Cesta k pramenům naší civilizace.

Představení studijního programu

Studijní program klasická filologie připravuje studenty na samostatnou tvůrčí vědeckou práci z oblasti starořecké a klasické latinské filologie. Prohlubuje teoretické a metodologické znalosti a schopnosti vědecky pracovat, učí samostatné odborné práci. Klasická filologie jakožto samostatná disciplína, zkoumá, interpretuje, kriticky analyzuje a zasazuje do širšího literárně historického kontextu antické písemné prameny klasické řečtiny a latiny. Zároveň slouží také jako pomocná disciplína pro řadu vědních oborů, které se zabývají antickým starověkem (tj. filozofie, teologie, archeologie, dějiny umění, právo, dějiny vědy, sociologie a religionistika). Absolventi získávají přehled o celé rozsáhlé disciplíně a specializují se podle zvoleného jazyka (stará řečtina, klasická latina) na lingvistické nebo literární bádání podle konkrétního tématu své disertační práce.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program klasická filologie připravuje studenty na samostatnou tvůrčí vědeckou práci z oblasti starořecké a klasické latinské filologie. Prohlubuje teoretické a metodologické znalosti a schopnosti vědecky pracovat, učí samostatné odborné práci. Klasická filologie jakožto samostatná disciplína zkoumá, interpretuje, kriticky analyzuje a zasazuje do širšího literárně historického kontextu antické písemné prameny klasické řečtiny a latiny. Zároveň slouží také jako pomocná disciplína pro řadu vědních oborů, které se zabývají antickým starověkem (tj. filozofie, teologie, archeologie, dějiny umění, právo, dějiny vědy, sociologie a religionistika). Absolventi získávají přehled o celé rozsáhlé disciplíně a specializují se podle zvoleného jazyka (stará řečtina, klasická latina) na lingvistické nebo literární bádání podle konkrétního tématu své disertační práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • spolehlivě znát latinský a starořecký jazyk dle své specializace
  • interpretovat, kriticky analyzovat a zařadit do širšího kulturního kontextu pramenné texty
  • kriticky pracovat s prameny a sekundární literaturou s využitím jazykovědy, literární teorie a dalších pomocných a vedlejších disciplín klasické filologie dle tématu své práce
  • provádět metodologicky ukotvený základní výzkum v oboru, který přináší nové poznání
  • specializovat se úžeji na konkrétní téma své doktorské práce
  • prezentovat výsledky vlastního výzkumu před mezinárodním odborným publikem
  • využívat digitální zdroje, nástroje a databáze svého oboru
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studia klasické filologie disponuje rozsáhlými znalostmi z oblasti antického starověku a je specializován na klasický řecký nebo latinský jazyk a literaturu v souladu s tématem své práce. Je schopen vyspělé samostatné interpretace originálních textů. Má hlubokou znalost předmětu své specializace a je vybaven/a teoretickými vědeckými a metodologickými dovednostmi, které uplatňuje při samostatné a tvůrčí vědecké práci. Ovládá aktivně dva živé světové jazyky. Získaná teoretická i metodologická výbava mu poskytuje předpoklady pro interdisciplinární bádání i mezinárodní spolupráci. Uplatnění nalezne zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, na univerzitách, v knihovnách a muzeích, v nakladatelstvích, ale i v dalších kulturních a mediálních oblastech, nebo jako překladatel. Mimo akademickou sféru mohou absolventi také vyučovat zvl. latinský jazyk na středních a vysokých školách, pokud mají také náležité pedagogické vzdělání.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, během které absolvent získá nové znalosti a dovednosti, zahraniční zkušenosti a kontakty. Ve výjimečných a odůvodněných případech může školitel rozhodnout o náhradním řešení této povinnosti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Hlavními výstupy doktorského studia klasické filologie jsou doktorská práce a doktorská zkouška. Doktorská práce prokazuje schopnost autora odborně vědecky pracovat a přinášet nové poznatky. Nutným předpokladem je obeznámenost s odbornou literaturou a orientace v historii bádání ke konkrétnímu tématu. Uchazeč uplatní rovněž svou jazykovou kompetenci a schopnost využívat moderní metody interpretace. Doktorská práce se má vyznačovat kvalitou a originalitou, která umožní publikaci práce (jako celku nebo jejích vybraných částí) v odborném tisku. Formální náležitosti doktorské práce blíže upravuje Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity, standardní rozsah je 220 000–360 000 znaků.

Základní údaje

Zkratka
D-KF_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

3
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje