Omnia praeclara tam difficilia quam rara. (obor Klasický řecký jazyk a literatura)

Představení studijního programu

Zajímá vás antika? Toužíte blíže poznat svět starověkého Řecka, jehož nejbystřejší hlavy položily základy evropské literatury, ustavily západní filozofickou a vědeckou tradici a příštím generacím odkázaly první demokratické principy a hodnoty občanské společnosti? Právě pro vás je potom určen studijní program Klasický řecký jazyk a literatura!

Naučíme vás jazyk Homéra, Sofokla, Platóna a Nového zákona. Uvedeme vás do antického světa a prohloubíme vaše znalosti všech jeho nejdůležitějších historických a sociokulturních aspektů prostřednictvím přednášek k řecké literatuře, filozofii, mytologii, dějinám a náboženství. Studium jednoho z morfologicky obtížnějších indoevropských jazyků prohloubí vaše obecné jazykové kompetence a usnadní porozumění širokému spektru technické terminologie nejrůznějších vědních oborů.

Během studia můžete vyrazit na jednu z mnohých partnerských univerzit v Evropě prostřednictvím programu Erasmus+ a každý semestr absolvovat přednáškové kurzy zahraničních odborníků. Jsou pro vás připraveny exkurze po antických památkách a každoročně konané studijní soustředění, kde utužíte své překladatelské dovednosti i studentský kolektiv.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Baví vás poznávat starověké Řecko?

 • Zajímá vás antická mytologie nebo řecká filosofie?

 • Chcete číst nejvýznamnější památky evropské literatury v originále?

 • Nezaleknete se studia náročnějšího jazyka?

 • Láká vás studium komornějšího programu s téměř rodinnou atmosférou?

Pokud žádná z vašich odpovědí nebyla záporná, neváhejte a podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium klasického řeckého jazyka a literatury umožňuje studentům nabytí pevných jazykových kompetencí ve starořečtině a důkladné seznámení se světem antického Řecka, jehož nejbystřejší hlavy položily základy evropské literatuře, ustavily západní filosofickou a vědeckou tradici a příštím generacím odkázaly první demokratické principy a hodnoty občanské společnosti. Program se v modalitě vedlejšího studia (minor) zaměřuje na jazyk staré řečtiny a je určen primárně studentům těch studijních programů, v nichž je starořečtina jazykem potenciálně pramenným (např. filosofie, dějiny starověku, latinský jazyk a literatura, moderní řečtina, klasická archeologie, religionistika, obecná a indoevropská jazykověda apod.). Program v modalitě hlavního (maior) či jednooborového (completus) studia vede k prohloubení znalostí všech důležitých historických a sociokulturních aspektů antického řeckého světa prostřednictvím přednášek k řecké literatuře, filosofii, mytologii, dějinám, umění a náboženství. Studium jednoho z morfologicky nejobtížnějších indoevropských jazyků prohlubuje obecné jazykové kompetence a usnadňuje porozumění širokému spektru technické terminologie nejrůznějších oborů, která je ve značné míře vystavěna na starořeckém základu. Poznatky získané studiem antického řeckého světa umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury a vzdělanosti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • číst, překládat a z různých aspektů interpretovat starořecké texty psané attickým dialektem starořečtiny;
  • popsat morfologické a syntaktické struktury attického dialektu starořečtiny;
  • charakterizovat jednotlivé vývojové etapy starořecké literatury a její nejvýznamnější představitele;
  • pracovat s odbornou vědeckou literaturou a orientovat se v elektronických i tištěných subsidiích (elektronické databáze, specializované slovníky, základní příručky a encyklopedie);
  • napsat vědecky fundovaný text, který se opírá o nejnovější odborné poznatky a dokládá absolventovu schopnost samostatné práce;
  • prokázat základní znalosti starořeckých dějin;
  • nastínit dějiny klasické filologie se zvláštním zřetelem k filologii řecké;
  • doložit bezpečnou znalost základních metodologických přístupů v oblastech lingvistiky a literární teorie;
  • propojit nabyté znalosti klasické řečtiny a starořecké literatury s příbuznými vědeckými obory dle zvolených modulů.
 • Uplatnění absolventa

  Po úspěšném ukončení bakalářského studia budete mít všechny nezbytné filologické předpoklady pro samostatnou četbu a překlad starořeckých textů, které budete umět interpretovat v širším sociokulturním kontextu antického světa. Jestliže jste vystudovali klasickou řečtinu v kombinaci s jiným, profesně spřízněným oborem jako je například religionistika, dějiny starověku, filosofie, latinský jazyk a literatura, klasická archeologie či novořecká studia, pak vám znalost řečtiny umožní číst pramenné texty v originále.

  Můžete se uplatnit v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, v muzeích, knihovnách nebo archivech a ve všech profesích, které vyžadují široký všeobecně-kulturní rozhled a důstojný projev slovem i písmem.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z balíku témat přístupných v Informačním systému, anebo po individuální domluvě se školitelem. Bakalářská práce dokládá schopnost studenta orientovat se v základní domácí i cizojazyčné literatuře ke zvolenému tématu, kriticky hodnotit stav bádání a formulovat a obhájit vlastní hypotézy.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete prohloubit své znalosti klasického řeckého jazyka a starořecké kultury v navazujícím magisterském programu, jehož ukončení opravňuje k výuce klasické řečtiny na vysokých školách a po doplňujícím absolvování obecných didaktických, pedagogických a psychologických disciplín i na klasických gymnáziích.

Základní údaje

Zkratka
B-KR_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

7
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje