Porozuměj naší planetě Zemi!

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Geologie je výchova doktorandů k samostatné vědecké práci na úrovni srovnatelné se zahraničím tak, aby se po absolvování studia mohli plně zapojit to vědecké či výzkumné práce, a to i v rámci mezinárodní vědecké spolupráce. V profilu absolventa doktorského studijního programu Geologie je kladen důraz na samostatnou vědeckou práci, na mezinárodní komunikaci a spolupráci a na využívání jejích přínosů.

Doktorský studijní program Geologie je široce založený program napříč geologickými vědami s vysokým počtem doktorandů a školitelů. Je rozdělen do následujících pěti specializací podle zaměření doktorské práce studenta:

- Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země

- Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

- Mineralogie, petrologie a ložisková geologie

- Geochemie a hydrogeologie

- Aplikovaná a environmentální geologie

Pravidla pro sestavování Individuálního studijního plánu (ISP) jsou shodná pro všechny specializace, jak v prezenční formě studia, tak i ve formě kombinované. Požadavky specializace jsou vymezeny výzkumným tématem dizertačního projektu a specializovanými přednáškami. Kombinovaná forma studia se v ISP odlišuje v požadavcích na přítomnost studenta na školícím pracovišti.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má tři části:
  1) Přinést vypracovaný 1 – 2 stránkový projekt na doktorskou práci podle těchto bodů (název, jméno uchazeče, školitel, současný stav problému, cíle a předpokládané výsledky, metodika, přístrojové zabezpečení, finanční zajištění, zahraniční kontakty, návrhy na stáže, základní literatura) – max. 100 bodů,
  2) Odborné znalosti z geologie v rozsahu přednášeném na VŠ (na úrovni magisterských státních zkoušek) – max. 100 bodů,
  3) Schopnost informovat v anglickém jazyce o plánovaném výzkumu v rámci doktorské práce (představit projekt) – max. 100 bodů.

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč získat v součtu minimálně 180 z možných 300 bodů (tj. 60 %).
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Geologie je výchova doktorandů k samostatné vědecké práci na úrovni srovnatelné se zahraničím tak, aby se po absolvování studia mohli plně zapojit to vědecké či výzkumné práce, a to i v rámci mezinárodní vědecké spolupráce. V profilu absolventa doktorského studijního programu Geologie je kladen důraz na samostatnou vědeckou práci, na mezinárodní komunikaci a spolupráci a na využívání jejích přínosů.

  Doktorský studijní program Geologie je široce založený program napříč geologickými vědami s vysokým počtem doktorandů a školitelů. Je rozdělen do následujících pěti specializací podle zaměření doktorské práce studenta:

  - Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země

  - Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

  - Mineralogie, petrologie a ložisková geologie

  - Geochemie a hydrogeologie

  - Aplikovaná a environmentální geologie

  Pravidla pro sestavování Individuálního studijního plánu (ISP) jsou shodná pro všechny specializace, jak v prezenční formě studia, tak i ve formě kombinované. Požadavky specializace jsou vymezeny výzkumným tématem dizertačního projektu a specializovanými přednáškami. Kombinovaná forma studia se v ISP odlišuje v požadavcích na přítomnost studenta na školícím pracovišti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě realizovat vědecké a výzkumné aktivity, přiměřeně je plánovat a zvládat metodiky a modely v oblasti geologických věd
  • sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků v mezinárodních vědeckých časopisech v oblasti geologických věd
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v rámci své specializace
  • chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v oblasti geologických věd
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj ve své specializaci
  • rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem, odborně vést studenty
  • využívat získané přenositelné zkušenosti, např. připravit kompetitivní grantovou žádost
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi DSP najdou uplatnění především v základním či aplikovaném výzkumu např. na vysokých školách, ústavech AV ČR (Geologický ústav, Archeologický ústav), institucích státní služby (Česká geologická služba) a přírodovědně orientovaných muzeích (Moravském zemské muzeum, Národní muzeum). Při řešení praktických úloh mají absolventi dobré předpoklady pro práci v mezinárodních soukromých firmách, v různých resortních ústavech, výzkumných, poradenských a projektových firmách, případně v podnikatelské činnosti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém na mezinárodně uznávaném stupni kvality s použitím nových metodických přístupů. Témata disertačních prací projednává a schvaluje oborová rada programu, na základě návrhu předloženého školitelem.

  Vysoký stupeň kvality disertace je dosahován splněním následujících kritérií.

  Doktorand je povinen publikovat hlavní výsledky z tématu své práce (před obhajobou disertační práce): nejméně v jednom článku v odborném časopise s IF, který je nad mediánem oboru nebo minimálně ve dvou článcích v časopisech s IF pod mediánem oboru. Doktorand musí být 1. autorem takové publikace nebo do třetího místa v pořadí autorů a zároveň korespondujícím autorem (publikační podmínka stanovená oborovou radou).

  Disertační práci v DSP Geologie je možné předložit v češtině (příp. slovenštině) nebo angličtině, a to ve dvou formách:

  a) monografická práce o rozsahu textu do 100 stran,

  b) soubor nejméně tří publikovaných článků s IF doplněný jednotícím textem o rozsahu cca 30 stran.

  Strukturu disertační práce určuje Opatření děkana č. 5/2012.

Základní údaje

Zkratka
D-GEOL_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

34
počet aktivních studentů
35
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje