Za vším je příběh.

Cíle studijního programu

Studijní program Teorie vyprávění reaguje na nejsoučasnější trendy moderního zkoumání v oblasti teorie literatury, sémiotiky či intermediálních studií. Zaměřuje se na ty teoretické koncepty, které souvisejí s klíčovým pojmem narativu a narativity a které používají tyto pojmy a od nich odvozené nástroje a strategie ke zkoumání nejrůznějších narativních struktur a jejich transformací.

Odborná a vědecká orientace vyučujících zahrnuje nejrůznější oblasti naratologických zkoumání, jmenovitě literaturu, komiks, film, drama a divadlo, klasickou a postklasickou naratologii, a to v synchronním i diachronním pohledu.

Pracovníci podílející se na výuce oboru spolupracují hojně s domácími i zahraničními univerzitami (univerzity v Londýně, Stockholmu) a s českými odbornými institucemi (AV ČR). Posluchači vyšších ročníků doktorského studia se podílejí na výuce podle své specializace, a získávají tak základní kompetence vysokoškolského pedagoga.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce.
  • Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

   Přijímací zkouška proběhne distančně, na základě zhodnocení zaslaných podkladů pro přijímací řízení.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Studium

 • Cíle

  Studijní program Teorie vyprávění reaguje na nejsoučasnější trendy moderního zkoumání v oblasti teorie literatury, sémiotiky či intermediálních studií. Zaměřuje se na ty teoretické koncepty, které souvisejí s klíčovým pojmem narativu a narativity a které používají tyto pojmy a od nich odvozené nástroje a strategie ke zkoumání nejrůznějších narativních struktur a jejich transformací.

  Odborná a vědecká orientace vyučujících zahrnuje nejrůznější oblasti naratologických zkoumání, jmenovitě literaturu, komiks, film, drama a divadlo, klasickou a postklasickou naratologii, a to v synchronním i diachronním pohledu.

  Pracovníci podílející se na výuce oboru spolupracují hojně s domácími i zahraničními univerzitami (univerzity v Londýně, Stockholmu) a s českými odbornými institucemi (AV ČR). Posluchači vyšších ročníků doktorského studia se podílejí na výuce podle své specializace, a získávají tak základní kompetence vysokoškolského pedagoga.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v jednotlivých naratologických koncepcích a v historii teorie vyprávění.
  • Porozumět celé disciplíně jako systému a mít přehled o nejnovějších vývojových tendencích oboru.
  • Použít nabytý teoretický fundament k praktickým analýzám konkrétních uměleckých děl.
  • Vnímat vyprávění v intermediálních a transdisciplinárních souvislostech.
  • Analyzovat nové myšlenky, kriticky je vyhodnocovat a aplikovat v nových souvislostech i mimo vlastní disciplínu.
  • Prezentovat výsledky svého výzkumu před odborným publikem, včetně zahraničního.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent programu je odborníkem minimálně v jedné oblasti naratologických zkoumání a jejich aplikace, disciplinární přesah je žádoucí a bude podporován. Teoretická a metodologická výbava, tedy zevrubná znalost jednotlivých systémových přístupů, jejich souvislostí a rozdílností, i praktické analýzy konkrétních uměleckých absolventa vybavují schopností efektivně analyzovat aspekty vyprávění v intermediálních a interkulturních souvislostech.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, realizovaná na prestižním zahraničním pracovišti, během níž absolvent obohatí své portfolio teoretických i praktických nástrojů a dovedností.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardní rozsah doktorské práce je 220 000 až 360 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Doktorská práce má charakter samostatného empirického výzkumu, přináší nové poznatky a impulsy oboru. Zároveň prokazuje uchazečovu erucici v oboru a jeho orientaci se v základní i  speciální oborevé literatuře. Doporučené jsou aplikace teoretických konceptů a strategií na konkrétní objekty.

 • Další informace

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje