Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost.

Cíle studijního programu

Studium programu Archeologie v magisterském stupni rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání archeologa. Studium je koncipováno tak, aby student rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti a kultivoval své analytické schopnosti. Vedle teoretické a metodologické báze se studium soustředí na získání širokého přehledu o současné evropské archeologii a klíčových vědeckých tématech a přístupech (včetně přehledu vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku v Evropě). Důraz je kladen na přípravu k prezentaci výsledků ústní i písemnou formou včetně publikačních výstupů. Vysokou úroveň studia zajišťuje široký výběr z široké palety archeologických předmětů, a předmětů s  interdisciplinárním přesahem. Další odborná příprava je zabezpečena rozsáhlou nabídkou specializovaných technických předmětů.

Magisterští studenti se na základě svého zájmu zapojují do terénní a vědecké praxe na Ústavu archeologie a muzeologie (výzkumné týmy jednotlivých terénních základen, spolupráce s pracovišti geofyzikálních metod, 3D laboratoří aj.). Pracoviště má četné mezinárodní vazby, v jejichž rámci se mohou studenti účastnit zahraničních výzkumů; v rámci projektu Erasmus+ absolvovat studijní pobyty v zahraničí, nebo navštěvovat pravidelné přednášky zahraničních lektorů.

Jedním z cílů je umožnit absolventům kvalifikovanou volbu zaměstnání nebo prostřednictvím doktorského studijního programu pokračovat ve vědeckém působení.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

  Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška v rozsahu státní bakalářské zkoušky a představení návrhu magisterského diplomového projektu. Délka pohovoru cca 15 min.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru /programu Archeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

   KLASICKÁ ARCHEOLOGIE (specializace)

   Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

   Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je ústní. Uchazeči musí prokázat odpovídající znalost archeologických, výtvarných a jiných kulturních projevů antických civilizací. Nezbytné je rovněž ovládání metodologie oboru, klasická archeologie v rozsahu bakalářského studia a odpovídající znalosti latiny a řečtiny (schopnost přečíst a přeložit lehčí text a rozumět odborným termínům). Zájemce o studium představí návrh magisterského diplomového projektu.

   Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / specializace Klasická archeologie na FF MU.

   O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

   Web Ústavu archeologie a muzeologie.

   Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky pro program Archeologie (i specializaci): 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Studium programu Archeologie v magisterském stupni rozvíjí znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání archeologa. Studium je koncipováno tak, aby student rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti a kultivoval své analytické schopnosti. Vedle teoretické a metodologické báze se studium soustředí na získání širokého přehledu o současné evropské archeologii a klíčových vědeckých tématech a přístupech (včetně přehledu vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku v Evropě). Důraz je kladen na přípravu k prezentaci výsledků ústní i písemnou formou včetně publikačních výstupů. Vysokou úroveň studia zajišťuje široký výběr z široké palety archeologických předmětů, a předmětů s  interdisciplinárním přesahem. Další odborná příprava je zabezpečena rozsáhlou nabídkou specializovaných technických předmětů.

  Magisterští studenti se na základě svého zájmu zapojují do terénní a vědecké praxe na Ústavu archeologie a muzeologie (výzkumné týmy jednotlivých terénních základen, spolupráce s pracovišti geofyzikálních metod, 3D laboratoří aj.). Pracoviště má četné mezinárodní vazby, v jejichž rámci se mohou studenti účastnit zahraničních výzkumů; v rámci projektu Erasmus+ absolvovat studijní pobyty v zahraničí, nebo navštěvovat pravidelné přednášky zahraničních lektorů.

  Jedním z cílů je umožnit absolventům kvalifikovanou volbu zaměstnání nebo prostřednictvím doktorského studijního programu pokračovat ve vědeckém působení.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexnějších problémů na základě soudobého stavu poznání v evropské archeologii
  • analyticky pracovat s odbornou domácí i cizojazyčnou literaturou
  • prezentovat výsledky vlastního výzkumu na odpovídající úrovni jak v ústní, tak i písemné formě, publikovat v odborné literatuře
  • naplánovat, realizovat a publikovat archeologické výzkumy, včetně zpracování a přípravy povinných zpráv, provádět kontrolní a expertní činnost v oboru archeologické památkové péče
  • podílet se na edukační a popularizační činnosti na akademických pracovištích, řídit menší vědecké výzkumné týmy
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studia mají plné znalosti teorie, metodologie a praxe oboru, které jim umožňují uplatnění ve sféře základního i aplikovaného výzkumu (akademická pracoviště, vysoké školy, muzea, všechny úrovně památkové péče). Absolventi jsou kvalifikováni jako vedoucí terénních výzkumů, autoři nálezových zpráv a publikačních výsledků z těchto výzkumů a jako vedoucí menších vědeckovýzkumných týmů. Jsou připraveni pro práci vedoucích odborů památkové péče státní správy nebo památkových ústavů, managementu v oblasti řízení vědy a kultury a public relations. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích, které vyžadují systematické získávání, analýzu a správu dat a rozhodovací schopnosti.

 • Regulovaná povolání
  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí jednooborového studia (completus), sdruženého studia Archeologie hlavní (maior) i vedlejší (minor) je odborná praxe. Student magisterského studia povinně absolvuje třítýdenní praxi na archeologickém výzkumu, která probíhá na ÚAM nebo na jiné domácí (Archeologický ústav AV ČR, Ústav archeologické památkové péče, muzea aj.) či zahraniční instituci. Po dohodě je možné praxi splnit jinou odpovídající pracovní činností v oblasti archeologie, muzejnictví nebo památkové péče.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce 140 000 znaků (počty znaků včetně mezer). Součástí rozsahu je vedle vlastního textu poznámkový aparát a bibliografie, nikoli však katalog materiálu ani seznam a popis objektů, seznam zkratek a vyobrazení, přílohy a titulní listy. Rozhodující pro dostačující rozsah práce je slovo vedoucího práce a stanovisko komise pro státní zkoušku.

  Diplomová magisterská práce má prokázat schopnost diplomanta odborně zpracovat dílčí vědecké téma z~některého ze souborů (středo)evropské archeologie. Požaduje se originální metodologický přístup k~řešení tématu, profesionální dokumentace, úplná bibliografie tématu a formálně přijatelný literární výstup.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky jsou upraveny Směrnicí děkana FF č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Filozofické fakultě MU lze pokračovat v doktorském studiu pragramu Archeologie.

Základní údaje

Zkratka
N-AE_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
odhadovaný počet přijatých
34
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje