Představení studijního programu

The aim of the program is to prepare top specialists in specific scientific fields developed within the Department of Animal Physiology and Immunology at the Institute of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University. Graduates are prepared for further scientific careers at workplaces of basic or applied research at the international level, but also for possible employment in companies with a research background, in medical facilities and as professional lecturers.

The program focuses on the research formation of students in the rapidly developing fields of physiology, immunology and developmental biology. Students are trained to conduct research in the areas ranging from cellular to organ level to models of whole animal organisms from cells to human. Modern molecular biology techniques and state-of-the-art imaging techniques are applied. The program covers research topics ranging from veterinary through biomedical applications to general basic research issues. In particular, the most represented topic is the research of cellular signaling, which is crucial for understanding the processes controlling embryonic development, tissue differentiation and regeneration, as well as processes of carcinogenesis or immune regulation. The program integrates methodological approaches of molecular biology, molecular embryology and cell biology with morphological and behavioural approaches.

The course is designed to motivate prospective students through checkpoints. A greater number of methodologically oriented courses, internships and openness to contacts with biotechnology companies ensure interconnection with the practice of modern biological research. Emphasis is placed on using English as a basic tool for scientific work.

Students are motivated by the high professional quality of research in an open and friendly environment. The performance of individual students is appreciated both financially and, for example, through participation in prestigious international conferences.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  Samostatné přijímací řízení pro zahraniční uchazeče o doktorské studium na Přírodovědecké fakultě MU.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Admission procedure
  Admission board checks the candidates' professional capacities in an entrance interview that is conducted in English. The candidates submit a structured CV and in the course of the interview, they will present a brief proposal of their PhD project, will define the anticipated outputs, and suggest a methodical procedure. Written plan of candidate's suggested research project is also mandatory and will be submitted to the board. Recommended length of the plan is two pages and the structure is as follows: Title, Name of applicant, Name of supervisor, Home institution, Synopsis, Aims, Methodology, Financial covering. In a discussion with the admission board and in the presence of their supervisor they have to demonstrate that their respective thesis topic is scientifically well-grounded and experimentally manageable. A necessary prerequisite for admission is a demonstrable capability of professional conversation in English. The sufficient financial coverage of the candidate's scientific project will be assessed by the admission board within the terms of the entrance interview and further within the terms of the PhD Workshop in the 3rd semester.
  The admission board assesses the candidates’ knowledge and prerequisites for the independent scientific work (0-200 points) and the capability of communication in English (0-100 points).

  More information about admission process for international applicants in general can be found here.

  Date of the entrance exam
  The applicants will receive information about the entrance exam by e-mail usually at least 10 days before the exam.
  Please, always check your e-mails, including spam folders.

  Conditions of admission
  To be admitted, the candidate must obtain at least 120 points in the professional and at least 60 points in the language part of the interview.
  Successful applicants are informed of their acceptance by e-mail and subsequently receive an invitation to the enrolment.

  Programme capacity
  The capacity of a given programme is not fixed; students are admitted based on a decision by the Doctoral Board after assessing their aptitude for study and motivation.

Studium

 • Cíle

  Cílem programu je připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi jsou připravováni na další vědecké kariéry na pracovištích základního nebo aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni, ale také na možné uplatnění ve firmách s výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

  Program je zaměřen na badatelskou formaci studentů v rychle se rozvíjejících oborech fyziologie, imunologie a vývojové biologie. Studenti jsou školeni provádět výzkum v daných oblastech od buněčné přes orgánovou úroveň po modely celých živočišných organismů od buněčné úrovně po člověka. Uplatňovány jsou techniky moderní molekulární biologie a špičkových zobrazovacích metod. Program zastřešuje výzkumná témata sahající od veterinárních přes biomedicínské aplikace po obecné otázky základního výzkumu. Zastoupeny jsou zejména problémy buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Program integruje metodické přístupy molekulární biologie, molekulární embryologie a buněčné biologie s morfologickými i behaviorálními.

  Průchod studiem je koncipován tak, aby řada kontrolních bodů motivovala perspektivní studenty. Větší množství metodicky orientovaných kurzů, stáží a orientace na spolupráci s průmyslem (?) zajišťuje propojení s praxí moderního biologického výzkumu. Důraz se klade na používání angličtiny jako základního nástroje pro vědeckou práci oboru.

  Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v otevřeném a přátelském prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat metodiky a modely v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v oblastech fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů
  • Rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • Využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • Předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem
  • Využívat získané přenositelné zkušenosti jako je projektové plánování a řízení, komunikace a spolupráce v týmu apod.
 • Uplatnění absolventa

  Graduates of the doctoral study program are entitled to carry out independent scientific and research activities in the field of basic and applied research. In a broader sense, they are prepared to carry out all scientific work activities, and deal with conceptual issues, scientific-organizational activities, and teaching.

 • Praxe

  In accordance with international practice, the preferred form of dissertation is a collection of articles or manuscripts with an introductory article that logically links the individual articles and places them in the context of contemporary knowledge. In this initial article, the only author, which is a doctoral student, must prove his / her professional overview and orientation in the given field. The dissertation in this form usually contains three, but at least two articles or manuscripts of the author's articles. The best form is to submit the whole work in English.

  Formal requirements for the work structure are given on the program website. The dissertation must be based on its own and original scientific results. A necessary condition for its acceptance is that its most important results are published or accepted for publication. The minimum requirements are met if the doctoral candidate is the first author of one work published in a journal of the first two quartiles of periodicals of the relevant focus (according to the Journal Citation Reports). Another article of the same quality (at least one) can be arbitrarily co-authored. If the doctoral dissertation articles are written with co-authors, the doctoral candidate in the dissertation must clearly define his / her specific contribution to each of them (not only the percentage). In cases of shared authoring, the Commission will generally apply stricter standards for publication quality. The work will be judged by 2-3 opponents, whereas at least two of them will have to be from another workplace, preferably foreign.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V souladu s mezinárodními zvyklostmi je preferovanou formou disertační práce soubor článků nebo rukopisů opatřený úvodní statí, která jednotlivé články logicky propojí a zasadí do kontextu současného poznání. V této úvodní stati, jejímž jediným autorem je doktorand, musí autor prokázat svůj odborný přehled a orientaci v daném oboru. Disertační práce v této formě obsahuje zpravidla tři, minimálně však dva články nebo rukopisy článků autora. Nejvhodnější formou je předložení celé práce v jazyce anglickém.

  Formální požadavky na strukturu práce jsou uvedeny na webových stránkách programu. Disertační práce musí být založena na vlastních a původních vědeckých výsledcích a nezbytnou podmínkou pro její přijetí je, aby její nejvýznamnější výsledky byly publikovány nebo přijaty k publikaci. Minimální požadavky jsou splněny, je-li doktorand prvním autorem jedné práce publikované v časopise z prvních dvou kvartilů periodik příslušného zaměření (podle Journal Citation Reports). V dalších článcích (minimálně jeden) mohou být libovolně spoluautorské. Jsou-li články disertační práce psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj konkrétní věcný podíl na každém z nich (nejen procentní podíl). V případech sdíleného prvoautorství budou komisí na kvalitu publikací uplatňována obecně přísnější měřítka. Práci budou posuzovat 2-3 oponenti, přičemž alespoň 2 budou muset být z jiného pracoviště, přednostně zahraniční.

Základní údaje

Zkratka
D-FIVBZA_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Biofyzikální ústav AV ČR