Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu.

Představení studijního programu

V tomto programu vás naučíme výborně řecky psát i mluvit a osvojíte si překladatelskou práci. Díky školení v historické mluvnici a práci s literárními texty také lépe pochopíte systém fungování řeckého jazyka. Díky tomu vás pak nepřekvapí ani ty nejzáludnější jazykové oříšky, s nimiž mají často problémy i sami Řekové.

Kromě rozšíření znalostí o moderní řecké literatuře a kultuře se seznámíte s byzantskými a raně novořeckými dějinami a literaturou. Na základě vlastní volby výběrových kurzů se můžete specializovat na diachronní lingvistiku, literární historii či překladatelství. Je-li váš hlavní studijní program jiný, můžete se v rámci vedlejšího studijního plánu zaměřit na novořečtinu nebo na byzantologii.

Nižší počet studentů nám umožňuje nabídnout vám individuální přístup. Můžete se také zapojit do výuky formou tutorií či podílení se na inovačních programech. Dále se můžete angažovat v bohaté činnosti Spolku studentů při ÚKS a své nápady spojené s novořečtinou můžete realizovat v rámci České společnosti novořeckých studií.

Nově přijatí studenti se mohou ucházet o  stipendium.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete, aby vaše znalost novořečtiny byla excelentní?

 • Zajímá vás práce překladatele nebo tlumočníka? Směřují vaše profesní plány do diplomatických služeb?

 • Přemýšlíte o akademické kariéře?

 • Jste absolventem klasické řečtiny a chcete své znalosti zúročit při studiu živého jazyka?

 • Jste absolventem jiného oboru, umíte řecky alespoň na úrovni střední pokročilosti a chcete svou hlavní odbornost aplikovat na řecké prostředí?

Pokud říkáte ano, tak neváhejte s vyplněním přihlášky!

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studia novořečtiny je prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které studenti a studentky získali v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o střední fáze vývoje řeckého jazyka, dějin a kultury, především literatury (byzantské období, turecká nadvláda). Na základě vlastní volby výběrových kurzů studenti a studentky mohou prohloubit svou specializaci o diachronní lingvistiku, literární historii či překladatelství.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit hlavní tendence vývoje řecké literatury od středověku po současnost a zasadit je do mezinárodního kontextu
  • vysvětlit vývoj novořeckého jazyka od helénistické koiné po současnost
  • správně zasadit kulturní a jazykové dění v Řecku od středověku po současnost do historického kontextu
  • plynule hovořit a kultivovaně psát v novořečtině na úrovni C1 evropského referenčního rámce
  • korektně přeložit z češtiny do novořečtiny a naopak jakýkoliv text, včetně schopnosti volby vhodných slovníků pro překlad náročnějších textů
  • charakterizovat tvorbu významných byzantských a novořeckých autorů
  • číst a interpretovat byzantskou a novořeckou literaturu, včetně textů v katharevuse
  • napsat vědecky fundovaný text, který se opírá o nejnovější odborné poznatky a dokládá autorovu schopnost samostatného výzkumu
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování programu budete odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny. Jedná se například o cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní sektor nebo bankovní sektor jak v Řecku, tak v České republice. Můžete se uplatnit jako překladatelé či v práci pro neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci, jako jsou Charita nebo Český červený kříž.

  Můžete pracovat také v institucích, které zajišťují mezinárodní diplomatické kontakty. Například velvyslanectví, konzuláty, hospodářská komora nebo evropské instituce. Uplatnit se můžete také v oblasti redakční a editorské práce v médiích nebo v jakékoliv profesi, která vyžaduje všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a kvalitní jazykovou vybavenost. V neposlední řadě můžete pokračovat v doktorském studiu a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Pracovní zkušenosti můžete už během studia získat v několika odvětvích. Spolupracujeme se společností Lingea, která se zaměřuje na tvorbu slovníků a jazykových příruček. Můžeme vám také domluvit praxi na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze či na Velvyslanectví České republiky v Athénách.

  Máte-li vědecké předpoklady, můžete si vyzkoušet akademickou práci jako pomocná vědecká síla na naší univerzitě. Další možnosti nabízejí pracovní stáže programu Erasmus+ v řeckých akademických i neakademických institucích. Se zařízením všech praxí vám rádi pomůžeme.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a resumé. Student si téma práce vybírá samostatně ze seznamu témat zveřejněných v IS MU ("Rozpisy témat"), nebo po domluvě se školitelkou. Kromě schopnosti samostatně vyhledat relevantní bibliografii k zadanému tématu, excerpovat ji a kriticky zhodnotit prokazuje také schopnost samostatného výzkumu a analýzy jazykových dat či interpretace literárních děl a formulace odpovídajících závěrů. Prokazuje rovněž schopnost shrnout náplň a výstupy své práce v novořeckém resumé.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud máte zájem o vědeckou práci, nabízíme navazující doktorský program Řecká studia. Po absolvování magisterského programu se ale můžete ucházet o studium v jakémkoli doktorském programu, pokud splníte podmínky pro přijetí.

Základní údaje

Zkratka
N-RE_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština


Filozofická fakulta
Program zajišťuje