Vzdělání pro zdravou budoucnost

Představení studijního programu

Zajímá vás životní prostředí a jeho vliv na zdraví člověka, společnosti a ekosystémů? Jako studenti magisterského studijního programu Životní prostředí a zdraví porozumíte interakcím mezi životním prostředím a zdravím člověka, včetně technologických a legislativních nástrojů pro regulaci negativních dopadů. Program je svým pojetím na pomezí chemie, biologie, biomedicíny a biostatistiky a důrazem na pochopení podstaty environmentálních problémů a jejich dopadů v rámci České republiky jedinečný.

Kromě interních učitelů jsou do výuky zapojeni také další odborníci z praxe (např. SUEZ), z akademické sféry (např. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nebo Akademie věd České republiky) a zvaní hosté.

V centru RECETOX je mezinárodní kolektiv studentů, vyučujících i dalších zaměstnanců. Díky společným projektům se zdokonalíte v angličtině a rozšíříte si tak možnosti uplatnění nebo dalšího studia.

V průběhu studia se naučíte řešit případové studie, samostatně analyzovat problémy a formulovat hypotézy. Dostanete se k plánování i realizaci experimentů a budete umět zpracovávat, interpretovat a prezentovat výsledky.

Specifické dovednosti získáte také během dvou let realizace diplomové práce, která je pilířem celého programu. Zahrnuje práci s odbornými informacemi a rozsáhlou experimentální činnost. Na pravidelných seminářích si pak vyzkoušíte prezentaci své práce včetně odborné diskuse.

V rámci studijního programu se můžete profilovat na:

1) Analýzu chemického znečištění a expozice lidské populace

2) Hodnocení toxických účinků látek a souvisejících environmentální a zdravotních rizik

3) Ochranu životního prostředí, management chemických látek a souvisejících environmentálních a zdravotních rizik

4) Hodnocení lidské expozice a jejích zdravotních dopadů a analýzu populačních dat.

Díky množství spolupracujících univerzit máte možnost absolvovat zahraniční stáž.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás životní prostředí a jeho vliv na zdraví?

 • Chcete se seznámit s nejnovějšími poznatky v relevantních chemických a biologických disciplínách?

 • Zajímá vás přesah aktuální vědy do environmentální a zdravotnické praxe?

 • Baví vás práce v laboratoři a zpracování dat?

 • Jste připraveni odebírat vzorky v terénu a měřit je pomocí nejnovějších metod?

 • Chcete detailně porozumět chemickým a biologickým mechanismům působení chemických látek?

Navazující magisterský program Životní prostředí a zdraví je vhodný pro absolventy bakalářských studijních programů souvisejících disciplín jako je chemie, biologie, toxikologie, učitelství přírodovědných předmětů a podobně.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Vzdělávání k hlubokému porozumění interakcí mezi životním prostředím (ŽP) a zdravím člověka, včetně technologických a legislativních nástrojů pro regulaci negativních dopadů je cílem SP zaměřeného na přípravu odborníků s interdisciplinárním profilem znalostí v environmentální a analytické chemii, toxikologii, patofyziologii, či epidemiologii, kteří rozumí podstatě environ. problémů a na různých úrovních budou přispívat k jejich řešení. Pojetím na pomezí chemie, biologie, biomedicíny a biostatistiky a důrazem na pochopení chemické a biologické podstaty environ. problémů a jejich dopadů v kvalitativní i kvantitativní rovině je SP v rámci ČR jedinečný. Studenti se seznámí se skupinami kontaminantů, jejich zdroji, chováním v ŽP a dlouhodobým sledováním a analýzami, s experimentálními postupy (eko)toxikologie pro hodnocení dopadů a environ. a zdravotních rizik tox. látek v ŽP, s metodami analýzy a interpretace dat. Ve 2. roce studia se mohou výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů profilovat s ohledem na budoucí uplatnění. Jsou připraveny směry profilace: 1) Analýza chem. znečištění a lidské expozice; 2) Hodnocení tox. účinků chem. látek a souvisejících environ. a zdrav. rizik; 3) Ochrana ŽP, management chem. látek a souvisejících environ. a zdravotních rizik; a 4) Hodnocení lidské expozice a jejích zdrav. dopadů, analýza populačních dat. Vzdělávací cíle SP kladou důraz na rozvoj znalostí i dovedností studentů formou přednášek, seminářů, laboratorních a terénních cvičení, exkurzí a stáží v praxi. Důraz je kladen na řešení případových studií, se samostatnou analýzou problému, formulaci hypotéz, plánování a realizaci experimentů, zpracování, interpretaci a prezentaci výsledků a poskytne příležitost k budování schopnosti odborné součinnosti v pracovním týmu. Specifické odborné i přenositelné znalosti a dovednosti získávají absolventi také během realizace dvouleté diplomové práce, která je pilířem celého SP a zahrnuje práci s odbornými informacemi (vyhledávání, třídění, příprava odborného textu) a rozsáhlou experimentální činnost (osvojení metodik, aplikaci na zadaný problém, vyhodnocení dat, prezentace a kritická diskuze výsledků) v některém z řešených výzkumných projektů. Na pravidelných seminářích si osvojí schopnost prezentaci své práce, odborné diskuse a kritického myšlení. Rozsáhlá síť zahr. spolupracujících univerzit jim umožní absolvovat stáž.

  SP připraví studenty k odborné práci a samostatnému řešení problémů v oblasti hodnocení a regulace znečištění ŽP a souvisejících dopadů na prostředí, člověka a společnost v podmínkách ČR ale i v kontextu globalizovaného světa. Je vhodný pro motivované absolventy Bc. studia v biol., chem., environmentálních, ale i medicínských nebo biostatistických oborech, kteří se zajímají o problematiku znečištění ŽP a chtějí přispět k řešení environ. problémů a snížení negat. zdravotních dopadů. Absolventi se budou výborně orientovat v komplexních problémech environmentálně chemických, toxikologických, biomedicínských i epidemiologických a mít praktické zkušenosti pro uplatnění ve výzkumných, aplikačních i technických týmech v soukromém i veřejném sektoru. Přijdou do styku s biomedicínskými technologiemi i zahraničními odborníky a učiteli. Přirozeně se zdokonalí v angličtině, což jim usnadní vstup na mezinár. pracovní trh. SP je výbornou přípravou na vstup do navazujících doktorských SP v oblasti environ. věd, (eko)toxikologie, anal. chemie, epidemiologie a příbuzných oborů v ČR i v zahraničí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využít v odborné práci dobrou znalost interdisciplinarity komplexních vztahů mezi složkami životního prostředí a živými organismy
  • aplikovat v praxi hluboké teoretické a metodologické znalosti vztahů mezi strukturou chem. látek, jejich aktivitou a chováním v ŽP a v organismech, funkcí orgánů a mechanismy toxického působení látek nabyté studiem biologie a chemie
  • aplikovat znalosti o působení lidských činností na životní prostředí dopadech průmyslu, zemědělství, lesnictví, vodohospodářství a lidských sídel včetně nástrojů na snižování těchto dopadů
  • aplikovat v praxi znalosti o vlastnostech, chování a mechanismech toxických účinků chem. látek, kterým je běžně exponovaná lidská populace včetně experimentálních technik, které umožňují hodnocení rizik na individuální, lokální i globální úrovni
  • využít v odborné práci instrumentální dovednosti z oblasti environmentální analytické chemie (plynová a kapalinová chromatografie, hmotnostní spektroskopie) a environmentální toxikologie
  • pracovat s běžným laboratorním vybavením, vyvíjet a optimalizovat nové analytické, bioanalytické a biologické metody v souladu se systémem kontroly kvality a zásadami bezpečné práce v laboratoři
  • kombinovat výše uvedené multidisciplinární znalosti a dovednosti při analýze komplexních environmentálních problémů, posuzování jejich dopadů na člověka a ekosystémy a hledání vhodných řešení od úrovně jedince či druhu až po celospolečenskou
  • samostatně využívat nabyté znalosti i podklady z různých zdrojů technických (manuály, metodologie) a odborných informací v češtině i angličtině, tyto informace analyzovat, kriticky zpracovávat a syntetizovat do složitějších celků
  • definovat hypotézu, plánovat a realizovat environ. a toxikologicky zaměřené terénní i laboratorní experimenty, samostatně vzorkovat ŽP, předupravit, analyzovat vzorky, provádět biotesty a biologické, toxikol. a environ.-chemické experimenty
  • analyzovat a interpretovat získaná data, potvrdit nebo revidovat hypotézu, prezentovat a diskutovat výsledky a efektivně komunikovat odborná témata
  • samostatně připravit technickou dokumentaci a zprávu o experimentu nebo měření, interpretovat data v širším kontextu včetně srovnání s vhodným matematickým modelem
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia budete mít široké mezioborové znalosti v oblasti kontaminantů, jejich chování, (eko)toxicity a důsledků pro zdraví lidí i ekosystémů. Budete se orientovat v souvislostech v komplexních environmentálních problémech a budete umět navrhovat, plánovat a provádět laboratorní a terénní experimenty a statistickou analýzu dat. Budete schopni vykonávat odborný dohled.

  Uplatníte se jako odborníci na hodnocení výskytu, chování, účinků a rizik chemických látek v životním prostředí jak v průmyslovém, tak i v neziskovém sektoru, v oblasti vodohospodářství, zemědělství, potravinářství, a zdravotnictví. Uplatnění najdete také ve vědě a výzkumu, v regionální samosprávě, ve státní správě a v mezinárodních organizacích.

  Budete žádáni všude tam, kde se řeší nakládání s chemickými látkami, jejich regulace, odpadové hospodářství, ochrana životního prostředí, environmentální management, ochrana veřejného zdraví, prevence a související legislativa.

  Jako absolventi se stanete odborně způsobilými pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami podle zákona 267/2015 Sb.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V průběhu studia absolvujete povinný předmět Stáž v environmentální praxi, kde si vyberete z nabídky stáží u spolupracujících organizací (ČHMÚ, ÚKZÚZ, Českomoravský cement, SITA, Laboratoř Morava a další). Můžete taky sami navrhnout, kde byste chtěli stáž absolvovat. Tato praxe trvá 2-3 dny.

  Zapojení odborníků z nejrůznějších institucí do seminářů napomáhá propojení výuky s praxí. Přednášející zde mají možnost představit dané téma a svoji práci. Vzhledem k tomu, že Životní prostředí a zdraví je akademický studijní program, není povinně vyžadována déle trvající praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská diplomová práce musí ukázat, že student je schopen se orientovat v zadaném tématu, aktivně vyhledávat, analyzovat a syntetizovat relevantní informace, experimentálně pracovat na řešení zadaného problému, analyzovat a interpretovat výsledky a kvalitně vše zpracovat do podoby písemné práce ve formátu odborné publikace. Musí být psána srozumitelně, logicky a přehledně, spisovným jazykem a stylisticky funkčním a jednotným stylem.

  Práce musí obsahovat literární rešerši a širší úvod do relevantní problematiky. Dále je založena na terénním měření, laboratorních experimentech, interpretaci dat a/nebo jejich matematickém modelování. Může jít také o práci vyhodnocující novým způsobem data získaná či publikovaná někým jiným. V případě magisterských diplomových prací je podmínkou a kritériem originálnost výsledků, významný přínos pro vědu a/nebo následná publikovatelnost. Text musí obsahovat citace literatury, odkud byly zásadní informace čerpány. Citují se zejména definice, teze, publikované poznatky, konkrétní výsledky, číselné údaje a převzaté obrázky. Magisterská diplomová práce by měla čerpat téměř výhradně ze zahraničních recenzovaných časopisů a jiné primární literatury a obsahovat nejméně 40 citovaných literárních zdrojů. Celkový rozsah práce je minimálně 50 stran. Formální požadavky jsou předepsány na celofakultní úrovni Opatřením děkana 5/2014 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf) a existuje též doporučená šablona (http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/SablonyPraci/Sablona_word(docx).docx). Práce může být předložena v jazyce českém nebo anglickém.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení studia můžete pokračovat v doktorském studijním programu Životní prostředí a zdraví, nebo v jiném obsahově navazujícím doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity, případně na jiných vysokých školách v České republice i v zahraničí. Vhodné jsou programy zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, environmentální chemii, environmentální epidemiologii a další příbuzné obory.

Základní údaje

Zkratka
N-ZPZ
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů
22
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje