Mezi lidmi: tradice a inovace

Cíle studijního programu

Doktorské studium etnologie je cíleně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů a směřuje k přípravě odborně vysoce erudovaných vědeckých pracovníků. Studenti jsou v rámci doktorského studia vedeni k samostatnému a originálnímu vědeckému výzkumu, který vykazuje potenciál pro uplatnění na národní i mezinárodní úrovni. Výsledek této systematické přípravy spočívá v nabytí schopností kvalifikované a specializované akademické a vědecké práce v akademických, vědeckých a odborných institucích, umožňující uplatnění v široké oblasti humanitních a společenských věd, orgánech veřejné správy, médiích, kreativním a kulturním průmyslu a dalších institucích orientujících se zvl. na problematiku kultury a kulturního dědictví, identity, etnických procesů.

Studium je koncipováno tak, aby student tvůrčím způsobem aplikoval a rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti. Důraz je kladen především na vlastní vědeckou práci pod vedením školitele a pravidelné metodologické semináře, kde jsou diskutována témata a metodologie v širším odborném kolektivu. Do výuky jsou také zapojeny pravidelné přednášky zahraničních specialistů. Samozřejmostí je pravidelná prezentace na vědeckých fórech a publikace dílčích výsledků vědecké práce. Integrální součástí studia je absolvování zahraničního pobytu. Završení doktorského studia reprezentuje disertační práce mající povahu autonomního badatelského výkonu, který je postaven nejen na originálním zpracování jedinečného tématu, ale odpovídá i adekvátnímu teoretickému a metodologickému zakotvení.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorské studium etnologie je cíleně orientováno na rozvinutí vědecko-akademického potenciálu studentů a směřuje k přípravě odborně vysoce erudovaných vědeckých pracovníků. Studenti jsou v rámci doktorského studia vedeni k samostatnému a originálnímu vědeckému výzkumu, který vykazuje potenciál pro uplatnění na národní i mezinárodní úrovni. Výsledek této systematické přípravy spočívá v nabytí schopností kvalifikované a specializované akademické a vědecké práce v akademických, vědeckých a odborných institucích, umožňující uplatnění v široké oblasti humanitních a společenských věd, orgánech veřejné správy, médiích, kreativním a kulturním průmyslu a dalších institucích orientujících se zvl. na problematiku kultury a kulturního dědictví, identity, etnických procesů.

  Studium je koncipováno tak, aby student tvůrčím způsobem aplikoval a rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti. Důraz je kladen především na vlastní vědeckou práci pod vedením školitele a pravidelné metodologické semináře, kde jsou diskutována témata a metodologie v širším odborném kolektivu. Do výuky jsou také zapojeny pravidelné přednášky zahraničních specialistů. Samozřejmostí je pravidelná prezentace na vědeckých fórech a publikace dílčích výsledků vědecké práce. Integrální součástí studia je absolvování zahraničního pobytu. Završení doktorského studia reprezentuje disertační práce mající povahu autonomního badatelského výkonu, který je postaven nejen na originálním zpracování jedinečného tématu, ale odpovídá i adekvátnímu teoretickému a metodologickému zakotvení.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v základních reáliích historické roviny tradiční kultury, současných etnokulturních tradic, identit a etnické problematiky včetně kultury každodennosti v kontextu populární a masové kultury;
  • realizovat pokročilý stupeň samostatného etnologického výzkumu a v jeho rámci tvůrčím způsobem řešit závažné vědecké otázky, rozvíjet metodologické postupy, definovat teoretické modely;
  • na základě analýzy získaných dat vytvářet vědecky profilované výstupy;
  • ve své badatelské a publikační činnosti reflektovat aktuální domácí i zahraniční metodologické trendy, vč. zohlednění inter- a transdisciplinárních vazeb obohacujících vědeckovýzkumný proces;
  • uplatnit svůj teoretický, metodologický a vědomostní potenciál v domácích či zahraničních paměťových, vědeckých a univerzitních institucích, vč. nevládního neziskového sektoru, státní správy, samosprávy a dalších institucí s aplikačním potenciálem.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent programu je s ohledem na získané znalosti, zkušenosti a metodologickou průpravu vybaven dostatečnými odbornými kompetencemi umožňujícími uplatnění na postech vědeckých a odborných pracovníků v institucích, které v domácím nebo zahraničním prostředí rozvíjejí základní i aplikovaný výzkum (univerzity a vědecké organizace, paměťové instituce), dále v organizacích kulturního a osvětového zaměření, ve státní správě a samosprávě a v nevládních neziskových organizacích.

 • Praxe

  Doktorské studium je koncipováno jako odborná příprava na akademickou praxi. Přirozenou součástí formování doktorského studenta je proto praktické osvojování si odborných kompetencí, které získává při realizaci vlastního výzkumu a jeho zpracování, během zahraničních pobytů, v rámci podílu na výuce a vedení menších týmových výzkumů i dalších výzkumných úkolech řešených na školícím, případně jiném oborově spřízněném pracovišti. Předměty doktorského studia jsou zaměřeny na samostatnou přípravu vědeckých konferenčních a publikačních příspěvků, realizaci dalších forem oborových výstupů, schopnost vést odbornou diskusi. Struktura předmětů podněcuje i praxi v rámci zahraniční spolupráce. Studenti interního studia se se také v různé míře intenzivně zapojují do výuky a vědeckých projektů ústavu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce představuje završení doktorského studia etnologie. Je vypracována na základě realizovaného vlastního terénního výzkumu nebo zpracování vhodných historických a dokumentačních fondů. Zkoumá nová a dosud nezpracovaná témata, případně přináší originální a inovativní přístupy a interpretace k již existujícím a oborově dříve diskutovaným tematickým oblastem. Výzkum musí být s ohledem na relevantní domácí i zahraniční oborovou diskuzi adekvátně metodologicky ukotven. Disertační práce se předkládá ve třech vyhotoveních, v pevné vázané vazbě, na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v rozsahu 240 až 360 tisíc znaků (včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, seznamu literatury, pramenů, respondentů a dalších zdrojů). Závaznou součástí autorského rukopisu je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, studijního programu, název práce, jméno autora, jméno školitele, případně konzultanta a rok odevzdání. Dále práce musí obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis literatury, pramenů, respondentů a dalších užitých zdrojů. Uspořádání i vlastní text disertační práce student pravidelně konzultujte se svým školitelem.

Základní údaje

Zkratka
D-ET_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Etnologický ústav AV ČR