Výzkum náboženství z mezioborové perspektivy.

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studia v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je systematická příprava na odbornou práci v religionistice nebo spřízněných disciplínách. Studium se zaměřuje na původní a tvůrčí práci pod vedením školitele. Studenty postupně provádí všemi fázemi výzkumného procesu od přípravy návrhu výzkumného projektu přes získávání a analýzu dat či pramenných údajů až po publikování výsledků a sepsání disertace.

Studium je organizováno na základě kreditového systému, jenž skýtá možnost individuálního časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace, včetně zařazení zahraničních studijních pobytů či terénního výzkumu. Páteř studia tvoří šest doktorských seminářů. V těchto seminářích studenti dokončují návrh disertačního výzkumného projektu, zdokonalují se v akademickém psaní, navrhují svůj publikační projekt, seznamují se s průběhem recenzního řízení a dalšími praktickými i etickými aspekty publikační činnosti, prohlubují znalosti teorie a metodologie, zpracovávají disertaci a získávají orientaci v postdoktorské fázi kariéry. Během studia sepisují alespoň jednu recenzi na odbornou knihu vztahující se k jejich disertačnímu projektu, grantovou přihlášku a odbornou studii týkající se některého z ústředních témat disertace. Rozvíjejí své prezentační dovednosti a účastní se alespoň jedné domácí a alespoň jedné mezinárodní konference. Absolvují také další teoretické, metodologické, faktografické či jazykové kurzy odpovídající jejich odbornému zaměření a disertačnímu projektu. Pod dohledem školitele se podílejí na výuce bakalářských studentů, a získávají tak pedagogické zkušenosti.

Doktorské studium religionistiky je určeno absolventům magisterského studia religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména sociologie, antropologie, historie nebo psychologie, kteří chtějí pod vedením školitele rozvíjet své dovednosti a usilovat o uplatnění v akademické sféře.

K profilovým výzkumným oblastem školitelů Ústavu religionistiky FF MU patří evoluční a kognitivní přístupy k náboženství, digitální a výpočetní výzkum náboženství, nenáboženství a ateismus, náboženství Římské říše, raný judaismus a rané křesťanství, nekonformní hnutí křesťanského středověku, středověké křesťanské misie do Asie a křesťanství v Indii, vizuální kultura buddhismu, československá orientalistika ve 20. století, starověké čínské texty, japonský buddhismus, diskurzivní analýza internetových médií, terénní výzkum současné religiozity a dynamika sakralizace a odkouzlení v moderním světě.

Doktorské studium religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity využívá zázemí Ústavu religionistiky, mezinárodně uznávaného pracoviště s nejdelší historií výuky religionistiky v České republice. Mezi srovnatelnými doktorskými programy v České republice i v zahraničí se vyznačuje především zaměřením na výrazně interdisciplinární výzkum, důrazem na přenositelné dovednosti, zapojováním studentů do týmových projektů a rozsáhlou sítí mezinárodních kontaktů v profilových výzkumných oblastech, která absolventům usnadňuje pozdější pracovní uplatnění, případně úspěch postdoktorského projektu.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. ledna – 30. duben

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

  Plánovaná výzkumná zaměření disertačních prací:

  • Kognitivní religionistika, digitální výzkum náboženství, obecná religionistika, historická religionistika, současná náboženská situace ve střední Evropě, tematika v současnosti řešených grantů aj.

    Podklady pro přijímací řízení:

    • podepsaný životopis (včetně soupisu publikační činnosti);
    • projekt disertační práce (vypracovaný na formuláři).

     Podklady pro přijímací řízení zašlete do výše uvedeného termínu ve formátu DOCX nebo PDF na e-mail Ústavu religionistiky (religion@phil.muni.cz). Zároveň je také do stejného termínu vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty"). Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech uváděli celé jméno a číslo přihlášky.

     Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

     Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

     Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Kritéria hodnocení: Kvalita projektu disertační práce a jejího představení během ústní rozpravy.

  Hranice úspěšnosti: 80 bodů (max. počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studia v oboru religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je systematická příprava na odbornou práci v religionistice nebo spřízněných disciplínách. Studium se zaměřuje na původní a tvůrčí práci pod vedením školitele. Studenty postupně provádí všemi fázemi výzkumného procesu od přípravy návrhu výzkumného projektu přes získávání a analýzu dat či pramenných údajů až po publikování výsledků a sepsání disertace.

  Studium je organizováno na základě kreditového systému, jenž skýtá možnost individuálního časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace, včetně zařazení zahraničních studijních pobytů či terénního výzkumu. Páteř studia tvoří šest doktorských seminářů. V těchto seminářích studenti dokončují návrh disertačního výzkumného projektu, zdokonalují se v akademickém psaní, navrhují svůj publikační projekt, seznamují se s průběhem recenzního řízení a dalšími praktickými i etickými aspekty publikační činnosti, prohlubují znalosti teorie a metodologie, zpracovávají disertaci a získávají orientaci v postdoktorské fázi kariéry. Během studia sepisují alespoň jednu recenzi na odbornou knihu vztahující se k jejich disertačnímu projektu, grantovou přihlášku a odbornou studii týkající se některého z ústředních témat disertace. Rozvíjejí své prezentační dovednosti a účastní se alespoň jedné domácí a alespoň jedné mezinárodní konference. Absolvují také další teoretické, metodologické, faktografické či jazykové kurzy odpovídající jejich odbornému zaměření a disertačnímu projektu. Pod dohledem školitele se podílejí na výuce bakalářských studentů, a získávají tak pedagogické zkušenosti.

  Doktorské studium religionistiky je určeno absolventům magisterského studia religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména sociologie, antropologie, historie nebo psychologie, kteří chtějí pod vedením školitele rozvíjet své dovednosti a usilovat o uplatnění v akademické sféře.

  K profilovým výzkumným oblastem školitelů Ústavu religionistiky FF MU patří evoluční a kognitivní přístupy k náboženství, digitální a výpočetní výzkum náboženství, nenáboženství a ateismus, náboženství Římské říše, raný judaismus a rané křesťanství, nekonformní hnutí křesťanského středověku, středověké křesťanské misie do Asie a křesťanství v Indii, vizuální kultura buddhismu, československá orientalistika ve 20. století, starověké čínské texty, japonský buddhismus, diskurzivní analýza internetových médií, terénní výzkum současné religiozity a dynamika sakralizace a odkouzlení v moderním světě.

  Doktorské studium religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity využívá zázemí Ústavu religionistiky, mezinárodně uznávaného pracoviště s nejdelší historií výuky religionistiky v České republice. Mezi srovnatelnými doktorskými programy v České republice i v zahraničí se vyznačuje především zaměřením na výrazně interdisciplinární výzkum, důrazem na přenositelné dovednosti, zapojováním studentů do týmových projektů a rozsáhlou sítí mezinárodních kontaktů v profilových výzkumných oblastech, která absolventům usnadňuje pozdější pracovní uplatnění, případně úspěch postdoktorského projektu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět náročným teoretickým textům z oblasti humanitních a sociálních věd;
  • propojit obecně teoretickou a empiricky konkrétní rovinu odborné práce v humanitních a sociálních vědách;
  • užívat na pokročilé úrovni vybrané metody sběru a analýzy dat obvyklé ve společenských a humanitních vědách;
  • navrhnout a provést náročný, soustavný, původní, metodologicky poučený a teoreticky relevantní religionistický výzkum;
  • přesvědčivě ozřejmit teoretická východiska vlastního výzkumu;
  • zasadit výsledky vlastního výzkumu do kontextu mezinárodního bádání o dané problematice;
  • orientovat se v praktických i etických aspektech výzkumu a publikační činnosti;
  • psát kvalitní a přínosné odborné texty vyhovující mezinárodním standardům;
  • předávat získané znalosti a zkušenosti formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací;
  • uplatnit získané pedagogické zkušenosti a organizační dovednosti v praxi.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nacházejí uplatnění v pedagogické a vědecké práci v religionistice a příbuzných oborech, v oblasti přípravy projektů a grantů ve veřejném i soukromém sektoru, v neziskových organizacích a poradenství se zaměřením na menšiny či mezikulturní překlad, ve státní správě na pozicích vyžadujících přehled o kulturách, náboženstvích a etnických skupinách a odborně podložené rozhodování, ve školství ve sdělovacích prostředcích a v překladatelství společenskovědní a humanitní literatury.

  Zaměstnavatelům v akademické sféře mohou nabídnout výborný přehled o oboru religionistiky a aktuálním dění v teorii a metodologii oboru na mezinárodní úrovni, mezioborové uvažování, důraz na teoretickou podloženost a empirickou přesnost výzkumu a zkušenosti s výzkumem, výukou, publikační činností a přípravou grantových přihlášek a projektů.

  Ostatním zaměstnavatelům mohou nabídnout analytické dovednosti, mezikulturní rozhled, schopnost práce na náročných a dlouhodobých projektech, samostatné a kritické myšlení a dovednost připravovat kvalitní podklady k odborně zakotvenému rozhodování.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia. Na praktické aspekty výzkumného procesu se zaměřuje celé studium.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Během studia studenti zpracovávají disertační práci. Práce musí obsahovat původní a významné výzkumné výsledky. Může mít ve shodě se Studijním a zkušebním řádem MU buď podobu monografickou, nebo podobu souboru tematicky souvisejících prací již uveřejněných nebo do tisku přijatých, opatřených uceleným úvodem do problematiky a komentářem.

  V prvním případě jde o monografickou studii v rozsahu 180 000 až 270 000 znaků včetně mezer (100–150 normovaných stran).

  V druhém případě není stanoven rozsah, ale soubor musí obsahovat buď alespoň tři publikace v pozici hlavního autora, nebo alespoň dvě publikace v pozici hlavního autora a další dvě v pozici spoluautora. Publikace musejí být vydány či přijaty k vydání v časopisech zařazených do databází Scopus či Web of Science s výjimkou jedné, kterou může být článek v časopise nezahrnutém do těchto databází, kapitola v knize nebo příspěvek ve sborníku (zde se zařazení do databází nesleduje). Soubor musí být opatřen (1) předmluvou (event. poděkováním) s detailním vysvětlením doktorandova autorského podílu a s uvedením bibliografických údajů jednotlivých příspěvků, (2) uceleným úvodem do problematiky a (3) závěrečným shrnujícím komentářem. U výsledků kolektivní vědecké práce, na níž se doktorand autorsky podílel, SZŘ MU (čl. 31.4.b) dále požaduje „prohlášení školitele potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl“. V praxi je toto prohlášení součástí stanoviska školitele, které se předkládá jako podklad obhajoby.

  Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno školitele, místo a rok dokončení. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, seznamem použité literatury a průběžným poznámkovým aparátem.

Základní údaje

Zkratka
D-RL_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje