Jazykem k mysli, myslí k jazyku.

Cíle studijního programu

Studium vede k poznání a pochopení vnitřní struktury a fungování jazyka obecně a jazyků konkrétních. Student se seznámí s moderními i tradičními lingvistickými metodami a jejich aplikacemi.

Studium probíhá buď v rámci nespecializovaného doktorského studia Obecná jazykověda, nebo se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika. Specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika je zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti využití experimentálních metod a metod aplikujících formální přístupy k přirozenému jazyku (je organizována hlavními akademickými pracovišti s lingvistickým zaměřením: Ústavem českého jazyka, Ústavem jazykovědy a baltistiky, Katedrou anglistiky a amerikanistiky, Ústavem románských jazyků a literatur, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Ve specializaci je větší důraz kladen na formální a datově-orientované zpracování lingvistických dat z přirozeného jazyka (především zpracování sémanticky i dialektově variantních dat, jejich statistické modelování, případně využití korpusové lingvistiky pro tvorbu datových generalizací, atd.). Důraz je kladem na teoretické základy i na praxi (například otázky spojené s  etickými aspekty provádění výzkumu v lingvistice). V této specializaci student získá širší vhled do formalizovaného a přírodovědně orientovaného popisu přirozeného jazyka.

Cílem studia doktorského navazujícího oboru obecné lingvistiky je rozšířit poznatky, principy a metodologické postupy které student nabyl buď studiem magisterského oboru obecná lingvistika, nebo jiného filologického oboru. Je tedy určen těm, kteří cítí potřebu své znalosti prohloubit a rozšířit., zejména s ohledem na budoucí vědeckou kariéru, ale i pro jakoukoliv další kariéru, vyžadující pochopení fungování jazyka a s ním spjatého myšlení.

Student studuje podle individuálního studijního plánu, vytvořeného školitelem a zaměřeného na konkrétní metodologický rozvoj a lingvistickou analýzu, studium je výlučně jednooborové.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium vede k poznání a pochopení vnitřní struktury a fungování jazyka obecně a jazyků konkrétních. Student se seznámí s moderními i tradičními lingvistickými metodami a jejich aplikacemi.

  Studium probíhá buď v rámci nespecializovaného doktorského studia Obecná jazykověda, nebo se specializací Experimentální a aplikovaná lingvistika. Specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika je zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti využití experimentálních metod a metod aplikujících formální přístupy k přirozenému jazyku (je organizována hlavními akademickými pracovišti s lingvistickým zaměřením: Ústavem českého jazyka, Ústavem jazykovědy a baltistiky, Katedrou anglistiky a amerikanistiky, Ústavem románských jazyků a literatur, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Ve specializaci je větší důraz kladen na formální a datově-orientované zpracování lingvistických dat z přirozeného jazyka (především zpracování sémanticky i dialektově variantních dat, jejich statistické modelování, případně využití korpusové lingvistiky pro tvorbu datových generalizací, atd.). Důraz je kladem na teoretické základy i na praxi (například otázky spojené s  etickými aspekty provádění výzkumu v lingvistice). V této specializaci student získá širší vhled do formalizovaného a přírodovědně orientovaného popisu přirozeného jazyka.

  Cílem studia doktorského navazujícího oboru obecné lingvistiky je rozšířit poznatky, principy a metodologické postupy které student nabyl buď studiem magisterského oboru obecná lingvistika, nebo jiného filologického oboru. Je tedy určen těm, kteří cítí potřebu své znalosti prohloubit a rozšířit., zejména s ohledem na budoucí vědeckou kariéru, ale i pro jakoukoliv další kariéru, vyžadující pochopení fungování jazyka a s ním spjatého myšlení.

  Student studuje podle individuálního studijního plánu, vytvořeného školitelem a zaměřeného na konkrétní metodologický rozvoj a lingvistickou analýzu, studium je výlučně jednooborové.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat strukturu přirozeného jazyka, zejména na poli své odborné specializace
  • samostatné deskripce a analýzy jazykového materiálu s využitím vhodné metody
  • vytvořit vlastní inovativní vědecký vklad v rámci své specializace
  • (specializace): používat moderní experimentální metody (na materiálu přirozeného jazyka)
  • (specializace): rozumět i pokročilým statistickým metodám zpracování lingvistických dat
  • (specializace): rozumět současným formálně lingvistickým teoriím a chápat, jak lze predikce těchto teorií experimentálně testovat.
  • (specializace): bude schopen hodnotit svůj výzkumný záměr s ohledem na jeho etické aspekty.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi oboru jsou připraveni pro akademickou kariéru na filologických oborech českých a světových univerzit i akademií věd. Během doktorského studia musí publikovat několik článků a zúčastnit se běžných evropských i českých konferencí. Jsou tedy prakticky připraveni i k tomu, aby zpracovali větší množství informací, a pak je přesvědčivě dokázali prezentovat na mezinárodních fórech. Obecně jsou připraveni vést vlastní vědeckou činnost v základním i aplikovaném výzkumu. Dále během doktorského studia musí odučit jisté minimální množství kurzů, takže jsou připraveni i po stránce pedagogické.

 • Praxe

  Součástí studia je jednak publikační činnost (v rozsahu daném individuálním studijním plánem) a výuka nejméně jednoho semestrálního kursu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Rozsah a forma disertační práce je dán studijním řádem MU. Důležitým předstupněm je vyhotovení tezí disertační práce.

  Vyhotovením disertační práce doktorand musí prokázat jednak obeznámenost se stávajícím poznáním, jednak s adekvátní metodologií a do třetice i vnést vlastní inovace jak metodologické tak i v poznání studované látky.

  Příklady témat dizertačních prací ze specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika:

  1) Polaritně citlivé výrazy v přirozeném jazyce: experimentální studie

  2) Výrazy reciprocity a ko-variace v přirozeném jazyce: experimentální studie

  3) Sémantická interpretace komparativů a superlativů: experimentální studie

  4) Výrazy referující k pluralitám (entity): experimentální studie

  5) Výrazy referující k pluralitám v událostní doméně: experimentální studie

Základní údaje

Zkratka
D-OJ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje