Mezi lidmi: tradice a inovace.

Představení studijního programu

Tento program rozšiřuje základy bakalářského studijního programu Etnologie. Postihuje problematiku v celém spektru etnologické disciplíny – od studia tradiční lidové kultury zejména v evropském prostoru až po každodennost současné společnosti s akcentem na kulturní projevy a etnickou tematiku.

Etnologie je perspektivní disciplína, protože propojuje studium historické se studiem sociálním a má tak potenciál širokého srovnávání života v minulosti a dnes. Poznatky získané studiem etnologie vedou k chápání společenských a kulturních procesů, etnických jedinečností, problematiky migrace, objasňují význam kulturního dědictví – materiálního i nemateriálního a nastavují způsoby jeho ochrany.

Významnou součást etnologie tvoří folkloristika, která studuje nejen tradiční folklorní projevy, ale i jejich novodobou existenci v rámci folklorismu – například folklorní hnutí a festivaly nebo world music a další. V centru pozornosti etnologie nejsou však jen zobecňovaná fakta, ale především konkrétní nositelé kulturních projevů.

Koncepce studia etnologie postihuje český i mezinárodní kontext oboru. Důraz klademe na získání praktických zkušeností pro práci etnologa v terénu i institucionální sféře. V rámci studia absolvujete odborné domácí i zahraniční exkurze. Nabízíme širokou možnost studijních pobytů na prestižních zahraničních univerzitách. Studentský Etnologický spolek vytváří podpůrné prostředí a poskytuje platformu pro vaši seberealizaci.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás poznání kultur a jejich existence v dobách minulých i současných?

 • Chcete poznat a pochopit etnickou různorodost, která je impulsem řady procesů současného světa?

 • Přáli byste si pochopit identity vycházející z kulturního a etnického základu?

 • Toužíte studovat každodennost člověka v různých sociálních prostředích a dobových kontextech?

 • Chcete odkrýt lidské osudy a uchovávat je pro budoucnost?

Pokud na většinu otázek odpovídáte souhlasně, s podáním přihlášky neváhejte.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

  Předmět přijímací zkoušky: oborová zkouška. Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu motivačního dopisu a ústního pohovoru. Parametry motivačního dopisu: délka cca 1 normostrana (1800 znaků včetně mezer). Motivační dopis vkládejte do svých elektronických přihlášek do 30. 4. (rubrika "Dokumenty"). Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopisu uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

   Ústní pohovor se skládá ze dvou částí:
  • a) debata nad motivačním dopisem (důvody uchazeče pro výběr studijního programu etnologie, osobní zkušenost s problematikou, jíž se etnologie věnuje, a s výsledky etnologických výzkumů v podobě publikací, výstav nebo jiných odborných počinů)
  • b) základní orientace uchazeče v oborové metodologii, historiografii a základních tématech etnologického výzkumu.

   Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Etnologie na FF MU.

   O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

   Web Ústavu evropské etnologie.

   Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského stupně studia etnologie je prohloubit znalosti získané během bakalářského stupně. Během tematicky zaměřených přednášek je etnologie prezentována jako vědecký obor se specifickými metodami. Výuka vědecké práce spočívá v prohlubování formálních dovedností, ale také v rozvíjení kreativity studentů, jejich schopnosti řešit problémy a schopnosti posuzovat a rozhodovat.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Popsat a identifikovat základní reálie tradiční české kultury v historickém vývoji.
  • Orientovat se v etnogenezi evropských národů a vybraných sférách etnokulturní tradice evropských, zvl. slovanských národů.
  • Realizovat výzkum.
  • Posoudit a navrhnout výzkumné metody.
  • Psát odborný text.
  • Identifikovat a analyzovat problematiku kultury s akcentem na sociální kontexty v dějinném vývoji.
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění našich absolventů je rozmanité a společensky žádané napříč profesemi. Z odborných institucí jsou to především muzea, archivy, oblast památkové péče, pracoviště Akademie věd České republiky či výzkumné organizace jako Národní ústav lidové kultury.

  Vedle vědeckého zaměření však můžete znalosti získané studiem etnologie zúročit například zaměstnáním v médiích, státní správě či v osvětových a neziskových organizacích. Znalosti o jednotlivých kulturách, kulturně-společenských procesech a mezioborové souvislosti etnologie vám dovolují působit v široké společenské sféře doma i v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Nezbytnou součástí etnologického studia je terénní praxe. Ve studijním programu se uskutečňuje jako pramenné studium – archivní materiály a muzejní fondy a terénní výzkum. Praktické předměty doplňujeme odbornou exkurzí. Tato část studia vás nejen připraví k uchopení a realizaci vlastní diplomové práce, ale přispívá také k dovednosti vybrat si badatelské téma, vytěžit je formou výzkumu a zpracovat v kontextu zvolených metod a teoretických souvislostí.

  Studijní nabídka obsahuje samostatný předmět Etnologie v praxi. V rámci tohoto předmětu se zúčastníte stáže realizované pod odborným vedením v některé z našich partnerských institucí, mezi které patří muzea, Akademie věd ČR, Národní památkový ústav, Národní ústav lidové kultury i vybrané nevládní neziskové organizace.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská diplomová práce je vypracována na základě realizovaného výzkumu opírajícího se o vlastní terénní výzkum nebo o zpracování vhodných historických a dokumentačních fondů. Standardní rozsah magisterské práce je minimálně 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, seznamu literatury, pramenů, respondentů a dalších zdrojů. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty, edicemi a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Téma magisterské diplomové práce je stanoveno na základě studentem zpracovaného projektu, jehož obsahové zaměření a kvalitu vyhodnocuje, připomínkuje a konečnou podobu odsouhlasí školitel určený vedením ústavu. Student prokazuje v magisterské práci schopnost definovat tematicky kompaktní výzkumný cíl, zvolit pro jeho naplnění adekvátní metody, následně realizovat vlastní výzkum, kriticky pracovat s odbornými texty a na základě analýzy poznatků získaných zpracováním pramenů, terénní dokumentací a při práci s respondenty formulovat odpovědi na výzkumné otázky formulované v projektu magisterské diplomové práce.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování magisterské diplomové práce jsou upraveny Směrnicí děkana Filozofické fakulty MU č. 6/2017 - O státních závěrečných zkouškách na FF MU (viz

  https://is.muni.cz/auth/do/phil/uredni_deska/predpisyFFMU/smernice/smernice_dekana_2017-6.pdf?vysl=80672).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení magisterského studia etnologie je možné pokračovat v doktorském studiu v prezenční nebo kombinované formě. I u tohoto studia klademe důraz na pečlivý výběr zkoumaného tématu, které může vycházet ze široké historické či současné problematiky každodennosti, etnických studií či ze specializovaných zaměření etnologie.

Základní údaje

Zkratka
N-ET_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
20
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje