Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. (W. James)

Cíle studijního programu

Navazující magisterský studijní program Psychologie bez specializace, koncipovaný jako akademický s jednooborovým studijním plánem, je určen pro absolventy bakalářského studijního programu Psychologie. Jeho vznik reflektuje současný trend ve vzdělávání v dané oblasti, přičemž se opírá o dlouholetou úspěšnou tradici Psychologického ústavu ve vzdělávání i výzkumu a je založen na vysoké prestiži a kvalitě studia, což dokládá konstantně vysoký zájem uchazečů o studium (viz dále).

Primárním cílem předkládaného studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich následné profesní uplatnění v profesi psycholog, a to jak v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství, bezpečnosti apod.), tak i v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Cílem studia je zejména aktivní zvládnutí schopností studentů integrovat, kriticky hodnotit a užívat získané poznatky o teoriích, přístupech a metodách v rámci základních psychologických věd i aplikovaných psychologických disciplín a příbuzných vědních oborů. Důraz je kladen rovněž na orientaci v mezioborových přesazích dané oblasti vzdělávání a na adekvátní užívání znalostí z oblasti psychologické metodologie, kvalitativních, kvantitativních i experimentálních výzkumných metod, psychodiagnostických metod a intervenčních postupů. Jedním z významných cílů studia daného studijního programu je i zaměření na etické aspekty psychologické praxe a hlubokou znalost metod výzkumu i postupů a prostředků v oblasti zvyšování kvality života a duševního zdraví.

Stěžejní výukové cíle daný studijní program naplňuje v úzké spolupráci se zahraničními akademickými i výzkumnými pracovišti a současně i s aplikační sférou (http://psych.phil.muni.cz/ustav/vnejsi-vztahy), což se významným způsobem promítne

do vysoké kvality jeho absolventů. Integrovanou součástí výuky je transfer současných výsledků vědy a výzkumu, realizovaný prostřednictvím kooperace s výzkumnými

a výukovými centry Psychologického ústavu: PHIC - Centrum psychologie zdraví a nemoci; CEPCoS - Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd; ACPP - Akademické centrum pozitivní psychologie; ACPS - Akademické centrum poradenství a supervize (http://psych.phil.muni.cz/vyzkum/vyzkumne-skupiny), což umožní přímé zapojení studentů do výzkumné praxe. Excelence studijního programu je dále podpořena zaměřením na mobilitu studentů i akademických pracovníků a vysokým počtem studijních předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, využíváním e-learningu, technologických inovací a interaktivních prvků, vybrané předměty umožňují aplikaci simulačních zařízení, technologií a metod do výuky. Důraz je současně kladen na posilování praktických forem výuky a realizaci kvalitního systému praxí a stáží studentů u potenciálních zaměstnavatelů, hostování zástupců z praxe ve výuce, uplatňování forem projektově orientované výuky apod.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterský studijní program Psychologie bez specializace, koncipovaný jako akademický s jednooborovým studijním plánem, je určen pro absolventy bakalářského studijního programu Psychologie. Jeho vznik reflektuje současný trend ve vzdělávání v dané oblasti, přičemž se opírá o dlouholetou úspěšnou tradici Psychologického ústavu ve vzdělávání i výzkumu a je založen na vysoké prestiži a kvalitě studia, což dokládá konstantně vysoký zájem uchazečů o studium (viz dále).

  Primárním cílem předkládaného studijního programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich následné profesní uplatnění v profesi psycholog, a to jak v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství, bezpečnosti apod.), tak i v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Cílem studia je zejména aktivní zvládnutí schopností studentů integrovat, kriticky hodnotit a užívat získané poznatky o teoriích, přístupech a metodách v rámci základních psychologických věd i aplikovaných psychologických disciplín a příbuzných vědních oborů. Důraz je kladen rovněž na orientaci v mezioborových přesazích dané oblasti vzdělávání a na adekvátní užívání znalostí z oblasti psychologické metodologie, kvalitativních, kvantitativních i experimentálních výzkumných metod, psychodiagnostických metod a intervenčních postupů. Jedním z významných cílů studia daného studijního programu je i zaměření na etické aspekty psychologické praxe a hlubokou znalost metod výzkumu i postupů a prostředků v oblasti zvyšování kvality života a duševního zdraví.

  Stěžejní výukové cíle daný studijní program naplňuje v úzké spolupráci se zahraničními akademickými i výzkumnými pracovišti a současně i s aplikační sférou (http://psych.phil.muni.cz/ustav/vnejsi-vztahy), což se významným způsobem promítne

  do vysoké kvality jeho absolventů. Integrovanou součástí výuky je transfer současných výsledků vědy a výzkumu, realizovaný prostřednictvím kooperace s výzkumnými

  a výukovými centry Psychologického ústavu: PHIC - Centrum psychologie zdraví a nemoci; CEPCoS - Centrum experimentální psychologie a kognitivních věd; ACPP - Akademické centrum pozitivní psychologie; ACPS - Akademické centrum poradenství a supervize (http://psych.phil.muni.cz/vyzkum/vyzkumne-skupiny), což umožní přímé zapojení studentů do výzkumné praxe. Excelence studijního programu je dále podpořena zaměřením na mobilitu studentů i akademických pracovníků a vysokým počtem studijních předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, využíváním e-learningu, technologických inovací a interaktivních prvků, vybrané předměty umožňují aplikaci simulačních zařízení, technologií a metod do výuky. Důraz je současně kladen na posilování praktických forem výuky a realizaci kvalitního systému praxí a stáží studentů u potenciálních zaměstnavatelů, hostování zástupců z praxe ve výuce, uplatňování forem projektově orientované výuky apod.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Prokázat teoretické znalosti faktů, zásad, procesů a metod psychologie v souvislostech předmětů zahrnutých ve studijním plánu studijního programu, kriticky je hodnotit a uvědomovat si hranice těchto znalostí, mezioborové a aplikační přesahy.
  • Integrovat znalosti a dovednosti ze základních i aplikovaných psychologických disciplín i příbuzných oborů a vhodným způsobem je využívat ve výzkumných, výukových i praktických činnostech.
  • Integrovat, vhodně užívat a kriticky hodnotit znalosti, postupy a metody z psychologické metodologie, psychodiagnostických metod a intervenčních postupů.
  • Ovládat řadu kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení specifických složitých problémů v oblasti psychologie, spojených s výběrem a použitím příslušných specializovaných metod, nástrojů, materiálů a informací.
  • Plánovat, realizovat a hodnotit psychologické vyšetření a intervenci, informovat klienta o výsledcích veškeré psychologické péče způsobem, který odpovídá jeho potřebám, a to v kvalitě odpovídající požadovaným psychologickým službám.
  • Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti výsledky oboru  i vlastní vědecko-výzkumné činnosti a vlastní odborné názory, založené na adekvátní erudici a praxi.
  • Využívat získané vědecké znalosti a metody ke zvyšování lidské spokojenosti  a duševního zdraví, respektovat individuální zvláštnosti klientů při poskytování psychologické pomoci.
  • Analyzovat, reflektovat a hodnotit efektivitu a kvalitu vlastní profesní činnosti.
  • Řídit sebe samého, dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či vzdělávacích činností v dané oblasti vzdělávání.
  • Řídit složité odborné činnosti či projekty v oblasti psychologie a nést odpovědnost za s jejich realizací spojené rozhodování.
  • Plánovat, realizovat a hodnotit empirické výzkumy a intervenovat v laboratorních podmínkách.
  • Aplikovat zásady etiky práce s lidmi.
  • Prokázat jazykové znalosti a dovednosti z jednoho cizího jazyka na úrovni B2 (podle standardů EU) s ohledem na nutnost pracovat s odbornými zdroji v cizím jazyce.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Psychologie bez specializace, který je koncipován jako akademický s jednooborovým studijním plánem, se může profesně uplatnit jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické sféře, respektive v institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi a v profesi psycholog. V rámci dané pracovní pozice se může absolvent daného studijního programu velmi dobře uplatnit v různých oblastech psychologické praxe (např. ve zdravotnictví, školství, manželském a rodinném poradenství, dopravě, průmyslu, personalistice, managementu, vojenství a bezpečnosti, státní správě a mnoha dalších oblastech), přičemž některá z těchto profesních uplatnění vyžadují výhradně absolvování jednooborového studijního programu (např. klinický psycholog, dětský klinický psycholog apod.).

 • Regulovaná povolání
  • Školní psycholog (Jiný odborný pracovník - psychologie)
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Absolvování povinných a povinně volitelných praxí a stáží je nedílnou součástí odborného kurikula daného studijního programu. V jejich rámci studenti získají zkušenost s praktickou aplikací získaných poznatků o teoriích, výzkumných i psychodiagnostických metodách a intervenčních postupech, osvojí si příslušné profesní kompetence a získají cenné praktické zkušenosti a dovednosti ve stěžejních aplikačních psychologických oblastech.

  Odborná praxe – povinné předměty:

  Praxe z psychodiagnostiky (rozsah: 7 dní) – 3 kredity Praxe z klinické psychologie (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

  Praxe z poradenské a školní psychologie (rozsah: 14 dní) – 6 kreditů

  Praxe z manželského a rodinného poradenství (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

  Praxe z psychologie práce a řízení (rozsah: 7 dní) – 3 kredity

  Povinně volitelné praxe – povinně volitelné předměty – např.:

  Pedagogická praxe z psychologie na SŠ (rozsah: 14 dní) – 6 kreditů (předmět je rovněž jednou ze součástí celoživotního vzdělávání /CŽV/– doplňujícího pedagogického studia)

  Celkový počet kreditů za praxe a stáže za studium:

  povinné předměty: 18 kreditů

  povinně volitelné předměty: 6 kreditů

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce má podobu teoretické nebo výzkumné studie v doporučeném rozsahu 70 000 znaků. Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení.

  V diplomové práci studující prokazují svou schopnost formulovat teoretické a/nebo výzkumné otázky, kriticky volit a zpracovávat relevantní odbornou literaturu, logicky vyvozovat a jasně formulovat argumenty a hypotézy, provádět výzkum samostatně a prezentovat výsledky ve standardní písemné podobě, která splňuje normy akademického diskurzu.

  Vytištěná diplomová práce se odevzdává výhradně na sekretariát Psychologického ústavu FF MU. Současně je nutné řádně naplnit archiv závěrečné práce v Informačním systému MU (elektronická verze práce).

  Odevzdání tištěné i elektronické verze závěrečné práce je závazné.

  Blíže viz Směrnice děkana FF MU č. 3/2015 O státních závěrečných zkouškách na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Pro zpracování diplomové práce lze využít Manuál pro psaní rukopisů (2014, APA):

  http://psych.phil.muni.cz/studium/dokumenty

  Pro zpracování empirické studie lze doporučit postup pro psaní vědeckého textu IMRAD: http://psych.phil.muni.cz/media/34721/imrad.pdf

  Finální podoba diplomové práce je v gesci každé/ho vedoucí/ho diplomové práce.

  Přijetí dokončené diplomové práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Zápočet uděluje vedoucí práce na základě hodnocení studující/ho v průběhu psaní diplomové práce.

  Klasifikované hodnocení diplomové práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce, a je součástí hodnocení státní závěrečné zkoušky magisterské.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování doplňujícího pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání na MU, či v rámci jiné univerzity, se může absolvent daného studijního programu profesně uplatnit jako středoškolský učitele psychologie, stejné možnosti skýtá i rozšíření studia v rámci dalších kurzů nabízených touto formou (Psycholog ve zdravotnictví, Forenzní psychologie aj.).

  Absolvování navazujícího magisterského studijního programu Psychologie opravňuje jeho absolventa k předložení rigorózní práce a následné žádosti o příslušné řízení s udělením titulu PhDr.

  Svoji další odbornou erudici může absolvent uvedeného studijního programu prohlubovat v doktorském studijním programu Psychologie a v jiných doktorských programech, které jeho absolventům umožňují doktorské studium, po jehož ukončení získává absolvent vědeckou hodnost Ph.D. Daná návaznost je v rámci MU možná primárně na FF, FSS, či LF (např. na Ústavu psychologie a psychosomatiky) i na dalších univerzitách v rámci České republiky (např. na LF UK v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie) a v zahraničí. Doktorské studium je určeno především zájemcům o akademickou profesní dráhu na vysokých školách a výzkumnou profesní dráhu v institucích zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-PSYCH_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

152
počet aktivních studentů
119
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje