Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Představení studijního programu

Tento studijní program navazuje na stejnojmenný bakalářský program Mediteránní studia. Kromě toho je otevřen i těm z vás, kteří u přijímací zkoušky prokážou pokročilou znalost středomořského jazyka a středomořských literatur.

Prohloubíte si poznatky o literárním dědictví Středomoří. Budete sledovat, jak se projevoval literární a kulturní odkaz antiky v dalších obdobích především na evropském území Římské říše. Vaše znalosti se také rozšíří, zejména o arabskou literaturu a vlivy arabské kultury ve Středomoří. Lépe tak pochopíte kontinuitu mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem regionu. Jako studenti literárního studia také poznáte nejvýznamnější literární teorie, které pak využijete při interpretaci konkrétních literárních textů.

Jako magisterští studenti budete mít možnost sami se rozhodnout, v jakých jazycích a literaturách se budete zdokonalovat. Buď si prohloubíte znalost již studovaných jazyků, nebo si nově zvolíte další středomořský jazyk (na výběr máte novořečtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu a arabštinu).

V rámci studia máte možnost získat zkušenosti z mnoha univerzit Středomoří a také se zapojit do velmi činorodého studentského spolku.

Je studium programu pro vás?

 • Nespokojíte se s přehledovými jazykovými a literárními znalostmi o Středomoří?

 • Chcete jít až „na dřeň“ hlubších souvislostí?

 • Láká vás možnost poznat půvaby a taje arabské literatury a kultury?

 • Chcete literární dědictví Středomoří nejen poznat, ale také porozumět jeho nejrůznějším aspektům?

 • Vyhovuje vám individuální přístup?

 • Oceníte možnost získat vlastní zkušenosti v zahraničí, poznat spolužáky i mimo přednáškové místnosti a třeba si s nimi zahrát i divadlo?

Pokud jste odpověděli kladně, je studium programu Mediteránní studia pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Mediteránní studia jsou dvouletým navazujícím magisterským programem, jehož cílem je prohloubit znalost literárního dědictví středomořského prostoru, a umožnit tak studentům postihnout kořeny evropské civilizace ve Středomoří. Studijní program vychází z antického kulturního odkazu, sleduje jeho další osud a rozvoj především na evropském území Římské říše (a jejích nástupců), podstatně se však také věnuje arabským vlivům ve Středomoří. Studium tohoto programu tak vytváří předpoklady k pochopení kontinuity mezi starověkem, raným středověkem a dalším vývojem středozemní oblasti s přesahy do moderní doby.

  Studenti získávají důkladný vhled do nejvýznamnějších literárních teorií, které využijí při interpretaci konkrétních literárních textů. V rámci dalších povinných a vybraných povinně volitelných předmětů se studenti zaměřují na novořecký, románský (francouzský, italský, španělský) nebo arabský jazyk a příslušnou literaturu. Dle typu studia studují jeden hlavní jazyk a literaturu, či jeden hlavní a jeden vedlejší.

  Důraz je kladen na schopnost samostatné komplexní analýzy literárního textu, na soustavné prohlubování kulturněhistorických znalostí, které studentům umožní nacházet a interpretovat širší literární a historické souvislosti, a na osvojení pokročilých jazykových kompetencí ve vybraném mediteránním jazyce.

  Program je určen absolventům bakalářského studia se zájmem o areálové filologicko-literární studium.

  V rámci magisterských programů nabízených v České republice je program Mediteránní studia svou koncepcí a zaměřením jedinečný.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit východiska vybraných literárních teorií a aplikovat rozebírané interpretační metody při analýze textu;
  • podrobně popsat literární dějiny vybraných oblastí (novořecké, románské, arabské) a zařadit je do vzájemných souvislostí;
  • samostatně analyzovat a komplexně zhodnotit konkrétní literární díla v původních jazycích a/nebo překladech;
  • charakterizovat hlouběji a v širším kulturním a historickém kontextu vztah kontinuity mezi antickou a středověkou, zejména literární kulturou;
  • vysvětlit základní náboženské pojmy z islámu, stručně popsat dějiny arabských zemí a porozumět specifikům v hodnotové orientaci kultur arabsky mluvících zemí;
  • porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat v románském nebo novořeckém nebo arabském jazyce (B2 SERR/B1 SERR pro arabštinu);
  • napsat podrobný text na širokou škálu témat v románském nebo novořeckém jazyce (B2 SERF), anebo napsat jednoduchý souvislý text na známá témata v arabském jazyce (B1 SERR);
  • plynule komunikovat v románském nebo novořeckém jazyce na aktuální téma (B2 SERR), anebo komunikovat v běžných situacích v arabském jazyce (B1 SERR);
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech a kultivovaně zformulovat nabyté odborné poznatky.
 • Uplatnění absolventa

  Vaše možnosti uplatnění se odvíjí od konkrétního zaměření během studia. Vliv má především váš výběr jazyků a případná kombinace v rámci sdruženého studia, ale také vámi investované úsilí. V průběhu studia vás připravíme pro nejrůznější pozice, které vyžadují pokročilou znalost více cizích jazyků, kontextové chápání problémů, kultivovaný písemný a mluvený projev a práci s informacemi. Díky těmto dovednostem budete schopni pružně reagovat na změny struktury pracovního trhu.

  Uplatníte se například v knihovnách, muzeích, kulturních nadacích nebo v informačních a vzdělávacích centrech. S ohledem na prakticky orientovanou jazykovou znalost najdete zaměstnání také v kulturně-zahraničních odborech v různých složkách administrativy, v mezinárodních firmách nebo v oblasti médií.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah pro magisterskou diplomovou práci je minimálně 140 000 znaků včetně poznámkového aparátu, obsahu a cizojazyčného resumé. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strana a čestné prohlášení. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce.

  Formální požadavky ustanovené Ústavem klasických studií jsou k dispozici na stránkách ústavu:

  http://classics.phil.muni.cz/studium/pro-studenty

  Ostatní formální požadavky ustanovené Filozofickou fakultou jsou k dispozici na dokumentovém serveru FF MU: https://is.muni.cz/auth/do/phil/uredni_deska/predpisyFFMU/smernice/

  Zpracováním diplomové práce v náležité formě student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby diplomové práce se hodnotí úroveň prezentace a schopnost argumentovat v návaznosti na posudky vedoucího a oponenta.

  Témata prací vztahující se k mediteránnímu prostoru student volí po dohodě s vedoucím práce, případně vybírá z Rozpisu témat:

  https://is.muni.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1421;obdobi=6944;sorter=vedouci;balik=226961;omezeni=vse_aktualni

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat můžete v doktorském studiu, které odpovídá vámi zvolenému zaměření.

Základní údaje

Zkratka
N-MED_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

7
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje