat v odborné angličtině
  • využívat zkušenosti získané v rámci mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti kolegům, být schopen pracovat v týmu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Ekologická a evoluční biologie nacházejí uplatnění zejména v akademických nebo rezortních výzkumných ústavech, na vysokých školách přírodovědeckého, pedagogického, zemědělského, lesnického, veterinárního nebo farmaceutického zaměření, ve státních institucích ochrany přírody a krajiny, v přírodovědeckých odděleních muzeí a v soukromých firmách nebo nevládních organizacích zaměřených na problematiku ochrany přírody a životního prostředí nebo zdraví člověka i živočichů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doktorská disertační práce obsahuje původní výsledky výzkumu dosažené doktorandem. Je psána v angličtině, výjimečně zčásti v češtině nebo jiném jazyce. Může mít formu souboru publikovaných nebo k publikaci připravených článků věnujících se jednomu tematickému okruhu, nebo formu jediné rozsáhlejší rukopisné práce. První forma je komisí programu doporučována a preferována. Disertační práce ve formě souboru článků musí obsahovat shrnující úvod, který dílčí články zasadí do společného kontextu, podá základní nástin problematiky, vymezí hlavní cíle disertační práce a souhrnně zhodnotí její výsledky v kontextu současného poznání. Práce ve formě rukopisu je členěna na úvod, metodiku, výsledky, diskusi, závěr, seznam literatury a přílohy. Rozsah disertační práce není stanoven, rozhodující je originalita výsledků, vysoká odborná úroveň a kvalitní formální úprava. Na konci disertační práce je zařazen životopis a seznam odborných publikací autora. Nezbytnou minimální podmínkou pro přijetí disertační práce je, aby obsahovala alespoň tři články nebo rukopisy článků, z nichž alespoň u dvou musí být doktorand prvním autorem a alespoň dva musí být publikovány nebo přijaty k publikaci v časopise zařazeném do databáze Web of Science. U článků s více autory doktorand deklaruje vlastní podíl. Další podmínkou je, aby doktorand před přijetím disertační práce k obhajobě referoval o části výsledků disertace v angličtině na mezinárodně uznávaném odborném fóru. Předepsaná je pevná a nerozebíratelná vazba doktorské práce. Předkládají se minimálně tři exempláře, povinností je i uložení elektronické verze práce v Informačním systému Masarykovy univerzity. Autoreferát není vyžadován.

Základní údaje

Zkratka
D-EKEB_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

55
počet aktivních studentů
40
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR