Představení studijního programu

Studiem tohoto programu dostanete možnost detailně zvládnout německý jazyk včetně komplexní reflexe jeho systémových funkcí a vývojových tendencí. Získáte při něm podrobný vhled do literatury v jejím společenském zakotvení a v mezinárodních souvislostech. Poznáte také kulturu, společnost a akademickou, hospodářskou či politickou sféru německé jazykové oblasti.

Studium zahrnuje společné povinné přednášky a semináře zejména k lingvistice a literární vědě. Budete si moci zvolit specializaci k prohloubení i individuálnímu uplatnění kompetencí ve zvolené oblasti. Na výběr máte ze specializací Německá jazykověda, Germanistická literární věda a Germanistika jako věda o kultuře.

V projektových předmětech získáte možnost osvojení a praktického uplatnění dovedností spojených s plánováním a přípravou exkurzí nebo s publikační a redakční činností ve studentském časopise Pawlatsche. Budete se také moci podílet například na zajištění pořádaných konferencí či přednáškových cyklů.

Jaké jsou výhody germanistického studia v Brně? Kromě vynikající studentské a studijní infrastruktury má Brno i bohatou kulturní a literární historii v českém i německém jazyce, kde je pořád co objevovat. Naleznete zde mnohostranné studijní příležitosti a možnosti k setkání s inspirativními osobnostmi, které vás přivedou k něčemu, čeho už se nepustíte.

Je studium programu pro vás?

 • Máte znalosti němčiny na úrovni B2-C1 mezinárodního referenčního rámce a chcete je dále rozvinout a prohloubit?

 • Jste absolventy germanistického bakalářského studia nebo příbuzného studijního oboru či programu?

 • Láká vás hledání komplexních vztahů v jazyce, literatuře a kulturních dějinách německy mluvících zemí?

 • Chcete se věnovat receptivní i produktivní práci s texty včetně odborné filologické reflexe a vědeckého uplatnění?

 • Zajímají vás moderní informační technologie a jejich uplatnění ve filologii?

Jsou vaše odpovědi souhlasné? Podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia oboru Německý jazyk a literatura je upevnění a rozvinutí potřebných znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí, a to zejména v oblasti odborné filologické reflexe lingvistických a literárněvědných problémů v širším kulturně-společenském a historickém kontextu.

  Posluchači se seznámí s širšími souvislostmi relevantních germanistických disciplín; v oboru lingvistiky jsou to mimo jiné diachronní aspekty zkoumání jazyka stejně jako pokročilé úrovně syntaxe, lexikologie a stylistiky v perspektivě převážně synchronní. V literární vědě je zvýšená pozornost věnována významným tendencím v moderní a současné tvorbě reflektované v širším kontextu světové literatury. Spolu s rozšířeným časovým a obsahovým záběrem jsou prohlubovány i základy metodologické.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využít jazykové znalosti ve spojení s rétoricko-prezentačními dovednostmi ke kultivovanému projevu
  • identifikovat a vysvětlit komplexní jazykové jevy v textech
  • analyzovat text se zohledněním stylistických, komunikativně pragmatických aspektů
  • provést všestranný rozbor literárního díla včetně zařazení do kulturně-společenského kontextu  a vymezení žánrových tradic
  • identifikovat a vysvětlit charakteristické tendence v současném jazyce
  • získat vhled do problematiky a metod vybraných specializovaných lingvistických disciplín (sémantiky, onomastiky, frazeologie aj.)
  • identifikovat a využít relevantní korpusová či databázová lingvistická data pro konkrétní úkoly
  • orientovat se v aktuálních otázkách a konceptech literární teorie
  • získat podrobnější přehled o literární tvorbě vybraných vyhraněných oblastí
  • chápat žánrová specifika starších literárních epoch
  • rozpoznat a charakterizovat formy, okolnosti a projevy jazykových kontaktů
  • sledovat společenské zakotvení literární tvorby v různých epochách,
  • sledovat vybrané koncepty kulturní teorie a posoudit jejich přesahy k literární vědě
 • Uplatnění absolventa

  Úspěšným absolvováním germanistického studia dosáhnete všestranných jazykových kompetencí v němčině. Zvládnete postupy a nástroje pro komplexní jazykovědné a literárněvědné analýzy a práci s texty v němčině i mateřském jazyce.

  Kritické myšlení, kultivovaný jazykový projev a osvojené dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci v němčině uplatníte v různých profesních oblastech. Můžete pracovat v podnicích či institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích jako jazykoví redaktoři, v publicistice či médiích jako redaktoři, v archivech, knihovnách, muzeích, divadle jako odborní pracovníci s germanistickou specializací a také jako jazykoví poradci. Uplatnit se můžete například i v diplomacii.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe mimo univerzitní prostředí není povinnou součástí studia. V rámci výběrových předmětů budete mít možnost osvojit si a prakticky uplatnit své dovednosti například v projektové činnosti nebo při exkurzích, včetně jejich přípravy. Angažovat se můžete také ve studentském časopise Pawlatsche nebo při zajištění konferencí či přednáškových cyklů.

  Zapojit se můžete také do činnosti germanistické divadelní skupiny Gruppe07 nebo organizovat tradiční mezinárodní festival Drehbühne Brno. Dvakrát ročně budete mít možnost zapojit se do akce Lange Nacht der kurzen Texte.

  Přirozenou součástí studia je možnost absolvování zahraničního pobytu ve stipendijních programech, kde budete mít na výběr z řady germanistických pracovišť na univerzitách v Německu a Rakousku.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská práce představuje soustavné zpracování zadaného odborného tématu na základě samostatného vyhodnocení a posouzení relevantní sekundární literatury a dalších zdrojů. Práce nemusí mít charakter originálního primárního výzkumu, může být založena na publikovaných titulech a na aplikaci známých metod v souladu se zadáním (konkrétní požadavky jsou vymezeny v zadání tématu vedoucím práce). Studenti prokazují schopnost samostatně zpracovat zadané odborné téma s využitím odpovídajících zdrojů a kompetentním uplatněním stanovených metod. Magisterská práce dokládá bezpečné zvládnutí jazykově formulačních kompetencí a odborného stylu i formálních náležitostí vědeckých publikací. V obecnější rovině studenti svou diplomovou prací dokládají své schopnosti kriticky vyhodnocovat informace, samostatně argumentovat a prezentovat získané poznatky.

  Minimální rozsah magisterské práce je 120 000 znaků (se zahrnutím poznámkového aparátu a bibliografie; zohlednění příloh posuzuje individuálně vedoucí práce).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném absolvování magisterského studia máte možnost pokračovat v doktorském studiu ve filologických programech Germánské jazyky nebo Germánské literatury.

Základní údaje

Zkratka
N-NJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

17
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje