Vzdělání pro zdravou budoucnost

Představení studijního programu

Zajímá vás problematika životního prostředí? Láká vás mezioborovost na pomezí biologie a chemie? Díky studiu programu Životní prostředí a zdraví, který je v České republice zcela jedinečný, se dobře zorientujete v komplexních environmentálních problémech. A odhalíte jejich souvislosti, příčiny, následky i řešení.

V předmětech, které vedou vynikající odborníci, se seznámíte s vlastnostmi jednotlivých složek životního prostředí i s problematikou zhoršování jejich kvality a znečištění. Dále se dozvíte, jak se v prostředí chovají toxické látky a jaké jsou jejich účinky na zdraví člověka, lidskou společnost, ostatní živé organismy, přírodní společenstva i celé ekosystémy.

Kromě zajímavé teorie vás čeká i praktická výuka – zúčastníte se seminářů, laboratorních praktik, terénních cvičení i exkurzí.

Na případových studiích se prostřednictvím příběhů naučíte samostatně řešit problémy a propojovat zdánlivě abstraktní znalosti s reálnými výzvami. Získáte také důležité přenositelné dovednosti, jako je práce s informacemi a daty, jejich analýza a kritické hodnocení, interpretační, prezentační a komunikační dovednosti, schopnost vědecké diskuze a příprava odborného textu.

Zlepšíte i své jazykové kompetence. Zejména pak v anglickém jazyce, se kterým se budete setkávat při výuce i čtení odborné literatury.

Při studiu vám bude sloužit špičkově vybavené výzkumné a výukové zázemí. K dispozici budete mít například výzkumné centrum RECETOX zaměřené na výzkum toxických látek v prostředí. Do výzkumných aktivit tohoto pracoviště se přitom zapojíte už během studia.

Čeká vás celá řada zajímavých oblastí a výzkumných otázek, kterým se můžete věnovat. Zjistíte například:

 • V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu, zpomalovače hoření nebo impregnační nátěry?

 • Může smartphone či tablet kontaminovat vaše vnitřní prostředí?

 • Proč ryby v řekách mění pohlaví?

 • Jaké dopady na životní prostředí a zdraví lidí má vysoká spotřeba pesticidů v zemědělství?

 • Co je uhlíková stopa a jaké technologie ji mohou mít negativní?

 • Jak se měří stres a co je to hnědý tuk?

 • Jak spočítat pravděpodobnost výskytu závažných onemocnění?

Studijní program vás připraví k samostatné odborné práci v oblasti hodnocení a regulace znečištění životního prostředí a souvisejících dopadů na člověka a ekosystémy. A to nejen v podmínkách České republiky, ale i v kontextu Evropy a globalizovaného světa.

Vzhledem k rostoucí degradaci životního prostředí s negativním dopadem na zdraví člověka a ekosystémů je taková odbornost v současné společnosti velice žádaná.

Je studium programu pro vás?

Opovězte si na tyto otázky:

 • Máte pozitivní vztah k přírodním vědám, zejména k biologii a chemii?

 • Zajímá vás problematika životního prostředí?

 • Chcete ve své budoucí profesi přispět k řešení environmentálních problémů?

 • Vnímáte mezioborové znalosti a přístupy jako pozitivum?

Pokud ano, pak je studium tohoto programu pro vás ideální volbou.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského studijního programu „Životní prostředí a zdraví“ je vzdělávat studenty k hlubokému a komplexnímu porozumění dopadům životního prostředí (ŽP) na zdraví člověka a ekosystémů, přičemž zdravím je myšleno nejen fyzické zdraví jedince, ale souhrn dalších potřeb, které ŽP naplňuje. Program je zaměřen na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných integrovat interdisciplinární znalostí biologických a chemických disciplín a dobře se orientujících v komplexních environmentálních problémech a jejich souvislostech, příčinách, následcích a řešeních na různých úrovních. Zvláštní pozornost je věnována kontaminaci jednotlivých složek ŽP toxickými látkami a souvisejícím přímým i nepřímým vlivům těchto látek na kvalitu prostředí a lidského života. Svým interdisciplinárním pojetím a důrazem na pochopení chemické a biologické podstaty environmentálních problémů a jejich dopadů je studijní program v podmínkách VŠ vzdělávání v ČR jedinečný.

  V předmětech vedených vynikajícími odborníky se studenti seznámí s vlastnostmi jednotlivých složek ŽP, jejich možnou degradací a kontaminací, chováním toxických látek v prostředí a jejich účinky na zdraví člověka a celou lidskou společnost, na ostatní živé organismy, přírodní společenstva a celé ekosystémy. Vzdělávací cíle programu kladou důraz na rozvoj jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností studentů formou série seminářů, laboratorních praktik, terénních cvičení a exkurzí. Na případových studiích se formou „příběhů“ studenti naučí samostatně řešit problémy a propojit zdánlivě „abstraktní“ znalosti s reálnými výzvami. Celkově bude podporována a rozvíjena schopnost studentů uvažovat nad problémy na pomezí oborů a integrovat znalosti různých disciplín do komplexního pohledu. Studentům pro jejich rozvoj slouží špičkově vybavená výzkumná a výuková infrastruktura centra RECETOX a během studia jsou zapojováni do výzkumných aktivit tohoto centra. Studenti získají také důležité přenositelné dovednosti, jako je práce s informacemi a daty, jejich analýza a kritické hodnocení, interpretační, prezentační a komunikační dovednosti, schopnost vědecké diskuse, příprava odborného textu a jazykové kompetence (angličtina). Kontakt s praxí je zajištěn formou seminářů za účasti zvaných expertů, exkurzemi a stážemi studentů přímo v praxi. Díky síti spolupracujících zahraničních univerzit se studentům programu otvírá široká nabídka možných stáží v zahraničí.

  Studijní program připraví studenty k samostatné odborné práci v oblasti hodnocení a regulace znečištění ŽP a souvisejících dopadů na člověka a ekosystémy nejen v podmínkách ČR ale v kontextu Evropy a globalizovaného světa. Absolventi budou mít unikátní mezioborové vzdělání na pomezí biologie a chemie a umožňující výbornou orientaci v problémech environmentálních, toxikologických, ekotoxikologických, environmentálně-chemických a epidemiologických. Vzhledem k rostoucí degradaci ŽP s negativním dopadem na zdraví člověka a ekosystémů, je odbornost absolventů programu v současné společnosti velice žádaná. Program je vhodný pro všechny motivované studenty, kteří mají pozitivní vztah k přírodním vědám, zejména biologii a chemii, zajímají se o problematiku ŽP a chtějí ve své budoucí profesi přispět k řešení environmentálních problémů. Studijní program je také nejlepší přípravou na vstup do navazujících magisterských programů zaměřených na toxikologii, ekotoxikologii, environmentální chemii, environmentální epidemiologii a příbuzné obory.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat v praxi teoretické a praktické znalosti biologických oborů (biologie a fyziologie rostlin, živočichů a člověka, mikrobiologie, genetiky, molekulární biologie, ekologie) s hlubokým porozuměním mechanismům a souvislostem
  • aplikovat v praxi teoretické a praktické znalosti chemických disciplín (organická, anorganická, analytická a fyzikální chemie, biochemie) s hlubokým porozuměním principům a mechanismům
  • aplikovat základní experimentální metody těchto disciplín a obsluhovat relevantní přístrojové vybavení pro studium konkrétních zadaných problémů, správně interpretovat získané výsledky, formulovat a diskutovat závěry
  • orientovat se v současných komplexních environmentálních problémech, jejich souvislostech, příčinách, následcích a diskutovat možná řešení s mezioborovým a holistickým přístupem
  • využít v praxi znalosti o složkách prostředí, jejich degradaci a znečištění, o osudu látek v prostředí (environmentální chemie) a jejich účincích na organismy včetně člověka (toxikologie a ekotoxikologie) s porozuměním principům a mechanismům
  • porozumět komplexním vztahům mezi složkami životního prostředí a organismy, prostředím a polutanty a polutanty a živými organismy včetně člověka, od úrovně jedince či druhu, po úroveň populace, ekosystému a celé společnosti
  • provést samostatně odběry vzorků ŽP, analýzy jejich vlastností a obsahu kontaminantů, testy toxicity a ekotoxicity, základní vyšetření funkcí lidského organismu a všechny výsledky správně interpretovat
  • naplánovat a realizovat biologické, chemické, toxikologické, ekotoxikologické a environmentálně-chemické experimenty a studie včetně návrhu vhodných metod, statisticky analyzovat, interpretovat a prezentovat výsledky
  • samostatně vyhledávat, zpracovávat, syntetizovat a kriticky analyzovat odborné informace z různých zdrojů
  • kombinovat a integrovat výše uvedené multi-oborové znalosti a dovednosti při analýze reálných komplexních environmentálních problémů, posuzování jejich dopadů na člověka a ekosystémy na lokální i globální úrovni a hledání řešení
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete mít široké mezioborové znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemického znečištění životního prostředí a jeho důsledků pro zdraví lidí a ekosystémů.

  Budoucím zaměstnavatelům budete moci nabídnout nejen rozsáhlé znalosti biologie, chemie a environmentální problematiky, ale též škálu praktických dovedností od provádění laboratorních a terénních postupů po schopnost kritického myšlení, práci s odbornými informacemi a statistickou analýzu dat.

  Uplatnění najdete zejména jako mezinárodně konkurenceschopní odborníci na chování a účinky chemických látek v životním prostředí, toxicitu a ekotoxicitu.

  Uplatníte se například v průmyslovém sektoru, vodohospodářství, zemědělství, potravinářství, zdravotnickém sektoru, ve vědě a výzkumu, regionální samosprávě a státní správě.

  Zkrátka kdekoli, kde je třeba řešit nakládání s chemickými látkami, jejich regulaci, odpadové hospodářství, ochranu životního prostředí, environmentální management, ochranu veřejného zdraví, prevenci a související legislativu.
  Typickými pracovními činnostmi, na něž vás studium připraví, jsou:

  • kvalifikované odběry vzorků vody, půdy a ovzduší

  • chemické, fyzikální a biologické analýzy přírodních vzorků – vody, půdy, ovzduší, bioty

  • experimentální testování toxicity a ekotoxicity

  • hodnocení, schvalování a kontrola pesticidů, hnojiva veterinárních léčiv

  • odborné posuzování vlivu chemických látek na ekosystém a hodnocení dopadů průmyslu, zemědělství, dopravy a osídlení na životní prostředí

  • příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu životního prostředí

  • vzdělávací činnost v environmentální výchově

  • hodnocení a odstraňování environmentálních rizik

  • provádění a hodnocení sanací kontaminovaných míst.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Do kontaktu s praxí se dostanete na seminářích se zvanými experty i na exkurzích do míst, jako jsou observatoř Českého hydrometeorologického ústavu Košetice, čistírny odpadních vod, akreditované analytické a ekotoxikologické laboratoře a další.

  Nebo přímo na individuálních praktických stážích, například v analytických laboratořích resortů, v komerčních laboratořích nebo na odděleních environmentálního managementu v průmyslu. Vybírat si ale můžete i ze široké nabídky stáží v zahraničí, a to díky naší síti zahraničních univerzit, se kterými spolupracujeme.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce musí ukázat, že je student schopen se orientovat v zadaném tématu, aktivně vyhledávat a analyzovat relevantní informace a kvalitně je zpracovat do podoby písemné práce. Práce odpovídá klasické odborné publikaci. Musí být psána srozumitelně, logicky a přehledně, spisovným jazykem a stylisticky funkčním a jednotným stylem.

  Práce může být založena na zpracování dostupných informací o aktuálním problému, na terénním měření, laboratorních experimentech nebo kombinaci všeho uvedeného. Může jít o práci vyhodnocující novým způsobem data získaná či publikovaná někým jiným. V případě bakalářských prací není podmínkou a kritériem originálnost výsledků, významný přínos pro vědu nebo následná publikovatelnost, ale originální zpracování. Pokud je práce postavena na literární rešerši a nebudou získávána vlastní data, důraz musí být kladen na kritickou re-analýzu, reorganizaci či meta analýzu dostupných dat a informací.

  Text musí obsahovat citace literatury, odkud byly zásadní informace čerpány. Citují se zejména definice, teze, nové poznatky, konkrétní výsledky, číselné údaje a převzaté obrázky. Bakalářská práce by měla čerpat zejména ze zahraničních recenzovaných časopisů a obsahovat nejméně 20-30 citovaných literárních zdrojů. Celkový rozsah práce je minimálně 30 stran. Formální požadavky jsou specifikovány na celofakultní úrovni.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po bakalářském studijním programu Životní prostředí a zdraví můžete pokračovat ve stejnojmenném navazujícím magisterském studiu nebo budete připraveni pro vstup do příbuzných magisterských programů, jako jsou například Matematická biologie, Bioanalytika, Chemoinformatika a bioinformatika, Analytická chemie a další programy zaměřené na:

  • toxikologii

  • ekotoxikologii

  • environmentální chemii

  • environmentální epidemiologii. 

Základní údaje

Zkratka
B-ZPZ
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

46
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje