Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech fyzické geografie. Absolventi programu by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických a výzkumných institucích, ale také na možné uplatnění v soukromém sektoru.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé výzkumné skupiny Geografického ústavu pokrývají následující výzkumné okruhy, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

- Geomorfologie

- Meteorologie a klimatologie

- Hydrologie, limnologie a glaciologie

- Pedologie a pedogeografie

- Krajinná ekologie a biogeografie

- Paleogeografie, paleoklimatologie a paleoekologie

Spojovacím prvkem mezi výzkumnými okruhy jsou sdílené přístrojové a softwarové vybavení, odborné semináře, výroční prezentace Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Doktorandi jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Vědecký výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení

  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
  1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s tématem disertační práce (max. 70 bodů),
  2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 30 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 50 ze 100 bodů tak, aby v každé části byla dosažena alespoň polovina požadovaných bodů.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech fyzické geografie. Absolventi programu by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických a výzkumných institucích, ale také na možné uplatnění v soukromém sektoru.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé výzkumné skupiny Geografického ústavu pokrývají následující výzkumné okruhy, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  - Geomorfologie

  - Meteorologie a klimatologie

  - Hydrologie, limnologie a glaciologie

  - Pedologie a pedogeografie

  - Krajinná ekologie a biogeografie

  - Paleogeografie, paleoklimatologie a paleoekologie

  Spojovacím prvkem mezi výzkumnými okruhy jsou sdílené přístrojové a softwarové vybavení, odborné semináře, výroční prezentace Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Doktorandi jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Vědecký výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít přehled o současné úrovní poznání v jeho specifickém oboru fyzické geografie;
  • orientovat se v příbuzných fyzicko-geografických oborech;
  • zvládnout teoretické i metodické základy vědecké práce v daném oboru;
  • týmově pracovat;
  • předávat odborné znalosti a zkušenosti formou výuky a konzultací mladším studentům a kolegům;
  • aktivně využívat vědeckou angličtinu daného oboru v mluvené i psané podobě;
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise;
  • popularizovat obor pro širokou veřejnost;
  • nastoupit na místo vědeckého postdoktoranda bez delší metodické přípravy;
  • samostatně navrhovat, provádět a vést vlastní výzkum v daném oboru;
  • připravit návrh vědeckého projektu;
  • transformovat teoretické znalosti do aplikačních nadstaveb.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského programu Fyzická geografie mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména v akademických pracovištích, výzkumných a rezortních ústavech, případně též v soukromém sektoru. Jsou schopni provádět samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního, příp. aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou a předáváním zkušeností.

 • Praxe

  Praxe (nepočítaje v to např. laboratorní a terénní práci) není povinnou součástí doktorského programu Fyzická geografie.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doporučenou formou dizertační práce je komentovaný soubor článků doplněný o úvodní a sumarizující text včetně souhrnné diskuze. Jazyk práce není explicitně specifikován, doporučená je angličtina, v případě českého nebo slovenského jazyka práce je nutné anglické summary. Alternativně lze po souhlasu Oborové rady předložit dizertační práci jako vědeckou monografii s odpovídající strukturou textu. Pro odevzdání dizertační práci jsou jako minimální počet požadovány tři přijaté vědecké články případně aplikované výstupy typu metodika/software. Pro příklad vědeckých publikací se jedná o minimálně jeden prvoautorský impaktovaný článek (v databázi Web of Science), další prvoautorský článek (alespoň v databázi Scopus nebo Web of Science) a další spoluautorský recenzovaný článek. V případě předložení dizertační práce jako komentovaného souboru prací zůstává minimální počet tři vědecké publikace kopírující výše uvedenou strukturu. V případě monografické dizertační práce musí struktura práce respektovat zvyklosti ve fyzické geografii (dělení na úvod, materiál a metody, výsledky, interpretace, diskuzi a závěry) a splnění tří vědeckých publikací podle výše uvedené struktury je taktéž podmínkou.

Základní údaje

Zkratka
D-FYGR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav výzkumu globální změny AV ČR