EN

Latinský jazyk a literatura

„Nemo nascitur sapiens, sed fit. „Nikdo moudrý z nebe nespadl.“ Seneca“

Magisterské studium latinského jazyka a literatury umožňuje poznat latinsky psaná díla, která po staletí utvářela evropský kulturní prostor a jeho hodnoty. Rozvíjí obecně kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech. Studium latinského jazyka v magisterském modulu hlavního studijního plánu (maior) či jednooborového studia (completus) směřuje k dalšímu rozšíření a prohloubení jazykových kompetencí a je zaměřeno na získání aktivních znalostí teoretických a metodologických postupů užívaných ve filologii. Na rozdíl od bakalářského studia, zaměřeného především na klasickou latinu, poskytuje studentům komplexní pohled na vývojové fáze latinského jazyka od nejstarších archaických epigrafických dokladů až po období pozdní latiny s výhledem na další osudy latinského jazyka až do období humanismu. Prohlubuje znalost antické literatury, jak pokud jde o charakteristiku stylu významných římských autorů, tak v oblasti vývoje jednotlivých žánrů, důraz je kladen zvláště na literaturu pozdní antiky. Zasazuje tak znalosti o starověku do širších souvislostí a ukazuje na význam latiny pro formování evropské kultury a vzdělanosti. Studium latinského jazyka a literatury v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno jednak studentům těch studijních programů, pro které je latina jedním z pramenných jazyků, ve kterém chtějí pokračovat, jednak jako komplement ke studiu Latinského jazyka a literatury středověku. Studium ve vedlejším programu umožňuje studentům získat hlubší znalosti o vývoji latinského jazyka i literatury a sociokulturním kontextu antiky, jež mají souvislost, resp. doplňují a prohlubují náplň studia hlavního zvoleného oboru. Důležitou součástí všech studijních plánů je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické), stejně jako četba antických děl v překladu.

Studijní plány

Latinský jazyk a literatura
prezenční, jednooborový
Latinský jazyk a literatura
prezenční, hlavní
Latinský jazyk a literatura
prezenční, vedlejší

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium latinského jazyka a literatury umožňuje poznat latinsky psaná díla, která po staletí utvářela evropský kulturní prostor a jeho hodnoty. Rozvíjí obecně kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech. Studium latinského jazyka v magisterském modulu hlavního studijního plánu (maior) či jednooborového studia (completus) směřuje k dalšímu rozšíření a prohloubení jazykových kompetencí a je zaměřeno na získání aktivních znalostí teoretických a metodologických postupů užívaných ve filologii. Na rozdíl od bakalářského studia, zaměřeného především na klasickou latinu, poskytuje studentům komplexní pohled na vývojové fáze latinského jazyka od nejstarších archaických epigrafických dokladů až po období pozdní latiny s výhledem na další osudy latinského jazyka až do období humanismu. Prohlubuje znalost antické literatury, jak pokud jde o charakteristiku stylu významných římských autorů, tak v oblasti vývoje jednotlivých žánrů, důraz je kladen zvláště na literaturu pozdní antiky. Zasazuje tak znalosti o starověku do širších souvislostí a ukazuje na význam latiny pro formování evropské kultury a vzdělanosti. Studium latinského jazyka a literatury v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno jednak studentům těch studijních programů, pro které je latina jedním z pramenných jazyků, ve kterém chtějí pokračovat, jednak jako komplement ke studiu Latinského jazyka a literatury středověku. Studium ve vedlejším programu umožňuje studentům získat hlubší znalosti o vývoji latinského jazyka i literatury a sociokulturním kontextu antiky, jež mají souvislost, resp. doplňují a prohlubují náplň studia hlavního zvoleného oboru. Důležitou součástí všech studijních plánů je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické), stejně jako četba antických děl v překladu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat hláskový, morfologický a syntaktický vývoj latiny od archaického období až do pozdní antiky, respektive do konce středověku a vysvětlit faktory a principy vývoje jazyka
  • aplikovat vybrané teoretické přístupy na latinské texty; porovnat stavbu klasické latiny s některými aspekty archaické, lidové a pozdní latiny
  • popsat rysy antické literatury, její žánrové rozvrstvení a její vývoj v pozdní antice směrem ke středověku
  • načrtnout filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje antické společnosti
  • překládat složitější latinské prozaické i básnické texty do češtiny (Tacitus, Seneca, Plinius, Apuleius, Horatius, Lucretius, Plautus, Propertius, Tibullus, Catullus, Martialis, Augustinus)
  • kriticky interpretovat vybrané latinské texty
  • popsat hlavní rysy klasické i středověké prozódie a číst vybrané typy složitějších meter
  • vysvětlit specifika recepce antických motivů ve středověké literatuře a popsat žánrovou mapu středověké literatury
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi jsou kvalifikováni pro práci v kulturních institucích, jako jsou archivy, knihovny a muzea, dále pro práci na vybraných vysokých školách (filozofické, teologické, lékařské fakulty), a v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd ČR, na pozicích odpovídajících magisterskému stupni vzdělání. Absolventi můžou vykonávat také odborně i jazykově orientované práce v knižních nakladatelstvích a ve všech médiích. Absolventi umí vyhledávat různé zdroje informací, kriticky je hodnotit a náležitě používat. Poznatky získané studiem antického světa a latinské vzdělanosti umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury. Tyto dovednosti jim umožní flexibilně se adaptovat na měnící se požadavky trhu práce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem. Magisterská práce dokládá schopnost studenta dobře se orientovat v domácí a zvláště cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a kriticky ji zhodnotit. Prokazuje také schopnost studenta zpracovat práci v souladu se současnými teoretickými přístupy a příslušnou metodologií, pracovat s latinskými prameny a používat, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent studijního programu Latinský jazyk a literatura může po splnění podmínek přijímacího řízení studovat ve studiu doktorském. Na Ústavu klasických studií lze studovat program Klasická filologie, který je zaměřený na jazyk a literaturu od počátků až do prvních staletí našeho letopočtu, nebo program Latinská medievistika, který je zaměřený především na ediční práci a středověkou latinsky psanou literaturu.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Latinský jazyk a literatura
Zkratka
N-LJ_
Kód
N0231A090018
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
17. 9. 2024

Filozofická fakulta
Program zajišťuje