Bez mikroorganizmů není života na Zemi.

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oboru mikrobiologie prokaryotních i eukaryotních mikroorganizmů rozvíjeného v rámci Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v laboratořích ve zdravotnictví a ve veterinární medicíně, dále v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu i v biotechnologických firmách s vlastním výzkumným zázemím nebo jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé pracoviště programu Mikrobiologie pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

- Taxonomie a diverzita mikroorganizmů

- Antibiotická rezistence prokaryot

- Bezpečnost potravin a rychlá detekce patogenů

- Emergentní virové nákazy

- Polyfázová klasifikace prokaryot

- Syntetická biologie

- Metanogenní archaea

Spojovacím prvkem mezi tématy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře a konference. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních konferencích.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  Uchazeč musí prokázat velmi dobré znalosti obecné mikrobiologie, molekulární biologie a biochemie vztahující se k tématu navržené disertační práce. Uchazeč předkládá stručný návrh projektu své disertační práce, ve kterém stanoví téma, pojmenuje možné problémy a navrhne metodické přístupy k řešení. Klíčovým předpokladem k doktorskému studiu je dobrá znalost anglického jazyka, které mu umožní nejen sledovat odbornou literaturu, ale i pohovořit o své odborné práci.
  Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, ve kterém komise ověřuje a boduje úroveň odborných znalostí a předpokladů uchazeče k samostatné vědecké práci (0-100 bodů) a znalostí anglického jazyka (0-90 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč získat minimálně 85 bodů v odborné a minimálně 60 bodů v jazykové části zkoušky.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oboru mikrobiologie prokaryotních i eukaryotních mikroorganizmů rozvíjeného v rámci Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v laboratořích ve zdravotnictví a ve veterinární medicíně, dále v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu i v biotechnologických firmách s vlastním výzkumným zázemím nebo jako odborní lektoři.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé pracoviště programu Mikrobiologie pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  - Taxonomie a diverzita mikroorganizmů

  - Antibiotická rezistence prokaryot

  - Bezpečnost potravin a rychlá detekce patogenů

  - Emergentní virové nákazy

  - Polyfázová klasifikace prokaryot

  - Syntetická biologie

  - Metanogenní archaea

  Spojovacím prvkem mezi tématy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře a konference. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální mikrobiologické trendy na mezinárodní úrovni;
  • ihned nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka ve špičkové mikrobiologické laboratoři bez nutnosti delší metodické přípravy;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích a výsledky interpretovat na mezinárodních konferencích;
  • připravit vědecké články a publikovat výsledky v mezinárodních vědeckých časopisech;
  • připravit kompetitivní grantové žádosti.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Mikrobiologie mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a resortních pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Míra získaných znalostí a zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s mikrobiologickou vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Praxe

  Jedenkrát v průběhu studia má student povinnost realizovat zahraniční stáž nebo zahraniční pracovní pobyt v minimálním rozsahu jeden měsíc.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce se odevzdává v tištěné a elektronické podobě, je psána v českém nebo anglickém jazyce (pokud je část práce realizována v zahraničí a školitel s tím souhlasí). Preferovanou formou disertační práce je soubor publikovaných článků nebo rukopisů přijatých k publikaci, možný je však i rukopis nečleněný na jednotlivé články.

  Disertační práce ve formě souboru článků a rukopisů musí obsahovat alespoň tři články nebo rukopisy článků doplněné úvodní statí o rozsahu 10 - 20 stran a ucelenou statí v rozsahu 10 – 20 stran textu (bez referencí), které jednotlivé články logicky propojí a zasadí získané výsledky do kontextu současného poznání. V této části musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v daném oboru. Disertační práce povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Výsledky a diskuze, Závěr, Literatura. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich a procentuální autorský podíl.

  Disertační práce ve formě rukopisu (30-40 stran textu bez přiložených článků a seznamu literatury) musí být v příloze doplněna publikovanými články odpovídající požadavkům oborové komise.

 • Další informace
  https://www.sci.muni.cz/do/sci/web/vzd/studijni_plany/Mikrobiologie.pdf

  O doktorské studenty PřF MU se stará Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci:

  https://www.sci.muni.cz/student/phd

  Na webové stránce oddělení najdete informace ke studiu:

  - formuláře (přihlášky k SDZ a ODP, různé žádosti aj.)

  - legislativa (odkazy na: SZŘ, Stip. řád MU, OD ke stipendijním programům PřF)

  - disertační práce (OD Pokyny k vypracování disertačních prací, šablony)

  - manuály a metodiky (návod pro ISP, studijní a výzkumné povinnosti v DSP apod.)

  - doktorské studijní programy (Doporučený průchod studiem, zkušební komise, přehled akreditovaných programů)

  - termíny SDZ a ODP

  - zápisy (potřebné informace pro zápis do dalšího semestru)

  - promoce

  ale také úřední hodiny, kontakty, aktuality, informace k rozvoji dovedností a ke stipendiím.

  Podrobné informace k zahraničním stážím najdete na této webové stránce:

  https://www.sci.muni.cz/student/phd/rozvoj-dovednosti/stay-abroad

Základní údaje

Zkratka
D-MIKR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR