Bez mikroorganizmů není života na Zemi.

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oboru mikrobiologie prokaryotních i eukaryotních mikroorganizmů rozvíjeného v rámci Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v laboratořích ve zdravotnictví a ve veterinární medicíně, dále v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu i v biotechnologických firmách s vlastním výzkumným zázemím nebo jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé pracoviště programu Mikrobiologie pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

- Taxonomie a diverzita mikroorganizmů

- Antibiotická rezistence prokaryot

- Bezpečnost potravin a rychlá detekce patogenů

- Emergentní virové nákazy

- Polyfázová klasifikace prokaryot

- Syntetická biologie

- Metanogenní archaea

Spojovacím prvkem mezi tématy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře a konference. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních konferencích.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oboru mikrobiologie prokaryotních i eukaryotních mikroorganizmů rozvíjeného v rámci Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v laboratořích ve zdravotnictví a ve veterinární medicíně, dále v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu i v biotechnologických firmách s vlastním výzkumným zázemím nebo jako odborní lektoři.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé pracoviště programu Mikrobiologie pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  - Taxonomie a diverzita mikroorganizmů

  - Antibiotická rezistence prokaryot

  - Bezpečnost potravin a rychlá detekce patogenů

  - Emergentní virové nákazy

  - Polyfázová klasifikace prokaryot

  - Syntetická biologie

  - Metanogenní archaea

  Spojovacím prvkem mezi tématy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře a konference. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální mikrobiologické trendy na mezinárodní úrovni;
  • ihned nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka ve špičkové mikrobiologické laboratoři bez nutnosti delší metodické přípravy;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích a výsledky interpretovat na mezinárodních konferencích;
  • připravit vědecké články a publikovat výsledky v mezinárodních vědeckých časopisech;
  • připravit kompetitivní grantové žádosti.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Mikrobiologie mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a resortních pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Míra získaných znalostí a zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s mikrobiologickou vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Praxe

  Jedenkrát v průběhu studia má student povinnost realizovat zahraniční stáž nebo zahraniční pracovní pobyt v minimálním rozsahu jeden měsíc.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce se odevzdává v tištěné a elektronické podobě, je psána v českém nebo anglickém jazyce (pokud je část práce realizována v zahraničí a školitel s tím souhlasí). Preferovanou formou disertační práce je soubor publikovaných článků nebo rukopisů přijatých k publikaci, možný je však i rukopis nečleněný na jednotlivé články.

  Disertační práce ve formě souboru článků a rukopisů musí obsahovat alespoň tři články nebo rukopisy článků doplněné úvodní statí o rozsahu 10 - 20 stran a ucelenou statí v rozsahu 10 – 20 stran textu (bez referencí), které jednotlivé články logicky propojí a zasadí získané výsledky do kontextu současného poznání. V této části musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v daném oboru. Disertační práce povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Výsledky a diskuze, Závěr, Literatura. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich a procentuální autorský podíl.

  Disertační práce ve formě rukopisu (30-40 stran textu bez přiložených článků a seznamu literatury) musí být v příloze doplněna publikovanými články odpovídající požadavkům oborové komise.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR