Klíče k tajemství muzeí a sbírek.

Představení studijního programu

Muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně má mezinárodní renomé – patří k nejstarším univerzitním výukovým centrům v tomto oboru na světě a provozuje Katedru UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Muzeologii vyučujeme jako moderní vědeckou disciplínu ovlivňující muzejní praxi a studenty seznamujeme jak s její teorií a metodickými postupy, tak i s novými trendy a kreativními přístupy.

Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářských studií muzeologie nebo příbuzných oborů, které se uplatňují v muzeích nebo souvisejí s kulturními institucemi. Jedná se například o obory historie, etnologie, archeologie, dějiny umění, geologie, botanika, archivnictví, knihovnictví, pedagogika nebo konzervování-restaurování.

Studium tohoto programu vám umožní specializovat se na tvorbu muzejních výstav a lektorskou a pedagogickou činnost při programech pro muzejní návštěvníky. Zaměřujeme se zde na některé progresivní trendy a aktuální témata v současné muzeologii, zvláště na vztah k muzejnímu návštěvníkovi a moderní přístupy v muzejní prezentaci.

Vedle přednášek a seminářů na fakultě absolvujete také praktickou výuku v terénu ve formě praxí, stáží a exkurzí ve vybraných muzeích. Budete připravovat vlastní projekty výstav a doprovodných programů na výstavách a v expozicích. Pokud budete chtít, můžete také vyjet na studijní pobyt na některou ze zahraničních partnerských univerzit.

Do výuky se přímo zapojují také specialisté z praxe a zahraniční experti. Na prakticky orientované výuce se u nás podílejí odborníci například z Národního technického muzea v Praze, Technického muzea v Brně, Muzea města Brna, Moravské galerie, Národního památkového ústavu a mnohých dalších institucí.

K užšímu propojení našich studentů a absolventů pořádá Spolek brněnských muzeologů přednášky, workshopy i neformální setkávání. V zahraničí jsou pak našimi hlavními partnery instituce Univerzita Komenského v Bratislavě, Karls-Franzens-Universität Graz a HTWK Leipzig.

Je studium programu pro vás?

 • Je vám blízké prostředí muzeí a kulturních institucí, historických sbírek zachycujících život předchozích generací a ochrana památek kulturního dědictví?

 • Chcete se připravit pro praxi a kreativní práci v kulturním a uměleckém prostředí?

 • Láká vás práce v muzeu, galerii či jiné kulturní instituci?

 • Chcete porozumět dokladům minulých generací uložených ve sbírkových fondech anebo zprostředkovávat vystavené exponáty muzejním návštěvníkům?

 • Dokončujete právě bakalářské studium muzeologie nebo příbuzného oboru či už pracujete a uvažujete o studiu při zaměstnání?

Pokud souhlasně přikyvujete, přihlaste se ke studiu muzeologie.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá formou skupinových konzultací čtyřikrát za semestr. Jedná se vždy o dvoudenní nebo třídenní bloky od středy do pátku. Pro období samostudia jsou studijními oporami individuální konzultace a elektronicky dostupné informace a materiály.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. dubna

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

  Předmět přijímací zkoušky: ústní oborová zkouška. Uchazeči o studium vypracují projekt magisterské diplomové práce. Zaslaný text by měl především zahrnout základní cíle práce, použitou metodologii a excerpci základní literatury či pramenů. Očekává se také, že žadatel blíže zhodnotí význam své práce v muzeologickém kontextu a popíše dosavadní přístupy k danému tématu v odborné literatuře. Projekt vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Muzeologie na FF MU.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu archeologie a muzeologie.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Slezská univerzita, 1997. ISBN 80-901974-3-4.

  STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Úvod do muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1272-2.

  JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

  LORD, Barry a Gail Dexter LORD (eds.). The manual of museum exhibitions. Walnut Creek: Altamira Press, 2001. ISBN 0-7591-0234-1.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterské studium muzeologie se zaměřuje na získání teoretických a praktických poznatků z oboru muzeologie. Oproti komplexně zaměřenému bakalářskému programu se specializuje na výuku dvou klíčových muzeologických subdisciplín, a to muzejního výstavnictví (teorie a praxe výstavnictví, muzejní architektura, muzejně výstavní kritika, výstavní didaktika) a muzejní pedagogiky (teorie a praxe muzejní pedagogiky, muzejní psychologie, inkluzivní muzejní pedagogika, prezentační didaktika). Společný teoretický a metodologický základ magisterského programu pak tvoří cyklus přednášek z obecné muzeologie (teoretická muzeologie, speciální muzeologie, muzejní management, vědecký výzkum a muzeologie). Absolvování studia poskytuje ucelenou přípravu pro kvalifikované práce především ve vedoucích pozicích a pozicích odborných pracovníků v muzeích a galeriích a vytváří potenciál pro další vzdělávání v příbuzných vědních oborech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • osvojit si poznatky z oblasti muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky
  • osvojit si teorii, terminologii a metodologii oboru muzeologie
  • znát klíčové zásady z oblasti muzejního managementu
  • aplikovat získané teoretické poznatky z výstavnictví a pedagogiky v muzejní praxi
  • samostatně plánovat a řídit muzejní činnost v oblasti muzejního výstavnictví a pedagogiky
 • Uplatnění absolventa

  Studenty připravujeme pro kvalifikované uplatnění především ve vedoucích pozicích a na pozicích odborných pracovníků institucí zaměřených na ochranu kulturního dědictví. Jedná se například o muzea, památkové ústavy nebo metodická pracoviště v oboru muzejnictví.

  Dále se můžete uplatnit na odděleních a v odborech orgánů státní správy a samosprávy, které se zabývají kulturním dědictvím a ochranou přírody. Pracovat můžete také v soukromém sektoru, například ve firemních muzeích a galeriích, v aukčních síních nebo různých nadacích.

  Mezi našimi absolventy je řada úspěšných ředitelů a manažerů muzeí, odborných pracovníků a kurátorů výstav, muzejních pedagogů, pracovníků public relations a muzejního marketingu, zaměstnanců univerzit, památkových objektů, kulturních a informačních center, archivů nebo knihoven.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Na výuce se podílejí odborníci z praxe a výuka částečně probíhá přímo v brněnských muzeích. Během povinné individuální praxe v muzeu, která probíhá v rozmezí 100 hodin, se zapojíte do reálného provozu této instituce.

  Na několikadenní exkurzi se seznámíte s fungováním muzejních institucí, včetně těch zahraničních. Vyzkoušíte si týmovou přípravu muzejní výstavy a doprovodných programů. Naučíte se vyhledávat a zpracovávat odborné informace pro přípravu encyklopedického hesla pro Internetovou encyklopedii dějin města Brna i pro psaní odborných muzeologických textů. Osvojíte si také lektorské dovednosti pro práci s návštěvníky kulturních institucí.

  Podle individuálního zájmu se můžete účastnit stáží v muzeích, příprav českých i mezinárodních konferencí a workshopů nebo se zapojit do dobrovolnictví. Můžete také přispívat do našeho časopisu Museologica Brunensia nebo do mezinárodního studentského periodika Studia Museologica Slovaca.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 100 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, seznamu pramenů a literatury a anglicky psaného shrnutí. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Předpokládá se adekvátní metodologický přístup ke zvolené problematice, zjištění nových skutečností či vypracování originálních projektů a konceptů. Preferována jsou témata z oblasti muzejního výstavnictví, muzejní pedagogiky a teoretické muzeologie.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na magisterské studium muzeologie nenavazuje oborové doktorské studium, ale prostřednictvím rigorózního řízení můžete dosáhnout titulu PhDr.

Základní údaje

Zkratka
N-MU_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
16
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje