Nemo nascitur sapiens, sed fit. Nikdo moudrý z nebe nespadl. Seneca

Představení studijního programu

Absolvovali jste bakalářské studium latiny a rádi byste tímto směrem pokračovali dále? Další studium latiny vám umožní pohlédnout na latinu jako na jazyk s bohatou historií a dlouhým vývojem. Intenzivní výuku gramatiky již nečekejte, tu už máte jakožto absolventi bakalářského studia za sebou. Nyní se seznámíte s vývojovými fázemi latiny od nejstarších archaických epigrafických dokladů až po období pozdní latiny s výhledem na další osudy latiny až do období humanismu.

Získáte detailnější vhled do vybraných problémů antické literatury. Poznáte však také bohatství, které skýtá latinská literatura středověku. Na interpretačních seminářích i v průběhu samostatné četby se seznámíte s díly antických i středověkých autorů.

Stejně jako v bakalářském stupni studia si i nyní můžete vybrat z mnoha zajímavých volitelných předmětů. Můžete si poslechnout přednášky domácích i zahraničních odborníků. Přečíst si Harryho Pottera v latině, zahrát si divadlo nebo soutěžit v antickém pětiboji. Čekají vás exkurze po antických památkách a studijní soustředění, které spojuje čtení latinských textů se zábavným programem.

Během studia můžete vyjet v rámci programu Erasmus+ na některou z evropských univerzit. Aktivní můžete být také ve Studentském spolku při ÚKS. Můžete se také zapojit do výzkumných projektů probíhajících na Ústavu klasických studií nebo absolvovat stáž v Kabinetu pro klasická studia AV ČR.

Je studium programu pro vás?

 • Jste absolventi bakalářského studia latiny?

 • Zajímá vás, jak se latina vyvíjela v průběhu staletí?

 • Chcete hlouběji proniknout do vybraných problémů antické literatury?

 • Chcete se seznámit s latinskou literaturou středověku?

Odpovídáte alespoň na některé z otázek kladně? Pak neváhejte a přihlaste se!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium latinského jazyka a literatury umožňuje poznat latinsky psaná díla, která po staletí utvářela evropský kulturní prostor a jeho hodnoty. Rozvíjí obecně kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech. Studium latinského jazyka v magisterském modulu hlavního studijního plánu (maior) či jednooborového studia (completus) směřuje k dalšímu rozšíření a prohloubení jazykových kompetencí a je zaměřeno na získání aktivních znalostí teoretických a metodologických postupů užívaných ve filologii. Na rozdíl od bakalářského studia, zaměřeného především na klasickou latinu, poskytuje studentům komplexní pohled na vývojové fáze latinského jazyka od nejstarších archaických epigrafických dokladů až po období pozdní latiny s výhledem na další osudy latinského jazyka až do období humanismu. Prohlubuje znalost antické literatury, jak pokud jde o charakteristiku stylu významných římských autorů, tak v oblasti vývoje jednotlivých žánrů, důraz je kladen zvláště na literaturu pozdní antiky. Zasazuje tak znalosti o starověku do širších souvislostí a ukazuje na význam latiny pro formování evropské kultury a vzdělanosti. Studium latinského jazyka a literatury v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno jednak studentům těch studijních programů, pro které je latina jedním z pramenných jazyků, ve kterém chtějí pokračovat, jednak jako komplement ke studiu Latinského jazyka a literatury středověku. Studium ve vedlejším programu umožňuje studentům získat hlubší znalosti o vývoji latinského jazyka i literatury a sociokulturním kontextu antiky, jež mají souvislost, resp. doplňují a prohlubují náplň studia hlavního zvoleného oboru. Důležitou součástí všech studijních plánů je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické), stejně jako četba antických děl v překladu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat hláskový, morfologický a syntaktický vývoj latiny od archaického období až do pozdní antiky, respektive do konce středověku a vysvětlit faktory a principy vývoje jazyka
  • aplikovat vybrané teoretické přístupy na latinské texty; porovnat stavbu klasické latiny s některými aspekty archaické, lidové a pozdní latiny
  • popsat rysy antické literatury, její žánrové rozvrstvení a její vývoj v pozdní antice směrem ke středověku
  • načrtnout filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje antické společnosti
  • překládat složitější latinské prozaické i básnické texty do češtiny (Tacitus, Seneca, Plinius, Apuleius, Horatius, Lucretius, Plautus, Propertius, Tibullus, Catullus, Martialis, Augustinus)
  • kriticky interpretovat vybrané latinské texty
  • popsat hlavní rysy klasické i středověké prozódie a číst vybrané typy složitějších meter
  • vysvětlit specifika recepce antických motivů ve středověké literatuře a popsat žánrovou mapu středověké literatury
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete mít široký kulturní rozhled a dovednosti, se kterými najdete uplatnění v různých kulturních institucích. Zaměstnavatelé napříč obory ocení váš obecný kulturní rozhled, schopnost kriticky pracovat s informacemi a analyticky přistupovat k řešení problémů.

  Uplatníte se například v archivech, knihovnách, muzeích nebo kulturních centrech. Můžete také pracovat na různých redaktorských a editorských pozicích v médiích v kulturně a literárně orientovaných rubrikách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Tento program nemá povinnou praxi. Pokud budete chtít, můžete absolvovat stáž v Kabinetu pro klasická studia AV ČR.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem. Magisterská práce dokládá schopnost studenta dobře se orientovat v domácí a zvláště cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a kriticky ji zhodnotit. Prokazuje také schopnost studenta zpracovat práci v souladu se současnými teoretickými přístupy a příslušnou metodologií, pracovat s latinskými prameny a používat, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat můžete v doktorském studijním programu Klasická filologie.

Základní údaje

Zkratka
N-LJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje