Pod zemí mnoho ohňů též hoří. Empedokles.

Představení studijního programu

Chcete se stát archeology? Zajímá vás antika? Rádi cestujete? Trápí vás nejrůznější „proč“ související s lidskou společností? Bavila by vás velmi různorodá práce v zajímavých mezinárodních týmech v různých koncích světa? Chtěli byste kopat třeba v Pompejích? Pokud ano, klasická archeologie může být pro vás správnou volbou.

Klasický archeolog je dnes vlastně detektiv. Zkoumá a hledá odpovědi na otázky týkající se života lidí v antice a mobilizuje k tomu všechny dostupné zdroje. Kromě znalosti historie, umění a hmotné kultury využívá také informace získané z přírodních věd, jako je antropologie, genetika, geologie, paleobotanika, paleozoologie a mnoha dalších. Je jedna ruka s moderními technologiemi, které mu pomáhají hodnotit získaná data, ale také dokumentovat zkoumanou situaci, problém, fenomén.

Studium klasické archeologie je tedy velmi pestré, rozhodně není monotónní a nudné. Je třeba zvládnout faktografické přehledy antického umění, hmotné kultury, historie, základy mnoha vědních disciplín, jazyky mrtvé i živé. Ale hlavně rozvíjí kritické myšlení, hledání zákonitostí a příčinností v lidské společnosti. Studenti během studia jenom nesedí v posluchárnách a knihovnách, ale výuka probíhá také v laboratořích, přímo v terénu nejen v České republice, ale také v Řecku, Itálii i jiných zemích. Studenti dostávají samostatné role ve výzkumných projektech, pracují v terénu, jezdí na studentské pobyty i odborné konference.

Například společně se studenty řešíme problém udržení vody v přírodě ve velmi suché oblasti východní Kréty. Spolupracujeme s mnoha odborníky z nejrůznějších oborů, ale hlavně jako model možného řešení využíváme systém, který aplikovali lidé od doby bronzové do raného středověku. Zkoumáme minulost, ale jsme užiteční i dnes.

Studium klasické archeologie vám dá minimálně výborný přehled o antické hmotné i jiné kultuře, zdokonalíte se v moderních jazycích, naučíte se základy latiny a starověké řečtiny, dostane se vám praktických dovedností, které je možné uplatnit v archeologii středoevropské. Pokud budete brát studium vážně, můžou z vás být archeologové evropského formátu.

Veškerá praxe i psaní diplomových prací se řídí dvěma kritérii: chceme, abyste získali náležité znalosti a dovednosti a zároveň, aby vaše práce byla přínosem pro druhé, aby přinesla něco nového.

Je studium programu pro vás?

Klasická archeologie je široký obor. Uplatní se jak humanitně, tak technicky nebo přírodovědně zaměření studenti. Týmoví hráči i introverti. Každý může najít své místo, kde bude jeho práce přínosná pro druhé a zároveň uspokojivá pro něj samotného. Co je ale úplně nejdůležitější, bez čeho se neobejdete, je zaujetí, zájem a pracovitost.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  První stupeň studia Klasické archeologie je zacílen na získání základních znalostí, které jsou nezbytným předpokladem k pochopení a studiu kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických struktur a materiální kultury dvou hlavních kultur antického světa - Řecka a Říma.

  Odborné předměty jsou primárně zaměřeny na archeologii, s důrazem na materiální, stavební a uměleckou kulturu antických civilizací.

  Nedílnou součástí studia je podpora praktických zkušeností nejen při terénních prospekcích a archeologických výzkumech, ale i při následném laboratorním zpracování, dokumentaci a vědeckém vyhodnocení výsledků.

  Jedinečná je možnost terénní praxe studentů na výzkumech v oblastech přímého působení antických kultur, aktuálně na Krétě, v Albánii a v Itálii nebo na unikátní římské lokalitě na Mušově.

  Mezinárodní vazby a spolupráce jsou podporovány nejen participací studentů na zahraničních výzkumech a vědeckými aktivitami pracoviště, ale i pravidelnými přednáškami zahraničních specialistů. Dále je doporučeno, aby studenti absolvovali studijní pobyt v zahraničí.

  Studium je specifické svým výrazným mezioborovým přesahem. Vedle odborných předmětů klasické archeologie studenti získají základní orientaci v archeologické teorii, metodě a technikách, v latinském a starořeckém jazyce, dějinách starověku, reáliích a mytologii obou kultur.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře se orientovat v problematice klasické archeologie ve všech jejích základních aspektech (hmotná kultura, dějiny, reálie, topografie, umění, stavitelství a náboženství starověkých kultur antického světa)
  • vysvětlit a popsat základní souvislosti kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických vztahů a významu dvou hlavních kultur antického světa - Řecka a Říma
  • aplikovat a efektivně uplatnit teoretické i praktické znalosti základních archeologických metod a postupů při výzkumu a jeho vyhodnocení
  • zvládnout práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, výpočetní technikou a vybranými přístroji (technické a laboratorní vybavení nezbytné pro archeologický výzkum)
  • prezentovat výsledky vlastní odborné činnosti (referáty, postery, diskuze aj.) a tvořit odborný text
  • vysvětlit a obhájit smysl a kulturně-společenský význam klasické archeologie
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování programu klasické archeologie budete mít výborný přehled o antické kultuře, budete umět vést menší archeologický výzkum, používat geodetické přístroje, vytvářet 2D i 3D dokumentaci  archeologických nálezů i celých situací. Budete dobře jazykově vybaveni, což vám zajistí možnost uplatnit se i v zahraničí.

  Můžete pracovat jako archeolog v ústavech památkové péče, muzeích, archeologických ústavech Akademie věd ČR, ale také v jiných soukromých institucích, které vlastní archeologické sbírky.

  Je možné uplatnit se i v jiných oborech, jako jsou popularizační a vzdělávací centra muzeí a kulturních středisek, na obecních úřadech, v turistickém ruchu, třeba jako průvodce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti klasické archeologie musí splnit terénní praxi na jednom z našich výzkumů v ČR nebo v zahraničí v rozsahu několika týdnů ročně (podle typu studia), účastnit se laboratorní výuky. Povinné jsou i odborné exkurze v ČR i v zahraničí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Předepsaný rozsah bakalářské práce se řídí vnitřním předpisem FF MU (http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/) a odpovídá minimálnímu rozsahu 70 000 znaků. Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Ostatní části práce jako jsou přílohy, seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení nejsou součástí požadovaného rozsahu. Nabídku témat vytvářejí vedoucí prací v souladu s profilací pracoviště a na základě výzkumných a didaktických priorit. Studenti primárně vybírají téma z nabídky, ve výjimečných případech na základě konzultace s vedoucím práce lze téma modifikovat. Studenti pracují s odbornou literaturou, publikovanými daty a prameny. Student má vypracováním bakalářské práce demonstrovat orientaci v dané problematice a příslušné odborné literatuře, dále má prokázat schopnost samostatné kritické analýzy a formulace vlastních závěrů. Bakalářská práce by měla obsahově i formálně dosahovat kvality odborného textu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud se ptáte, co dál, co po studiu, i v tomto bodě máte před sebou možnost širokého výběru. Klasickou archeologii můžete dále studovat jako specializaci na magisterském stupni, získat můžete i doktorský titul z archeologie. Už jako bakalář se můžete uplatnit v archeologických ústavech, v muzeích, institucích památkové péče. Relevantní jsou i pracovní možnosti v turistickém ruchu a kultuře.

Základní údaje

Zkratka
B-KL_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

34
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu