Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech fyzické geografie. Absolventi programu by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických a výzkumných institucích, ale také na možné uplatnění v soukromém sektoru.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé výzkumné skupiny Geografického ústavu pokrývají následující výzkumné okruhy, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

- Geomorfologie

- Meteorologie a klimatologie

- Hydrologie, limnologie a glaciologie

- Pedologie a pedogeografie

- Krajinná ekologie a biogeografie

- Paleogeografie, paleoklimatologie a paleoekologie

Spojovacím prvkem mezi výzkumnými okruhy jsou sdílené přístrojové a softwarové vybavení, odborné semináře, výroční prezentace Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Doktorandi jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Vědecký výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení

  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
  1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s programech a tématem disertační práce (max. 70 bodů),
  2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 30 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 50 ze 100 bodů tak, aby v každé části byla dosažena alespoň polovina požadovaných bodů.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech fyzické geografie. Absolventi programu by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických a výzkumných institucích, ale také na možné uplatnění v soukromém sektoru.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé výzkumné skupiny Geografického ústavu pokrývají následující výzkumné okruhy, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  - Geomorfologie

  - Meteorologie a klimatologie

  - Hydrologie, limnologie a glaciologie

  - Pedologie a pedogeografie

  - Krajinná ekologie a biogeografie

  - Paleogeografie, paleoklimatologie a paleoekologie

  Spojovacím prvkem mezi výzkumnými okruhy jsou sdílené přístrojové a softwarové vybavení, odborné semináře, výroční prezentace Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Doktorandi jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Vědecký výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít přehled o současné úrovní poznání v jeho specifickém oboru fyzické geografie;
  • orientovat se v příbuzných fyzicko-geografických oborech;
  • zvládnout teoretické i metodické základy vědecké práce v daném oboru;
  • týmově pracovat;
  • předávat odborné znalosti a zkušenosti formou výuky a konzultací mladším studentům a kolegům;
  • aktivně využívat vědeckou angličtinu daného oboru v mluvené i psané podobě;
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise;
  • popularizovat obor pro širokou veřejnost;
  • nastoupit na místo vědeckého postdoktoranda bez delší metodické přípravy;
  • samostatně navrhovat, provádět a vést vlastní výzkum v daném oboru;
  • připravit návrh vědeckého projektu;
  • transformovat teoretické znalosti do aplikačních nadstaveb.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského programu Fyzická geografie mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména v akademických pracovištích, výzkumných a rezortních ústavech, případně též v soukromém sektoru. Jsou schopni provádět samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního, příp. aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou a předáváním zkušeností.

 • Praxe

  Praxe (nepočítaje v to např. laboratorní a terénní práci) není povinnou součástí doktorského programu Fyzická geografie.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doporučenou formou dizertační práce je komentovaný soubor článků doplněný o úvodní a sumarizující text včetně souhrnné diskuze. Jazyk práce není explicitně specifikován, doporučená je angličtina, v případě českého nebo slovenského jazyka práce je nutné anglické summary. Alternativně lze po souhlasu Oborové rady předložit dizertační práci jako vědeckou monografii s odpovídající strukturou textu. Pro odevzdání dizertační práci jsou jako minimální počet požadovány tři přijaté vědecké články případně aplikované výstupy typu metodika/software. Pro příklad vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden prvoautorský impaktovaný článek (v databázi Web of Science), další prvoautorský článek (alespoň v databázi Scopus nebo Web of Science) a další spoluautorský recenzovaný článek. V případě předložení dizertační práce jako komentovaného souboru prací zůstává minimální počet tři vědecké publikace kopírující výše uvedenou strukturu. V případě monografické dizertační práce musí struktura práce respektovat zvyklosti ve fyzické geografii (dělení na úvod, materiál a metody, výsledky, interpretace, diskuzi a závěry) a splnění tří vědeckých publikací podle výše uvedené struktury je taktéž podmínkou.

Základní údaje

Zkratka
D-FYGR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav výzkumu globální změny AV ČR