Představení studijního programu

Cílem studia je prohloubené vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi vědeckého srovnávání především evropských literatur s přesahy k Severní, Střední a Jižní Americe a zemím dalších kontinentů, kde se pěstuje literatura v evropských jazycích ve spojitosti s evropskými tradicemi a jejich konfrontací s autochtonní kulturou s metodologickou oporou v tradicích evropské komparatistiky včetně její české, slovenské a pražsko-brněnské školy s metodologickou flexibilitou směřující k metodám druhé poloviny 20. a počátku 21. století (sémiotika, hermeneutika, dekonstrukce, kognitivní metody) s přesahy k filologicko-areálovému pojetí komparatistiky a k novým pojetím světové literatury.

Doktorand se orientuje na srovnávací okruh podle zaměření disertační práce a takto koncipuje také svůj studijní plán.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je prohloubené vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi vědeckého srovnávání především evropských literatur s přesahy k Severní, Střední a Jižní Americe a zemím dalších kontinentů, kde se pěstuje literatura v evropských jazycích ve spojitosti s evropskými tradicemi a jejich konfrontací s autochtonní kulturou s metodologickou oporou v tradicích evropské komparatistiky včetně její české, slovenské a pražsko-brněnské školy s metodologickou flexibilitou směřující k metodám druhé poloviny 20. a počátku 21. století (sémiotika, hermeneutika, dekonstrukce, kognitivní metody) s přesahy k filologicko-areálovému pojetí komparatistiky a k novým pojetím světové literatury.

  Doktorand se orientuje na srovnávací okruh podle zaměření disertační práce a takto koncipuje také svůj studijní plán.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se komplexním způsobem ve světové literatuře a konfrontovat podobu různých národních literatur;
  • využívat teoretických a historických nástrojů a nových metodologií v uchopení světového literárního procesu;
  • využívat znalostí literatury k obecně kulturnímu a společenskému přesahu směřujícímu k hlubšímu synchronnímu a diachronnímu poznání geopolitických a kulturních areálů nezbytnému k vědecké a expertní činnosti;
  • ovládat kromě češtiny ještě dva světové jazyky.
 • Uplatnění absolventa

  Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů doktorského studia v existujících institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na rozvoj a správu regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích, v médiích apod.

  Obor poskytuje komplexní vzdělání ve srovnávací literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných zemí pro činnost ve vědeckých a vědeckopedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti; flexibilita koncepce umožní i činnost v privátním sektoru.

 • Praxe

  Povinná praxe na externích pracovištích není vyžadována. Praktické kompetence však studenti získávají aktivním zapojením do výukové, výzkumné i organizační práce na ústavu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardní rozsah disertační práce je závazně určen počtem znaků, do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah, naopak se do něj nezapočítává seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení. Doporučená kvantita je pro disertační práci 180 000 znaků.

  Disertační práce řeší speciální badatelský komparatistický problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné vědecké práce, to znamená vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán práce, vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce, sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu, popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál, to vše v přiměřeném kontextu aktuálního rozvoje oboru. Kvalifikační práce musí být předložena v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na disertační práce.

  Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a dvou oponentů.

Základní údaje

Zkratka
D-LIKO_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

2
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje