Tradice a budoucnost

Představení studijního programu

Chcete se věnovat vietnamštině, Vietnamu, ale i dalším zemím jihovýchodní a východní Asie? Máte zájem o mezinárodní a mezioborové souvislosti? Zajímají vás jazyky, ekonomika, kulturní tradice a jejich všestranné, ale i praktické poznání?

Pak pojďte studovat vietnamistiku. Program vám umožní zúčastnit se studijních pobytů ve Vietnamu, ale i v jiných asijských a západních zemích a získat tak široký přehled o historii, ekonomice a mezinárodních vztazích. Znalost asijské etikety a pravidel osobního styku pak využijete jako osobní kapitál v mnoha zaměstnáních.

Vedle přednášek a jazykové výuky jsou součástí studia návštěvy nejen vietnamské komunity a poznávání tradic, zvyklostí, svátků a pokrmů.

Vietnamci uspěli v českém prostředí díky zaměření na osobní styky, své vytrvalosti a obchodní zdatnosti, ale i na základě složitých mezinárodních vztahů.

Se širokým spektrem asijských témat se seznámíte na přednáškách zvaných hostů, exkurzích i při skupinových analýzách.

Svůj zájem můžete dále efektivně rozvíjet v jednoletém magisterském studiu i ve vlastních textech a publikacích. Každý rok bude pořádána mezinárodní konference, která bude otevřená i výstupům studentů. Pozdější doktorské studium podpoří vážné zájemce v další přípravě na atraktivní pozice, například ve vědě a diplomacii.

Podmínkou je zájem o studium jazyků a chuť seznámit se s několika dalšími vědními obory. Odměnou vám bude mnohostranné uplatnění, ale i nové záliby a koníčky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste připraveni učit se nové jazyky?

 • Chcete být zdatní v mezinárodních vztazích ve spojení s Asií?

 • Jste ochotni poznávat nové země a kultury takové, jaké skutečně jsou, a nahlédnout pod závoj exotiky?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium vietnamistiky nabízí systematickou přípravu odborníků na Vietnam, vietnamštinu, vietnamskou kulturu a specifika vietnamských komunit v zahraničí. Studium vede k aktivnímu zvládnutí vietnamštiny (na úrovni B1) a poznání reálií pro jazykový servis a odborné konzultace. Program je zaměřen filologicky, a dále na historii, kulturu, literaturu, ekonomicko-politická témata a vietnamskou kulturu v ČR. Zvláštní důraz je při studiu kladen na filologický základ, lingvistickou analýzu a jazykovědnou terminologii. Odborná spolupráce ve Vietnamu se soustředí na Vietnamskou státní univerzitu. Vedle působení vietnamských lektorů se kulturní zkušenost prohlubuje stáží ve Vietnamu. Pro praxi je absolvent vybaven jazykovou kompetencí a vlastními poznatky z Vietnamu, které je schopen zařadit do kontextu širších teoretických znalostí. Širší záběr zajišťují srovnávací lingvistika a také rozšíření o data a zkušenosti z ostatních zemí jihovýchodní Asie, které zvýhodní příští specialisty, tlumočníky, publicisty a vědce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit jazykové znalosti vietnamštiny na úrovni B1 v mluveném i psaném projevu
  • vysvětlit fonetické, gramatické jevy a lexikum ve vietnamštině s pomocí terminologie obecné lingvistiky
  • aplikovat znalosti vietnamské kultury, literatury a etikety v komunikaci s Vietnamci
  • vyložit vietnamské reálie, srovnat je s daty souvisejících zemí v regionu a v diskusi vysvětlit důvody rozdílů
  • na konkrétních příkladech identifikovat a interpretovat rizikové faktory vývoje ve vietnamské ekonomice, politice a mezinárodních vztazích
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete disponovat nejen specializací na Vietnam, vietnamštinu a další geograficky blízké jazyky. Budete mít znalost zemí východní a jihovýchodní Asie, širší rozhled o asijské ekonomice, kultuře a jejích tradicích.

  Váš potenciál bude úměrný globálnímu úspěchu asijského regionu, který se hospodářským významem v tomto století dostal do bezkonkurenční vedoucí pozice.

  Získané znalosti, osobní vazby a zkušenosti podpořené vlastními cestami a pobytem v jiném prostředí, vám umožní nahlížet na věci z mnoha hledisek, a budete moci efektivněji řešit problémy.

  Mnoho z vás zamíří do analytických pozic, do korporátní sféry, publicistiky a cestovního ruchu. Jiní budou vedeni k vědecké práci a uplatnění v akademické činnosti a v grantovém výzkumu v mezinárodním prostředí i na zahraničních univerzitách.

  Díky rozhledu v mezinárodních vztazích budete moci později působit i v diplomacii jako zástupci českých úřadů a firem v asijských zemích nebo asijských firem v Evropě. V neposlední řadě najdete zajímavou náplň práce v kulturním sektoru nebo vás bude naplňovat kontakt s lidmi v neziskových organizacích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Poznatky si ověříte a prohloubíte na vlastní semestrální stáži v zahraničí a v pracovní praxi s rozsahem 250 hodin. Stáž a praxe jsou povinné v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Zahraniční pobyt vám pomůže i s novými kontakty a vstupem do pracovního života.

  Praxi si můžete hledat buď zcela sami, na základě vlastních kontaktů a vzhledem k všestrannému zaměření programu i v různých oborech. Druhou možností je využít katederní nabídku praxí ve státních úřadechneziskových organizacích a v Akademii věd.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce má standardní rozsah 72000 až 90000 znaků zahrnujících všechny části dokumentu. Práce prokazuje schopnost shromažďovat, třídit a kriticky analyzovat data na vybrané filologické nebo i nefilologické téma (zde historie, kultura, geografie, ekonomika, literatura). Práce se výjimečně může opírat i o sběr dat v terénu. Práce zahrnuje ve třech návazných semestrálních fázích: 1) vypracování projektu práce na zvolené téma, 2) diskuse (vybraných částí) projektu a samostatné vypracování celého rozsahu práce s formulací závěru nebo vyhodnocení, 3) konzultace případných připomínek, korektury, finální úpravy a předložení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na jednooborové studium budete mít možnost navázat v několika příbuzných studijních programech, jako jsou například obecná jazykověda nebo religionistika. Při kombinaci hlavního a vedlejšího plánu můžete pokračovat studiem řady programů i na jiné fakultě. Navíc plánujeme průběžně zavést navazující jednoleté magisterské a později i standardní doktorské studium vietnamistiky.

Základní údaje

Zkratka
B-VIE_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

13
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu