Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit. Catonis Disticha moralia III,1

Cíle studijního programu

Latinská medievistika, tedy filologie latinského středověku, je stěžejní disciplínou evropské medievistiky. Jakožto obor, který zpřístupňuje primární zdroj informací pro badatele o středověku, totiž latinsky psané prameny, poskytuje východisko pro všechny obory zkoumající evropský středověk. Je proto pomocnou disciplínou především pro historii, filozofii, teologii, archeologii, dějiny výtvarného umění, hudby, vědy, v současnosti také pro historické oblasti sociálních věd (psychologie, sociologie). Především ovšem funguje jako samostatná disciplína, která zkoumá latinský jazyk a literaturu ve středověku: kromě toho, že zpřístupňuje široké spektrum latinských písemných pramenů, přináší také jejich kritickou interpretaci a zasazuje je do literárněhistorického kontextu evropské kulturní tradice. Ze samotné podstaty latinské medievistiky vyplývá, že se jedná o široce interdisciplinární obor, bez něhož nelze porozumět historii evropského středověku a vzniku fenoménu moderní Evropy.

Doktorský program Latinská medievistika lze studovat:

1. jako jednooborový program Latinská medievistika: toto studium se zaměřuje primárně na středověký materiál jazykově latinský. Detailně seznamuje posluchače s latinským písemnictvím v jeho nejširším kulturním kontextu. Cílem studia je připravit kompetentní a kvalifikované odborníky v oblasti středověké latinské literatury a jazyka;

2. se specializací na tzv. Zemské jazyky: toto studium je organizováno na literárním půdorysu latino-germano-bohemistickém a věnuje se i dalším jazykům, které se uplatnily v písemných pramenech bohemikální provenience. Cílem této specializace je tedy umožnit posluchačům komplexní jazykovědný i literární vhled do středověkého písemnictví jazykově latinského, německého a českého.

Oba studijní plány jsou nabízeny ve formě prezenčního i kombinovaného studia.

Uchazeč o studium latinské medievistiky může být absolventem magisterského studia latiny, možnost studia je otevřena i absolventům magisterského studia příbuzných oborů, zejména bohemistiky, romanistiky, historie, pomocných věd historických, filozofie, religionistiky, teologie. Uchazeči-absolventi těchto příbuzných oborů musí při přijímací zkoušce prokázat znalost latiny a antické kultury, a to minimálně v rozsahu bakalářské zkoušky z latinského jazyka a literatury.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Latinská medievistika, tedy filologie latinského středověku, je stěžejní disciplínou evropské medievistiky. Jakožto obor, který zpřístupňuje primární zdroj informací pro badatele o středověku, totiž latinsky psané prameny, poskytuje východisko pro všechny obory zkoumající evropský středověk. Je proto pomocnou disciplínou především pro historii, filozofii, teologii, archeologii, dějiny výtvarného umění, hudby, vědy, v současnosti také pro historické oblasti sociálních věd (psychologie, sociologie). Především ovšem funguje jako samostatná disciplína, která zkoumá latinský jazyk a literaturu ve středověku: kromě toho, že zpřístupňuje široké spektrum latinských písemných pramenů, přináší také jejich kritickou interpretaci a zasazuje je do literárněhistorického kontextu evropské kulturní tradice. Ze samotné podstaty latinské medievistiky vyplývá, že se jedná o široce interdisciplinární obor, bez něhož nelze porozumět historii evropského středověku a vzniku fenoménu moderní Evropy.

  Doktorský program Latinská medievistika lze studovat:

  1. jako jednooborový program Latinská medievistika: toto studium se zaměřuje primárně na středověký materiál jazykově latinský. Detailně seznamuje posluchače s latinským písemnictvím v jeho nejširším kulturním kontextu. Cílem studia je připravit kompetentní a kvalifikované odborníky v oblasti středověké latinské literatury a jazyka;

  2. se specializací na tzv. Zemské jazyky: toto studium je organizováno na literárním půdorysu latino-germano-bohemistickém a věnuje se i dalším jazykům, které se uplatnily v písemných pramenech bohemikální provenience. Cílem této specializace je tedy umožnit posluchačům komplexní jazykovědný i literární vhled do středověkého písemnictví jazykově latinského, německého a českého.

  Oba studijní plány jsou nabízeny ve formě prezenčního i kombinovaného studia.

  Uchazeč o studium latinské medievistiky může být absolventem magisterského studia latiny, možnost studia je otevřena i absolventům magisterského studia příbuzných oborů, zejména bohemistiky, romanistiky, historie, pomocných věd historických, filozofie, religionistiky, teologie. Uchazeči-absolventi těchto příbuzných oborů musí při přijímací zkoušce prokázat znalost latiny a antické kultury, a to minimálně v rozsahu bakalářské zkoušky z latinského jazyka a literatury.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • spolehlivě znát latinský jazyk středověku včetně jeho formální i strukturální návaznosti na klasickou latinu;
  • porozumět i obtížnějším textům středolatinské literatury různých žánrů a interpretovat je s použitím metod jazykovědy a literární teorie;
  • s uplatněním znalostí a dovedností z paleografie a kodikologie pracovat se středověkými latinskými rukopisy;
  • podat přehled o latinské literární produkci středověké Evropy a o vývoji středověké latinsky psané literatury v českých zemích;
  • bádat a kvalitně odborně publikovat o tématech v oblasti latinského literárního středověku;
  • poskytovat odborné konzultace odborníkům v jiných medievistických disciplínách;
  • absolventi specializace zemské jazyky budou navíc disponovat základními znalostmi o středověké češtině a němčině a budou mít přehled i o středověké literární produkci v těchto jazycích.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studia latinské medievistiky disponuje rozsáhlými znalostmi o evropském kulturním a literárním vývoji na základě jeho kořenů v latinském středověku. Spolehlivě ovládá latinský jazyk antického i středověkého období. Uplatní se jako editor dosud pouze rukopisně dochovaných středolatinských textů. Je připraven vyučovat latinský jazyk antiky i středověku na všech stupních škol a věnovat se výkladu příslušných literárních i diplomatických textů; tyto texty také na dobré úrovni překladatelsky tlumočit. Uplatnění nalezne zejména v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd, archivech, knihovnách a muzeích, jež pracují se středověkými písemnými prameny povahy literární i diplomatické. Uplatní se v kulturní i mediální oblasti. Jeho výhodou je získané interdisciplinární vzdělání a informovanost o kořenech evropské literární kultury.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doktorská práce je spolu s doktorskou zkouškou hlavním výstupem doktorského studia latinské medievistiky. Má přinést nové poznatky získané studiem vydaných i nevydaných (rukopisně dochovaných) středolatinských textů. Uchazeč při jejich popisu i interpretaci uplatní především svou jazykovou kompetenci a schopnost užít moderních metod interpretace, dále poznatky získané studiem ediční techniky a textové kritiky i pomocných věd historických. Tato kvalifikační práce tak prokáže schopnost uchazeče pracovat se širší pramennou základnou (prameny vydané i rukopisně dochované) a s tematicky zvoleným středolatinským textem, případně pořídit jeho kritickou edici. Prokáže také kandidátovu spolehlivou orientaci v dějinách bádání o daném předmětu a v současné i starší odborné literatuře. Doktorská práce se má vyznačovat kvalitou, jaká umožňuje publikaci buď jejího celku nebo jejích vybraných částí v odborném tisku. Formální náležitosti doktorské práce blíže upravuje Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity, které oborová komise podle potřeby aktuálně specifikuje.

Základní údaje

Zkratka
D-LM_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje