Představení studijního programu

Cílem programu je připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi jsou připravováni na další vědecké kariéry na pracovištích základního nebo aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni, ale také na možné uplatnění ve firmách s výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

Program je zaměřen na badatelskou formaci studentů v rychle se rozvíjejících oborech fyziologie, imunologie a vývojové biologie. Studenti jsou školeni provádět výzkum v daných oblastech od buněčné přes orgánovou úroveň po modely celých živočišných organismů od buněčné úrovně po člověka. Uplatňovány jsou techniky moderní molekulární biologie a špičkových zobrazovacích metod. Program zastřešuje výzkumná témata sahající od veterinárních přes biomedicínské aplikace po obecné otázky základního výzkumu. Zastoupeny jsou zejména problémy buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Program integruje metodické přístupy molekulární biologie, molekulární embryologie a buněčné biologie s morfologickými i behaviorálními.

Průchod studiem je koncipován tak, aby řada kontrolních bodů motivovala perspektivní studenty. Větší množství metodicky orientovaných kurzů, stáží a otevřenost kontaktům s biotechnologickými firmami zajišťuje propojení s praxí moderního biologického výzkumu. Důraz se klade na používání angličtiny jako základního nástroje pro vědeckou práci oboru.

Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v otevřeném a přátelském prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Detailní informace o programu najdete na webových stránkách https://www.sci.muni.cz/ofiz/vyuka/informace-pro-studenty/doktorske-studium/

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Admission procedure
  Admission board checks the candidates’ professional capacities in an entrance interview that is conducted in English. The candidates submit a structured CV and in the course of the interview, they will present a brief proposal of their PhD project, will define the anticipated outputs, and suggest a methodical procedure. Written plan of candidate's suggested research project is also mandatory and will be submitted to the board. Recommended length of the plan is two pages and the structure is as follows: Title, Name of applicant, Name of supervisor, Home institution, Synopsis, Aims, Methodology, Financial covering. In a discussion with the admission board and in the presence of their supervisor they have to demonstrate that their respective thesis topic is scientifically well-grounded and experimentally manageable. A necessary prerequisite for admission is a demonstrable capability of professional conversation in English. The sufficient financial coverage of the candidate’s scientific project will be assessed by the admission board within the terms of the entrance interview and further within the terms of the PhD Workshop in the 3rd semester.
  The admission board assesses the candidates’ knowledge and prerequisites for the independent scientific work (0-200 points) and the capability of communication in English (0-100 points).

  Date of the entrance exam
  The applicants will receive the invitation to the entrance exam via the e-application form at least 10 days before the exam.

  Conditions of admission
  To be admitted, the candidate must obtain at least 120 points in the professional and at least 60 points in the language part of the interview.
  Successful applicants are informed of their acceptance in the e-application and receive an invitation to the enrolment.

  Programme capacity
  The capacity of a given programme is not fixed; students are admitted based on a decision by the Doctoral Board after assessing their aptitude for study and motivation.

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi jsou připravováni na další vědecké kariéry na pracovištích základního nebo aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni, ale také na možné uplatnění ve firmách s výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

  Program je zaměřen na badatelskou formaci studentů v rychle se rozvíjejících oborech fyziologie, imunologie a vývojové biologie. Studenti jsou školeni provádět výzkum v daných oblastech od buněčné přes orgánovou úroveň po modely celých živočišných organismů od buněčné úrovně po člověka. Uplatňovány jsou techniky moderní molekulární biologie a špičkových zobrazovacích metod. Program zastřešuje výzkumná témata sahající od veterinárních přes biomedicínské aplikace po obecné otázky základního výzkumu. Zastoupeny jsou zejména problémy buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Program integruje metodické přístupy molekulární biologie, molekulární embryologie a buněčné biologie s morfologickými i behaviorálními.

  Průchod studiem je koncipován tak, aby řada kontrolních bodů motivovala perspektivní studenty. Větší množství metodicky orientovaných kurzů, stáží a otevřenost kontaktům s biotechnologickými firmami zajišťuje propojení s praxí moderního biologického výzkumu. Důraz se klade na používání angličtiny jako základního nástroje pro vědeckou práci oboru.

  Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v otevřeném a přátelském prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat metodiky a modely v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • Využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • Předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem
  • Využívat získané přenositelné zkušenosti jako je projektové plánování a řízení, komunikace a spolupráce v týmu apod.
 • Uplatnění absolventa

  Program je koncipován tak, aby byl srovnatelný s kvalitními zahraničními univerzitami a absolventi se dobře uplatňují na špičkových pracovištích zabývajících se výzkumem ať už z akademických nebo z neakademických pracovišť. Ředitelka ústavu AVČR, Key Manager Roche Diagnostics, Postdoc na Karolinska Institutet nebo ředitelka embryologické laboratoře jsou příklady pozic, kde našli naši absolventi uplatnění a k programu se hlásí. Absolventi doktorského studijního programu jsou tedy oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, ale uplatňují se díky jazykovým a manažerským kompetencím i na řídících pozicích. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

  Na naše absolventy se můžete podívat zde: https://www.sci.muni.cz/ofiz/vyuka/informace-pro-studenty/doktorske-studium/phd-alumni/.

 • Praxe

  Program zahrnuje povinnou praxi studentů u potenciálních zaměstnavatelů jako nástroj pro nastavení vazeb s budoucími zaměstnavateli.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V souladu s mezinárodními zvyklostmi je preferovanou formou disertační práce soubor článků nebo rukopisů opatřený úvodní statí, která jednotlivé články logicky propojí a zasadí do kontextu současného poznání. V této úvodní stati, jejímž jediným autorem je doktorand, musí autor prokázat svůj odborný přehled a orientaci v daném oboru. Disertační práce v této formě obsahuje zpravidla tři, minimálně však dva články nebo rukopisy článků autora. Nejvhodnější formou je předložení celé práce v jazyce anglickém.

  Formální požadavky na strukturu práce jsou uvedeny na webových stránkách programu. Disertační práce musí být založena na vlastních a původních vědeckých výsledcích a nezbytnou podmínkou pro její přijetí je, aby její nejvýznamnější výsledky byly publikovány nebo přijaty k publikaci. Minimální požadavky jsou splněny, je-li doktorand prvním autorem jedné práce publikované v časopise z prvních dvou kvartilů periodik příslušného zaměření (podle Journal Citation Reports). Další článek stejné kvality (minimálně jeden) může být libovolně spoluautorský. Jsou-li články disertační práce psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj konkrétní věcný podíl na každém z nich (nejen procentní podíl). V případech sdíleného prvoautorství budou komisí na kvalitu publikací uplatňována obecně přísnější měřítka. Práci budou posuzovat 2 oponenti, přičemž zpravidla jedním z oponentů je expert z respektovaného zahraničního pracoviště.

Základní údaje

Zkratka
D-FIVBZ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

37
počet aktivních studentů
22
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Biofyzikální ústav AV ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR