Per aspera ad astra

Představení studijního programu

Bakalářské studium starověkých dějin vás zasvětí do politických, hospodářských, sociálních i kulturních dějin nejstarších předovýchodních a evropských civilizací. Poznáte kořeny soudobých politických systémů a naučíte se rozpoznat vzájemné shody i specifika oblastí, kde se zrodila evropská civilizace: budete umět vysvětlit, proč právě tady a za jakých okolností k tomu došlo.

Během studia projdete oblastí nejstarších civilizací na Předním východě (Mezopotámie, Syropalestina, Malá Asie, Egypt), budete pokračovat přes nejstarší civilizace Evropy, mínójskou a mykénskou, až do antického Řecka a Říma. Pouť starověkem ukončíte v neklidném období „stěhování národů“ a formování „barbarských“ království na přechodu mezi antikou a středověkem. Spolu se svými učiteli budete přemýšlet, proč antika vlastně zanikla.

Součástí studia je také nezbytná jazyková průprava: volit si můžete mezi orientální akkadštinou (jazyk staré Assýrie a Babylónie zachycený klínovým písmem), klasickou řečtinou a latinou.

Starověk budete poznávat nejen na přednáškách, ale také v rámci domácích i zahraničních exkurzí. Ze školních prostor vždy v jarních měsících vyrazíme společně do přírody v rámci studijního soustředění.

Jako studenti Ústavu klasických studií se stanete součástí přátelského kolektivu, který tvoří vyučující se svými studenty. Budete si užívat množství dostupné studijní literatury v rámci několika katederních knihoven i celé řady vědeckých databází dostupných z portálu Litterae ante portas).

Zachce-li se vám čas od času zahraničních přednášejících, stačí si vybrat z nabídky přednášek a seminářů zahraničních hostů pořádaných pravidelně přímo na domovské katedře. Anebo za nimi můžete vyjet na delší dobu v rámci programu Erasmus+ či Freemover – z bohaté nabídky zahraničních univerzit si vybere každý!

Budete-li se chtít zapojit hlouběji do života svého ústavu, můžete se stát členy Studentského spolku, který sdružuje studenty všech oborů Ústavu klasických studií. Spolek celoročně organizuje množství aktivit, které názorně ukazují, že život na ÚKS není žádná nuda: Budete psát a inscenovat divadelní hry, podílet se na Noci vědců, organizovat hry na studijním soustředění, dozvíte se užitečné rady ke studiu od starších kolegů, získáte přístup k množství studijních pomůcek.

Baví-li vás učit se nejen teoreticky, ale i prakticky, pak je tu pro vás vedle Spolku také Antická společnost, která vám umožní formou rekonstrukcí nejrůznějších dobových aktivit prožívat autentický život v antickém Řecku a Římě.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás přemýšlet o vývoji lidských dějin, hledat paralely a srovnávat, ze střípků pramenných informací skládat mozaiku minulosti?

 • Chcete vědět, jak číst nejstarší písemné památky Evropy a Předního východu, chcete porozumět myšlení jejich tvůrců?

 • Zajímají vás písma a jazyky, v nichž byly tyto památky sepsány? Máte dostatek trpělivosti ponořit se do jejich studia?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Jádrem studia oboru je historie starověku, přičemž je kladen důraz na dějiny antiky a antické dědictví v oblasti správy, práva, vzdělanosti a umění následných etap evropských dějin. Předmětem studia je společenské uspořádání starověkých států, jejich ekonomika, náboženství a kultura; pozornost je věnována kulturnímu přínosu a také dějinám staroorientálních civilizací. Student se učí poznávat různé vývojové stupně nejstarší historie lidstva, jejich analogie a specifika, cesty, kterými se ubírala kultura a poznání.

  Důraz je kladen na práci s prameny v originálu nebo v překladech do moderních jazyků. Základem studia jsou předměty sledující časovou osu od vzniku nejstarších státních útvarů na Předním východě po formování tzv. barbarských států v přechodném období mezi antikou a středověkem a povinná jazyková průprava v oblasti starověkých jazyků. Studium doplňují předměty nutné k širší orientaci v různých oblastech starověkých dějin a starověké kultury.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit vývoj starověkých dějin od jejich počátků v Mezopotámii a Egyptě až po zánik antického světa
  • popsat kořeny specifického vývoje evropských a předovýchodních civilizací, etnik a náboženských systémů
  • vyložit genezi současných politických systémů a podob středověkých i novověkých státních útvarů na základě poznatků o státě a politických systémech ve starověku
  • orientovat se v geografii starověkého světa a příslušné terminologii
  • popsat kulturní kontext starověkého světa a vysvětlit podíl jednotlivých oblastí tohoto světa a jejich obyvatel na tvorbě všelidské kultury a morálních hodnot
  • znát jednotlivé fáze a specifika vývoje bádání o starověku od antiky po současnost
  • odborně pracovat s prameny k vybranému období starověkých dějin (podle jazykové specializace)
  • pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou; orientovat se v elektronických databázích a tištěných informačních zdrojích (odborné časopisy, slovníky, encyklopedie); správně citovat prameny i literaturu
  • napsat kratší koherentní text o odborných tématech
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi bakalářského studia starověkých dějin budete disponovat širokými znalostmi politických i duchovních dějin lidstva v období od konce 4. tisíciletí př. n. l. nejméně do konce 5. století n. l. Stejně tak budete vybaveni základními jazykovými kompetencemi, které vám umožní pronikat do nejstarších textů lidstva v originálu. Budete také schopni porovnávat jednotlivé starověké kultury v jejich vývojových stupních, budete umět vysvětlit starověký původ některých moderních politických a společenských institucí a odhalit příčiny mnoha soudobých problémů středomořského a blízkovýchodního světa.

  Obstojíte tak v oblasti cestovního ruchu i v prostředí kulturních institucí: budete schopni podávat kompetentní výklad při návštěvách starověkých památek in situ i v muzeích a galeriích, kde se nacházejí díla inspirovaná starověkem. Můžete se uplatnit také v médiích nebo na poli diplomacie, dále v knihovnách a archivech, ve státní a veřejné správě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V našem studijním programu není praxe vyžadována.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je minimálně 70 000 znaků, ale obvykle ne více než 90 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem. Bakalářská práce dokládá schopnost studenta orientovat se v základní domácí i cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a v relevantních historických pramenech, kriticky hodnotit stav bádání, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program Dějiny starověku pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Případně můžete pokračovat studiem jiného, spřízněného oboru v rámci Masarykovy univerzity. Vybrat si můžete například Historii, Archeologii, Pravěkou archeologii Předního východu, Mediteránní studia, Religionistiku, Sociologii, Politologii, Mezinárodní vztahy, Evropská studia, Environmentální studia nebo Antropologii.

Základní údaje

Zkratka
B-DST_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

72
počet aktivních studentů
26
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje