Máte zájem o baltistiku, ale nestihli jste Den otevřených dveří? U nás jsou dveře otevřené každý den! Domluvme si schůzku naživo nebo online: napište garantovi studijního programu na adresu seferis@phil.muni.cz nebo zavolejte na číslo 549 497 122

Představení studijního programu

Program baltistika nabízí hlavně studium jazyků, které můžete studovat málokde jinde — litevštiny, finštiny, estonštiny a lotyštiny. U nás se naučíte jeden nebo i více z těchto jazyků. Seznámíte se s literaturou, kulturou i dějinami celé oblasti od Litvy po Finsko a získáte neobvyklé jazykové a kulturní znalosti. V dnešní době, kdy si mladí lidé tvrdě konkurují na trhu práce, je to cenný kapitál při hledání uplatnění po absolvování studia. Studium určitě bude stát čas a námahu, ale můžeme vám slíbit, že přinese také spoustu zábavných a inspirativních chvil!

Většina výuky probíhá v menších skupinách a se svými spolužáky z programu se budete setkávat i při dalších příležitostech — slavíme společně různé svátky, navštěvujeme kulturní akce, které se týkají Litvy, Finska, Estonska nebo Lotyšska. Během studia baltistiky lze volit z široké nabídky studijních pobytů v zahraničí, krátkodobých i dlouhodobých, během kterých se zdokonalíte v jazyce a poznáte zblízka studium i život v cizí zemi. Kromě seminářů a zahraničních pobytů můžete také využívat e-learningu.

Ve vyšších ročnících se budete moci podílet na různých překladatelských projektech nebo vypomáhat s organizací kulturních akcí. Uplatnění najdete například ve firmách, které hledají znalce těchto méně známých jazyků a místního prostředí. Můžete také pokračovat v magisterském studiu a zkusit kariéru tlumočníka, překladatele nebo se zaměřit na další studium jazykovědy a literární vědy – méně tradiční jazykové vybavení vás odliší od spousty dalších.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Poznáváte rádi země a jazyky, o kterých toho vaši kamarádi moc nevědí?

 • Zajímá vás současná evropská kultura?

 • Chtěli byste se dozvědět něco víc o Litvě, Finsku, Estonsku a Lotyšsku?

 • Učíte se rádi cizí jazyky? Čtete rádi krásnou literaturu?

 • Rádi byste během studia zkusili studovat i v zahraničí?

Pokud ano, je baltistika tím pravým programem pro vás!

Studijní plány

Přijímací řízení
Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024
Termín podání do půlnoci 17. 8. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů: nástup ke studiu podzim 2024 (přihlášky od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024 vč.)

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 17. 7. 2024 do 17. 8. 2024.
  Oborové přijímací zkoušky se konají 23. - 26. 8. 2024.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Zaměření specializace: Litevština. Přestup na Finštinu je možný po 1. roce studia.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu osobního motivačního pohovoru a má za cíl zjistit důvody, které uchazeče vedly k volbě studia Baltistiky, a očekávání, se kterými uchazeči do studia nastupují.

  Základní popis oborové zkoušky:
  Uchazeči stručně představí své důvody, proč se rozhodli podat přihlášku ke studiu Baltistiky (např. zájem o dotyčné země, snaha studovat méně obvyklý obor, doporučení známých, náhoda atd.). Zkoušející uchazečům představí zaměření studijního programu Baltistika a základní rysy průchodu studiem. Předpokládána délka pohovoru je 10 min.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě předložených potvrzení o účasti v celostátním kole SOČ v oboru Historie, Olympiádě v českém jazyce a soutěžích v cizích jazycích (angličtina, francouzština, latina, němčina, ruština, španělština).
  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 17. 8. 2024.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50

Studium

 • Cíle

  Program baltistika je koncipován podle modelu filologicko-areálových studií: po stránce geografické se zaměřuje na Litvu, Finsko, Estonsko a Lotyšsko, po stránce metodologické na filologické kompetence svých absolventů. Hlavním cílem bakalářského studia baltistiky je intenzivní odborné studium jednoho (nebo více) z nabízených jazyků: litevštiny, finštiny, estonštiny nebo lotyštiny. Komunikační kompetence studentů jsou přitom pouze jedním aspektem studia: baltistika se neomezuje pouze na schopnost domluvit se v cílovém jazyce, ale míří především na odborné poznání daného jazyka, jeho gramatické výstavby, typologických rysů, diachronního vývoje, regionální a stylové diversifikace. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si osvojili specifické metody filologického přístupu k jazyku, především teoretické nástroje jazykovědy a literární vědy: cílem je pěstovat schopnost posluchačů k teoretickému uchopení jazyka a textu. Studium baltistiky na MU poskytne posluchačům také znalosti o historickém vývoji Litvy, Finska, Estonska a Lotyšska, seznámí je s kulturou těchto zemí od vzniku nejstarších písemných památek po 20. století a povede k hloubkovému poznání stěžejních textů v každém ze zmíněných jazyků.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře ovládat litevštinu, nebo finštinu (dle volby studenta) v její mluvené a psané podobě a v celém spektru jejich funkčních stylů;
  • podat odborný lingvistický výklad gramatického systému cílového jazyka (litevštiny, finštiny, estonštiny, nebo lotyštiny – dle specializace studenta)
  • aplikovat moderní jazykovědné a literárněvědné teorie na analýzu textů v cílovém jazyce;
  • číst odborné, umělecké a publicistické texty v druhém z cílových jazyků (litevštině, finštině, estonštině, nebo lotyštině – dle volby studenta);
  • podat odborný výklad kulturních dějin Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska ve vzájemných souvislostech.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent se budete dobře orientovat v kulturních dějinách, literaturáchsoučasnosti baltského regionu zahrnujícího Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Finsko. Budete dobře ovládat jeden nebo více jazyků této oblasti. Díky studiu se naučíte práci s textem na mnohem vyšší úrovni než dříve a osvojíte si náhled na jazyk potřebný například pro výuku cizí řeči, překlad nebo tlumočení.

  Studium baltistiky vás připraví na práci v humanitních vědách jako je lingvistika, literární věda, kulturologie či politologie. Dále můžete pracovat v překladatelství a tlumočnictví, žurnalistice nebo kultuře formou různorodé kulturní spolupráce s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Finskem.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxi během studia můžete absolvovat jako volitelný předmět, může jít například o práci ve firmách zaměřených na jazykový software, pomoc při přípravě kulturních akcí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 70 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí děkana FF MU č. 6/2017 - O státních závěrečných zkouškách na FF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi bakalářské baltistiky můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Masarykově univerzitě nebo v podobně zaměřeném programu jinde v ČR nebo i v zahraničí. Někteří absolventi se vydávají na další studia i do Finska nebo do Estonska.

Základní údaje

Zkratka
B-BA_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

45
odhadovaný počet přijatých
52
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje