Cíle studijního programu

Program Biomolekulární chemie a bioinformatika otevírá studentům cestu k hlubokým znalostem o stavbě biologicky významných bio(makro)molekul (proteinů, nukleových kyselin, oligosacharidů a pod.) a o vztahu mezi jejich strukturou a biologickou funkcí. Studenti jsou školeni v metodách získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci bio(makro)molekul. Technické zázemí umožní studentům běžně pro svou práci využívat nejmodernější metody experimentální (nukleární magnetická rezonance, rentgenová krystalografie, kryo-elektronová mikroskopie, moderní metody studia biomolekulárních interakcí, metody molekulární biologie) a výpočetní (kvantová chemie, molekulová mechanika a dynamika). Důraz je kladen na samostatnou práci studentů v rámci řešených projektů včetně schopnosti komunikovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Studenti se také naučí využívat informace dostupné v literatuře a elektronických databázích. Nabídka specializovaných přednášek umožní studentům prohloubení teoretických znalostí.

Studium pokrývá následující výzkumné oblasti:

Výpočetní chemie a chemoinformatika

Strukturní bioinformatika

Strukturní analýza pomocí nukleární magnetické rezonance, rentgenové difrakce a kryo elektronové mikroskopie

Glykobiochemie

Interakce proteinů s buněčnou membránou

Strukturní virologie

Struktura a dynamika nukleových kyselin

Strukturní biologie genové regulace

Nekódující genom

Kontrola kvality RNA

Rekombinace a oprava DNA

Analýza sekvencí DNA

Sekvenování nové generace

Zaměření studijního programu je multidisciplinární a naučí studenty kombinovat poznatky různých oborů.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  K doktorskému studiu Biomolekulární chemie a bioinformatika jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Kromě toho by měl mít základní znalosti z biochemie a strukturní biochemie. Požaduje se schopnost komunikace v anglickém jazyce na úrovni překladu populárně naučného článku z angličtiny do češtiny, napsání krátkého anglického souhrnu a obecné diskuse na témata související zejména s vlastním životopisem, vysokými školami a výzkumnou činností. Při přijímacím pohovoru se hodnotí odborné znalosti (max. 100 bodů) a jazykové znalosti (max. 100 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč získat alespoň 160 bodů..
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Program Biomolekulární chemie a bioinformatika otevírá studentům cestu k hlubokým znalostem o stavbě biologicky významných bio(makro)molekul (proteinů, nukleových kyselin, oligosacharidů a pod.) a o vztahu mezi jejich strukturou a biologickou funkcí. Studenti jsou školeni v metodách získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci bio(makro)molekul. Technické zázemí umožní studentům běžně pro svou práci využívat nejmodernější metody experimentální (nukleární magnetická rezonance, rentgenová krystalografie, kryo-elektronová mikroskopie, moderní metody studia biomolekulárních interakcí, metody molekulární biologie) a výpočetní (kvantová chemie, molekulová mechanika a dynamika). Důraz je kladen na samostatnou práci studentů v rámci řešených projektů včetně schopnosti komunikovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Studenti se také naučí využívat informace dostupné v literatuře a elektronických databázích. Nabídka specializovaných přednášek umožní studentům prohloubení teoretických znalostí.

  Studium pokrývá následující výzkumné oblasti:

  Výpočetní chemie a chemoinformatika

  Strukturní bioinformatika

  Strukturní analýza pomocí nukleární magnetické rezonance, rentgenové difrakce a kryo elektronové mikroskopie

  Glykobiochemie

  Interakce proteinů s buněčnou membránou

  Strukturní virologie

  Struktura a dynamika nukleových kyselin

  Strukturní biologie genové regulace

  Nekódující genom

  Kontrola kvality RNA

  Rekombinace a oprava DNA

  Analýza sekvencí DNA

  Sekvenování nové generace

  Zaměření studijního programu je multidisciplinární a naučí studenty kombinovat poznatky různých oborů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat metodiky a modely v oboru biomolekulární chemie a bioinformatika
  • sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků pro zahraniční časopis v oboru biomolekulární chemie a bioinformatika
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém foru v oblasti biomolekulární chemie a bioinformatika
  • chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v oboru biomolekulární chemie a bioinformatika
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v oboru biomolekulární chemie a bioinformatika
  • rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem
  • využívat získané přenositelné zkušenosti při koncipování vědeckých projektů pro grantové žádosti a při organizování týmové práce ve výzkumu
 • Uplatnění absolventa

  Cílem studijního programu je připravit špičkové odborníky, kteří budou nejen specialisty s detailní znalostí určité techniky, ale také tvůrčími pracovníky s širokým rozhledem v oblasti biomolekulární chemie a bioinformatiky a s dobrými teoretickými základy. Ačkoli bude absolvent formován především pro akademickou dráhu, bude i odborníkem připraveným uplatnit se v komerčním prostředí zejména v biochemickém a farmaceutickém výzkumu, v práci s biologicky orientovanými databázemi a v oborech využívající pokročilé metody výpočetní chemie a bioinformatiky. Studijní pobyty a zahraniční kontakty umožní absolventovi nalézt uplatnění i na špičkových zahraničních pracovištích.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce musí obsahovat výsledky uveřejněné nebo přijaté ke zveřejnění. Podmínkou pro předložení disertační práce k obhajobě je minimálně 1 přijatý článek, kde je student prvním autorem, v časopise s IF, který je nad mediánem oboru nebo minimálně 2 prvoautorské články v jiných časopisech s IF (pod mediánem). Preferovanou formou disertační práce je soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem (čl. 31, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU). Formální požadavky na podobu disertační práce jsou upraveny Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty č. 5/2012.

Základní údaje

Zkratka
D-BINFO_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
počet aktivních studentů
32
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje