Poznejte libozvučný jazyk a bohatou kulturu Ukrajinců.

Představení studijního programu

Na ukrajinských studiích se především naučíte ukrajinský jazyk, který je považován za jeden z nejlibozvučnějších na světě. Dozvíte se o pohnuté historii Ukrajiny i o její neméně složité současné situaci. Velký důraz je kladen na velmi bohatou a zajímavou ukrajinskou literaturu, kterou u nás téměř nikdo nezná. Jsme malý program, a tak studium probíhá v komorní, téměř rodinné atmosféře. Učitelé mají dostatek prostoru se studentům věnovat.

Zajišťujeme studentské stáže, díky nimž se podíváte na Ukrajinu, ochutnáte místní kuchyni a poznáte se s mnoha srdečnými lidmi.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Chcete porozumět politickému konfliktu, který v současnosti na Ukrajině probíhá?

 • Chcete umět jazyk, který u nás téměř nikdo nezná?

 • Seznamujete se rádi s novými literárními díly a kulturou?

Pokud ano, podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studijní program Ukrajinská studia úzce navazuje na tradici bakalářského studijního oboru Ukrajinský jazyk a literatura, který je na Ústavu slavistiky FF MU vyučován kontinuálně od roku 1993. Program je koncipován jako studium poskytující zájemcům relativně ucelené filologické vzdělání v daném oboru doplněné o základní poznatky a dovednosti z oborů, které absolventům umožní lepší uplatnění v hospodářské, kulturní a příp. publicistické praxi. Předpokládá se, že absolventi bakalářského studia se budou uplatňovat především v náročnějších administrativních funkcích, ve kterých se kladou vyšší nároky na znalost ukrajinského prostředí v synchronním i diachronním kontextu, na celkový všeobecný přehled a znalosti cizích jazyků. Profilace studia počítá s tím, že absolventi studia budou schopni samostatného plnění řady rutinních úkolů, vedení obchodního jednání po telefonu, písemně i osobně v cizím jazyce, že zvládnou protokolování jednání s cizinci a jednodušší úkony spojené s tlumočením a překládáním.

  Na rozdíl od tradičního filologického studia univerzitního typu je zde kladen větší důraz na praktické zvládnutí jazyka, na získání základních dovedností překladatelských a tlumočnických, na znalost obecných i kulturních dějin Ukrajiny i širšího areálového kontextu a orientaci v soudobé hospodářské, politické a kulturní situaci na Ukrajině. Teoretické disciplíny jsou koncipovány jako propedeutické a elementární kurzy. Vedle filologických disciplín posluchači získají základní poznatky z oblasti ekonomiky, práva a technik administrativní práce. Důležitou součástí programuje intenzivní kurz dalšího světového jazyka.

  Specializované bakalářské studium vyjde vstříc aktuálním požadavkům trhu práce, který stále častěji volá po praktičtěji připravených absolventech a po užším propojení škol s potřebami veřejné správy i soukromého sektoru. Obecněji koncipovaný záběr studia vytváří rovněž předpoklady pro další doplňování znalostí absolvováním specializovaných nástavbových kursů a umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v magisterském programu Slavistika se specializací Ukrajinská studia.

  Sdružená forma studia umožňuje studentům kombinovat obor Ukrajinská studia s dalším oborem na Filozofické fakultě MU (případně i na jiné fakultě) a získat tak širší znalosti, dovednosti a interdisciplinární kompetenci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Komunikovat v ukrajinském jazyce slovem i písmem.
  • Ovládat ukrajinskou gramatiku na vysoké úrovni
  • Charakterizovat vývoj ukrajinské literatury, její směry, proudy a slohová období
  • Orientovat se v obecných i kulturních dějinách a politické i ekonomické současnosti Ukrajiny a ve specifikách ukrajinského prostředí.
  • Poučeně komentovat soudobé politické dění na Ukrajině.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete zvládat ukrajinský jazyk na výborné úrovni, budete se orientovat v politické i ekonomické situaci současné Ukrajiny, takže budete jako jedni z mála schopni ve sdělovacích prostředcích poučeně komentovat aktuální situaci na Ukrajině, budete znalci ukrajinské literatury, kultury, a dokonce i kuchyně.

  Studium vás tak připraví na práci ve firmách obchodujících z Ukrajinou, v neziskových organizacích, v diplomacii, v cestovním ruchu či v knižních nakladatelstvích. Budete moci působit jako soudní tlumočníci a překladatelé administrativních dokumentů, beletrie i odborných textů. Můžete se zabývat ukrajinským jazykem, literaturou i kulturou také z vědeckého hlediska a působit na domácích i světových akademických pracovištích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci studia můžete absolvovat praxi ve firmách obchodujících s Ukrajinou, v neziskových organizacích zabývajících se lidskými právy, v knižních nakladatelstvích a podobně, kde si můžete ověřit a prohloubit získané znalosti a dovednosti a kde se můžete seznámit se svým budoucím zaměstnavatelem.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce nemusí mít charakter inovativního výzkumu a může mít kompilační charakter. Diplomant však musí prokázat schopnost vlastní rešerše relevantní odborné literatury, kritickou práci s prameny a literaturou a dovednost formulovat vlastní myšlenkové závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Už teď přemýšlíte, jaké budete mít možnosti po absolvování bakalářského studia? Studijní program pokračuje v navazujícím magisterském studiu Slavistika se specializací Ukrajinská studia.

Základní údaje

Zkratka
B-UKS_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

27
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu