EN

Animal physiology, immunology and developmental biology

Cílem programu je připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi jsou připravováni na další vědecké kariéry na pracovištích základního nebo aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni, ale také na možné uplatnění ve firmách s výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

Program je zaměřen na badatelskou formaci studentů v rychle se rozvíjejících oborech fyziologie, imunologie a vývojové biologie. Studenti jsou školeni provádět výzkum v daných oblastech od buněčné přes orgánovou úroveň po modely celých živočišných organismů od buněčné úrovně po člověka. Uplatňovány jsou techniky moderní molekulární biologie a špičkových zobrazovacích metod. Program zastřešuje výzkumná témata sahající od veterinárních přes biomedicínské aplikace po obecné otázky základního výzkumu. Zastoupeny jsou zejména problémy buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Program integruje metodické přístupy molekulární biologie, molekulární embryologie a buněčné biologie s morfologickými i behaviorálními.

Průchod studiem je koncipován tak, aby řada kontrolních bodů motivovala perspektivní studenty. Větší množství metodicky orientovaných kurzů, stáží a orientace na spolupráci s průmyslem (?) zajišťuje propojení s praxí moderního biologického výzkumu. Důraz se klade na používání angličtiny jako základního nástroje pro vědeckou práci oboru.

Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v otevřeném a přátelském prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.


Studium

 • Cíle

  Cílem programu je připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi jsou připravováni na další vědecké kariéry na pracovištích základního nebo aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni, ale také na možné uplatnění ve firmách s výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

  Program je zaměřen na badatelskou formaci studentů v rychle se rozvíjejících oborech fyziologie, imunologie a vývojové biologie. Studenti jsou školeni provádět výzkum v daných oblastech od buněčné přes orgánovou úroveň po modely celých živočišných organismů od buněčné úrovně po člověka. Uplatňovány jsou techniky moderní molekulární biologie a špičkových zobrazovacích metod. Program zastřešuje výzkumná témata sahající od veterinárních přes biomedicínské aplikace po obecné otázky základního výzkumu. Zastoupeny jsou zejména problémy buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Program integruje metodické přístupy molekulární biologie, molekulární embryologie a buněčné biologie s morfologickými i behaviorálními.

  Průchod studiem je koncipován tak, aby řada kontrolních bodů motivovala perspektivní studenty. Větší množství metodicky orientovaných kurzů, stáží a orientace na spolupráci s průmyslem (?) zajišťuje propojení s praxí moderního biologického výzkumu. Důraz se klade na používání angličtiny jako základního nástroje pro vědeckou práci oboru.

  Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v otevřeném a přátelském prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat metodiky a modely v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • Využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • Předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem
  • Využívat získané přenositelné zkušenosti …. projektové plánování a řízení, komunikace a spolupráce v týmu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V souladu s mezinárodními zvyklostmi je preferovanou formou disertační práce soubor článků nebo rukopisů opatřený úvodní statí, která jednotlivé články logicky propojí a zasadí do kontextu současného poznání. V této úvodní stati, jejímž jediným autorem je doktorand, musí autor prokázat svůj odborný přehled a orientaci v daném oboru. Disertační práce v této formě obsahuje zpravidla tři, minimálně však dva články nebo rukopisy článků autora. Nejvhodnější formou je předložení celé práce v jazyce anglickém.

  Formální požadavky na strukturu práce jsou uvedeny na webových stránkách programu. Disertační práce musí být založena na vlastních a původních vědeckých výsledcích a nezbytnou podmínkou pro její přijetí je, aby její nejvýznamnější výsledky byly publikovány nebo přijaty k publikaci. Minimální požadavky jsou splněny, je-li doktorand prvním autorem jedné práce publikované v časopise z prvních dvou kvartilů periodik příslušného zaměření (podle Journal Citation Reports). V dalších článcích (minimálně jeden) mohou být libovolně spoluautorské. Jsou-li články disertační práce psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj konkrétní věcný podíl na každém z nich (nejen procentní podíl). V případech sdíleného prvoautorství budou komisí na kvalitu publikací uplatňována obecně přísnější měřítka. Práci budou posuzovat 2-3 oponenti, přičemž alespoň 2 budou muset být z jiného pracoviště, přednostně zahraniční.

Základní údaje

Název
Animal physiology, immunology and developmental biology
Zkratka
M026
Kód
SCM026
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
angličtina

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje