Tradice a budoucnost

Představení studijního programu

Chcete se věnovat vietnamštině, Vietnamu, ale i dalším zemím jihovýchodní a východní Asie? Máte zájem o mezinárodní a mezioborové souvislosti? Zajímají vás jazyky, ekonomika, kulturní tradice a jejich všestranné, ale i praktické poznání?

Pak pojďte studovat vietnamistiku. Program vám umožní zúčastnit se studijních pobytů ve Vietnamu, ale i v jiných asijských a západních zemích a získat tak široký přehled o historii, ekonomice a mezinárodních vztazích. Znalost asijské etikety a pravidel osobního styku pak využijete jako osobní kapitál v mnoha zaměstnáních.

Vedle přednášek a jazykové výuky jsou součástí studia návštěvy nejen vietnamské komunity a poznávání tradic, zvyklostí, svátků a pokrmů.

Vietnamci uspěli v českém prostředí díky zaměření na osobní styky, své vytrvalosti a obchodní zdatnosti, ale i na základě složitých mezinárodních vztahů.

Se širokým spektrem asijských témat se seznámíte na přednáškách zvaných hostů, exkurzích i při skupinových analýzách.

Svůj zájem můžete dále efektivně rozvíjet v jednoletém magisterském studiu i ve vlastních textech a publikacích. Každý rok bude pořádána mezinárodní konference, která bude otevřená i výstupům studentů. Pozdější doktorské studium podpoří vážné zájemce v další přípravě na atraktivní pozice, například ve vědě a diplomacii.

Podmínkou je zájem o studium jazyků a chuť seznámit se s několika dalšími vědními obory. Odměnou vám bude mnohostranné uplatnění, ale i nové záliby a koníčky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste připraveni učit se nové jazyky?

 • Chcete být zdatní v mezinárodních vztazích ve spojení s Asií?

 • Jste ochotni poznávat nové země a kultury takové, jaké skutečně jsou, a nahlédnout pod závoj exotiky?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.
  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
  Oborové zkoušky se konají od 22. 4. do 25. 4. 2022.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu ústní zkoušky.

  Základní popis zkoušky:

  Ústní pohovor je zaměřen na motivaci uchazeče. Uchazeči komentují své vzdělání, očekávání od univerzitního studia a zájem o asijské státy, vlastní četbu literatury, znalost jazyků a případné cesty do zahraničí.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě středoškolského prospěchu ze čtyř profilových předmětů dle vlastního výběru uchazeče z předmětů určených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, čínština, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka.

  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Vyznačte prospěch v e-přihlášce. Následně jej vytiskněte, nechte potvrdit střední školou a vložte do e-přihlášky. Můžete také do e-přihlášky vložit katalogový list potvrzený střední školou, či úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy.
  Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2022.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice úspěšnosti v oborové zkoušce: 60 bodů

Studium

 • Cíle

  Studium vietnamistiky nabízí systematickou přípravu odborníků na Vietnam, vietnamštinu, vietnamskou kulturu a specifika vietnamských komunit v zahraničí. Studium vede k aktivnímu zvládnutí vietnamštiny (na úrovni B1) a poznání reálií pro jazykový servis a odborné konzultace. Program je zaměřen filologicky, a dále na historii, kulturu, literaturu, ekonomicko-politická témata a vietnamskou kulturu v ČR. Zvláštní důraz je při studiu kladen na filologický základ, lingvistickou analýzu a jazykovědnou terminologii. Odborná spolupráce ve Vietnamu se soustředí na Vietnamskou státní univerzitu. Vedle působení vietnamských lektorů se kulturní zkušenost prohlubuje stáží ve Vietnamu. Pro praxi je absolvent vybaven jazykovou kompetencí a vlastními poznatky z Vietnamu, které je schopen zařadit do kontextu širších teoretických znalostí. Širší záběr zajišťují srovnávací lingvistika a také rozšíření o data a zkušenosti z ostatních zemí jihovýchodní Asie, které zvýhodní příští specialisty, tlumočníky, publicisty a vědce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit jazykové znalosti vietnamštiny na úrovni B1 v mluveném i psaném projevu
  • vysvětlit fonetické, gramatické jevy a lexikum ve vietnamštině s pomocí terminologie obecné lingvistiky
  • aplikovat znalosti vietnamské kultury, literatury a etikety v komunikaci s Vietnamci
  • vyložit vietnamské reálie, srovnat je s daty souvisejících zemí v regionu a v diskusi vysvětlit důvody rozdílů
  • na konkrétních příkladech identifikovat a interpretovat rizikové faktory vývoje ve vietnamské ekonomice, politice a mezinárodních vztazích
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete disponovat nejen specializací na Vietnam, vietnamštinu a další geograficky blízké jazyky. Budete mít znalost zemí východní a jihovýchodní Asie, širší rozhled o asijské ekonomice, kultuře a jejích tradicích.

  Váš potenciál bude úměrný globálnímu úspěchu asijského regionu, který se hospodářským významem v tomto století dostal do bezkonkurenční vedoucí pozice.

  Získané znalosti, osobní vazby a zkušenosti podpořené vlastními cestami a pobytem v jiném prostředí, vám umožní nahlížet na věci z mnoha hledisek, a budete moci efektivněji řešit problémy.

  Mnoho z vás zamíří do analytických pozic, do korporátní sféry, publicistiky a cestovního ruchu. Jiní budou vedeni k vědecké práci a uplatnění v akademické činnosti a v grantovém výzkumu v mezinárodním prostředí i na zahraničních univerzitách.

  Díky rozhledu v mezinárodních vztazích budete moci později působit i v diplomacii jako zástupci českých úřadů a firem v asijských zemích nebo asijských firem v Evropě. V neposlední řadě najdete zajímavou náplň práce v kulturním sektoru nebo vás bude naplňovat kontakt s lidmi v neziskových organizacích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Poznatky si ověříte a prohloubíte na vlastní semestrální stáži v zahraničí a v pracovní praxi s rozsahem 250 hodin. Stáž a praxe jsou povinné v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Zahraniční pobyt vám pomůže i s novými kontakty a vstupem do pracovního života.

  Praxi si můžete hledat buď zcela sami, na základě vlastních kontaktů a vzhledem k všestrannému zaměření programu i v různých oborech. Druhou možností je využít katederní nabídku praxí ve státních úřadechneziskových organizacích a v Akademii věd.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má standardní rozsah 72000 až 90000 znaků zahrnujících všechny části dokumentu. Práce prokazuje schopnost shromažďovat, třídit a kriticky analyzovat data na vybrané filologické nebo i nefilologické téma (zde historie, kultura, geografie, ekonomika, literatura). Práce se výjimečně může opírat i o sběr dat v terénu. Práce zahrnuje ve třech návazných semestrálních fázích: 1) vypracování projektu práce na zvolené téma, 2) diskuse (vybraných částí) projektu a samostatné vypracování celého rozsahu práce s formulací závěru nebo vyhodnocení, 3) konzultace případných připomínek, korektury, finální úpravy a předložení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na jednooborové studium budete mít možnost navázat v několika příbuzných studijních programech, jako jsou například obecná jazykověda nebo religionistika. Při kombinaci hlavního a vedlejšího plánu můžete pokračovat studiem řady programů i na jiné fakultě. Navíc plánujeme průběžně zavést navazující jednoleté magisterské a později i standardní doktorské studium vietnamistiky.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-VIE_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

50
odhadovaný počet přijatých
32
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu