Denkend aan Holland, zie ik brede mogelijkheden

Představení studijního programu

Denkend aan Holland zie ik brede mogelijkheden. Tento upravený citát ze slavné básně Hendrika Marsmana praví, že když myslím na Nizozemsko, vidím velké možnosti. V originále potom básník vidí velké řeky. A právě tyto velké možnosti studium nizozemštiny nabízí. Chcete-li po velkých řekách vědění doplout do cíle, kde najdete uplatnění, když řeknete: umím nizozemsky, studujte tento obor. Naučíte se od základů jazyk, seznámíte se s jeho gramatickou strukturou a seznámíte se s literaturou tohoto nevšedního jazyka. Budete se také orientovat v kulturní, historické a politické situaci Nizozemska a Belgie a naučíte se také napsat odborný text v nizozemštině, pracovat s odbornými zdroji. Naučíte se také základům odborné a firemní komunikace a naučíte se překládat texty.

A pak už stačí jen odpovědět na některý z mnoha inzerátů poptávajících absolventy oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura. A doplout za vysněnou prací.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Nizozemský jazyk, literatura a kultura je bakalářský program, nabízený jednou za dva roky, jako hlavní a vedlejší obor.

  Cílem studia oboru Nizozemský jazyk, literatura a kultura je nabytí znalostí na úrovni praktických jazykových kompetencí na úrovni B2 dle ERR a dále získání znalostí v oblasti odborného filologického základu, a to zejména v oblasti lingvistiky, literatury a dějin a kultury Nizozemského jazykového prostoru a rovněž získání základního vhledu do teorie a praxe překladu, vzhledem k tomu, že navazující magisterské studium je studium Překladatelství románských a germánských jazyků, kde nizozemština tvoří jednu ze specializací. Nizozemština je jazyk, se kterým studenti při vstupu na FF MU začínají, proto klademe velký důraz na jeho adekvátní osvojení.

  Důležitou součástí je také získání základních znalostí v oblasti obchodní nizozemštiny vzhledem k možnostem zaměstnání absolventů oboru.

  Posluchači se seznámí se základními synchronními a diachronními přístupy k jazyku, se základy literárněvědné teorie a v případě hlavního oboru její aplikací především na současné literatuře. Posluchači diplomového oboru rovněž získají teoretickou a praktickou znalost metodologie odborné práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na úrovni B2 dle ERR využívat odborné a praktické znalosti nizozemštiny nabyté během studia v odpovídajícím povolání
  • pokračovat v navazujícím magisterském studiu a rozvinout základní nabyté znalosti nizozemštiny
  • kriticky pracovat s odbornými  nizozemskými texty a to na receptivní i produktivní úrovni
  • základní obchodní komunikace v nizozemštině dle nizozemských a belgických zvyklostí slovem a písmem
  • přeložit jednoduchý komerční text z a do nizozemštiny, orientovat se v základní terminologii translatologie a základních translatologických postupech
  • na úrovni B2 analyzovat a komentovat nizozemskou a belgickou situaci na základě historických znalostí
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent oboru je jazykově vybaven na úrovni B2 v nizozemštině a je schopen kultivovaného ústího a písemného projevu ve studovaném jazyce, ale i v jazyce mateřském. Je schopen kritického myšelní a je vybaven výbornými znalostmi o jazyce, literatuře, kultuře, historii a politice nizozemsky hovořících zemí.

  Absolvent najde snadno uplatnění v mezinárodních firmách či institucích, kde je předpokladem výborná znalost nizozemštiny. Absolvent nachází snadno práci nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi.

  Dále se může uplatnit jako překladatel komerčních textů a krásné literatury, jako učitel v jazykové škole nejen v ČR, v diplomatických službách jako pracovník velvyslanectví či českých kulturních center v Nizozemí a může pomáhat při tvorbě slovníků jako jazykový poradce. Další uplatnění najde např. v knihovnách, muzeích, archivech, divadle a v dalších institucích.

  Absolvent se také výborně uplatní v turistickém průmyslu jako průvodce, PR manažer v cestovních kancelářích, kde může předávat svoji odbornou znalost Nizozemí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia, je však možné abosolvovat předmět Odborná stáž v rámci mezinárodní firmy s oddělením pro nizozemský jazyk a je možné vyjet také na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Výkon praxe je doporučován v posledním semestru či ihned po absolvování studia. Na praxi je také zaměřen předmět s názvem Workshop, kde mají studenti možnost propojit teoretické poznatky s praktickými výstupy.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce nemá charakter samostatného empirického výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce). Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

  Cílem bakalářské práce je samostatná práce v oboru lingvistika, literatura či dějiny a kultura Nizozemí, v níž studenti získají hlubší vhled do zvoleného tématu.

 • Návaznost na další studijní programy

  Chcete s námi plout dál? Rádi vás přivítáme v navazujícím magisterském studiu Překladatelství románských a germánských jazyků: specializaci nizozemština.

Základní údaje

Zkratka
B-NL_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

21
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje