Omnia praeclara tam difficilia quam rara. (obor Klasický řecký jazyk a literatura)

Představení studijního programu

Zajímá vás antika? Toužíte blíže poznat svět starověkého Řecka, jehož nejbystřejší hlavy položily základy evropské literatury, ustavily západní filozofickou a vědeckou tradici a příštím generacím odkázaly první demokratické principy a hodnoty občanské společnosti? Právě pro vás je potom určen studijní program Klasický řecký jazyk a literatura!

Naučíme vás jazyk Homéra, Sofokla, Platóna a Nového zákona. Uvedeme vás do antického světa a prohloubíme vaše znalosti všech jeho nejdůležitějších historických a sociokulturních aspektů prostřednictvím přednášek k řecké literatuře, filozofii, mytologii, dějinám a náboženství. Studium jednoho z morfologicky obtížnějších indoevropských jazyků prohloubí vaše obecné jazykové kompetence a usnadní porozumění širokému spektru technické terminologie nejrůznějších vědních oborů.

Během studia můžete vyrazit na jednu z mnohých partnerských univerzit v Evropě prostřednictvím programu Erasmus+ a každý semestr absolvovat přednáškové kurzy zahraničních odborníků. Jsou pro vás připraveny exkurze po antických památkách a každoročně konané studijní soustředění, kde utužíte své překladatelské dovednosti i studentský kolektiv.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás poznávat starověké Řecko?

 • Zajímá vás antická mytologie nebo řecká filosofie?

 • Chcete číst nejvýznamnější památky evropské literatury v originále?

 • Nezaleknete se studia náročnějšího jazyka?

 • Láká vás studium komornějšího programu s téměř rodinnou atmosférou?

Pokud žádná z vašich odpovědí nebyla záporná, neváhejte a podejte si přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2022

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.
  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. umístění na prvních třech místech na Olympiádě z latinského jazyka - Certamen latinum v celostátním kole;
  2. prospěchu z profilových předmětů stanovených fakultou: český jazyk (ne slovenský), dva cizí jazyky a další libovolný předmět dle vlastního výběru uchazeče z následující nabídky: anglický jazyk, čínština, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka. Prominutí na základě prospěchu platí pro uchazeče, kteří jsou studenty posledního ročníku střední školy nebo složili maturitní zkoušku nejpozději v roce 2020.

  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Vyznačte prospěch v e-přihlášce. Následně jej vytiskněte, nechte potvrdit střední školou a vložte do e-přihlášky. Můžete také do e-přihlášky vložit katalogový list potvrzený střední školou, či úředně ověřená vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy.
  Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2022.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 40

Studium

 • Cíle

  Studium klasického řeckého jazyka a literatury umožňuje studentům nabytí pevných jazykových kompetencí ve starořečtině a důkladné seznámení se světem antického Řecka, jehož nejbystřejší hlavy položily základy evropské literatuře, ustavily západní filosofickou a vědeckou tradici a příštím generacím odkázaly první demokratické principy a hodnoty občanské společnosti. Program se v modalitě vedlejšího studia (minor) zaměřuje na jazyk staré řečtiny a je určen primárně studentům těch studijních programů, v nichž je starořečtina jazykem potenciálně pramenným (např. filosofie, dějiny starověku, latinský jazyk a literatura, moderní řečtina, klasická archeologie, religionistika, obecná a indoevropská jazykověda apod.). Program v modalitě hlavního (maior) či jednooborového (completus) studia vede k prohloubení znalostí všech důležitých historických a sociokulturních aspektů antického řeckého světa prostřednictvím přednášek k řecké literatuře, filosofii, mytologii, dějinám, umění a náboženství. Studium jednoho z morfologicky nejobtížnějších indoevropských jazyků prohlubuje obecné jazykové kompetence a usnadňuje porozumění širokému spektru technické terminologie nejrůznějších oborů, která je ve značné míře vystavěna na starořeckém základu. Poznatky získané studiem antického řeckého světa umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury a vzdělanosti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • číst, překládat a z různých aspektů interpretovat starořecké texty psané attickým dialektem starořečtiny;
  • popsat morfologické a syntaktické struktury attického dialektu starořečtiny;
  • charakterizovat jednotlivé vývojové etapy starořecké literatury a její nejvýznamnější představitele;
  • pracovat s odbornou vědeckou literaturou a orientovat se v elektronických i tištěných subsidiích (elektronické databáze, specializované slovníky, základní příručky a encyklopedie);
  • napsat vědecky fundovaný text, který se opírá o nejnovější odborné poznatky a dokládá absolventovu schopnost samostatné práce;
  • prokázat základní znalosti starořeckých dějin;
  • nastínit dějiny klasické filologie se zvláštním zřetelem k filologii řecké;
  • doložit bezpečnou znalost základních metodologických přístupů v oblastech lingvistiky a literární teorie;
  • propojit nabyté znalosti klasické řečtiny a starořecké literatury s příbuznými vědeckými obory dle zvolených modulů.
 • Uplatnění absolventa

  Po úspěšném ukončení bakalářského studia budete mít všechny nezbytné filologické předpoklady pro samostatnou četbu a překlad starořeckých textů, které budete umět interpretovat v širším sociokulturním kontextu antického světa. Jestliže jste vystudovali klasickou řečtinu v kombinaci s jiným, profesně spřízněným oborem jako je například religionistika, dějiny starověku, filosofie, latinský jazyk a literatura, klasická archeologie či novořecká studia, pak vám znalost řečtiny umožní číst pramenné texty v originále.

  Můžete se uplatnit v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, v muzeích, knihovnách nebo archivech a ve všech profesích, které vyžadují široký všeobecně-kulturní rozhled a důstojný projev slovem i písmem.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z balíku témat přístupných v Informačním systému, anebo po individuální domluvě se školitelem. Bakalářská práce dokládá schopnost studenta orientovat se v základní domácí i cizojazyčné literatuře ke zvolenému tématu, kriticky hodnotit stav bádání a formulovat a obhájit vlastní hypotézy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete prohloubit své znalosti klasického řeckého jazyka a starořecké kultury v navazujícím magisterském programu, jehož ukončení opravňuje k výuce klasické řečtiny na vysokých školách a po doplňujícím absolvování obecných didaktických, pedagogických a psychologických disciplín i na klasických gymnáziích.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-KR_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
9
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje