Bez mikroorganizmů není života na Zemi.

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oboru mikrobiologie prokaryotních i eukaryotních mikroorganizmů rozvíjeného v rámci Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v laboratořích ve zdravotnictví a ve veterinární medicíně, dále v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu i v biotechnologických firmách s vlastním výzkumným zázemím nebo jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé pracoviště programu Mikrobiologie pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

- Taxonomie a diverzita mikroorganizmů

- Antibiotická rezistence prokaryot

- Bezpečnost potravin a rychlá detekce patogenů

- Emergentní virové nákazy

- Polyfázová klasifikace prokaryot

- Syntetická biologie

- Metanogenní archaea

Spojovacím prvkem mezi tématy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře a konference. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních konferencích.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2022

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky v oboru mikrobiologie prokaryotních i eukaryotních mikroorganizmů rozvíjeného v rámci Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v laboratořích ve zdravotnictví a ve veterinární medicíně, dále v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu i v biotechnologických firmách s vlastním výzkumným zázemím nebo jako odborní lektoři.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé pracoviště programu Mikrobiologie pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  - Taxonomie a diverzita mikroorganizmů

  - Antibiotická rezistence prokaryot

  - Bezpečnost potravin a rychlá detekce patogenů

  - Emergentní virové nákazy

  - Polyfázová klasifikace prokaryot

  - Syntetická biologie

  - Metanogenní archaea

  Spojovacím prvkem mezi tématy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře a konference. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální mikrobiologické trendy na mezinárodní úrovni;
  • ihned nastoupit na místo vědeckého postdoktorandského pracovníka ve špičkové mikrobiologické laboratoři bez nutnosti delší metodické přípravy;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích a výsledky interpretovat na mezinárodních konferencích;
  • připravit vědecké články a publikovat výsledky v mezinárodních vědeckých časopisech;
  • připravit kompetitivní grantové žádosti.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu Mikrobiologie mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a resortních pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Míra získaných znalostí a zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech mikrobiologie. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s mikrobiologickou vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Praxe

  Jedenkrát v průběhu studia má student povinnost realizovat zahraniční stáž nebo zahraniční pracovní pobyt v minimálním rozsahu jeden měsíc.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce se odevzdává v tištěné a elektronické podobě, je psána v českém nebo anglickém jazyce (pokud je část práce realizována v zahraničí a školitel s tím souhlasí). Preferovanou formou disertační práce je soubor publikovaných článků nebo rukopisů přijatých k publikaci, možný je však i rukopis nečleněný na jednotlivé články.

  Disertační práce ve formě souboru článků a rukopisů musí obsahovat alespoň tři články nebo rukopisy článků doplněné úvodní statí o rozsahu 10 - 20 stran a ucelenou statí v rozsahu 10 – 20 stran textu (bez referencí), které jednotlivé články logicky propojí a zasadí získané výsledky do kontextu současného poznání. V této části musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v daném oboru. Disertační práce povinně obsahuje části Úvod, Přehled problematiky, Cíle práce, Výsledky a diskuze, Závěr, Literatura. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci psány se spoluautory, musí doktorand jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich a procentuální autorský podíl.

  Disertační práce ve formě rukopisu (30-40 stran textu bez přiložených článků a seznamu literatury) musí být v příloze doplněna publikovanými články odpovídající požadavkům oborové komise.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
D-MIKR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav biologie obratlovců AV ČR