Ianua linguarum reserata

Představení studijního programu

Bakalářský studijní program Italský jazyk a literatura vám otevře cestu k získání základních znalostí a kompetencí v oblasti italštiny, italské lingvistiky a literatury, dějin a kultury Itálie. Po úspěšném ukončení studia budete schopni ústně i písemně komunikovat v italském jazyce, a to na úrovni C1. Budete mít přehled o fungování italštiny jako specifického románského jazyka, zorientujete se v dějinách italské literatury a dokážete číst a analyzovat literární díla v italském originále. Seznámíte se s politickými a kulturními dějinami Itálie a prozkoumáte její současné reálie.

Studium kultivuje jazykové znalosti a dovednosti, rozvíjí analytické schopnosti, samostatnost a tvořivost. Velký důraz klademe zvláště na získání praktických dovedností v oblasti komunikace, k čemuž přispívá také systematické zapojování několika rodilých mluvčích do výuky jazyka a reálií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Máte zájem věnovat se intenzivnímu studiu italštiny?

 • Chcete porozumět historickému vývoji Itálie a vývoji italské literatury od středověku po současnost?

 • Toužíte získat povědomí o dění v současné Itálii, poznat její kulturní tradice a regionální zvláštnosti?

 • Chcete se zúčastnit studijního pobytu nebo pracovní stáže v Itálii a rádi byste našli uplatnění v oblastech, které vyžadují dobrou znalost italštiny a italského prostředí?

V tom případě je studijní program Italský jazyka a literatura pro vás tou správnou volbou. Tak neváhejte a podejte si přihlášku!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářské studium oboru italský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních znalostí a kompetencí v oblasti italského jazyka, italské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Itálie.

  Studium kultivuje jednak jazykové znalosti a dovednosti, které jsou žádány v oborech zaměřených na komunikaci a komunikační technologie, v překladatelství či ve státní správě, jednak rozvíjí analytické schopnosti, samostatnost a tvořivost. Systematickým výcvikem, v němž se spojuje výuka praktického jazyka, odborné lingvistiky a literatury, si studenti rovněž osvojí hlavní zásady kultivovaného písemného a ústního projevu v italštině a češtině.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ústně i písemně komunikovat v italském jazyce na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce
  • mít přehled o fungování a struktuře italštiny jako specifického románského jazyka
  • provádět jazykovědnou analýzu textu, a to z hlediska všech jazykových plánů a vybraných jazykovědných disciplín
  • posuzovat literární dějiny v základních mezioborových souvislostech a v kulturních kontextech
  • analyzovat literární text
  • překládat z italského do českého jazyka a naopak
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studijního programu Italský jazyk a literatura budete ovládat italštinu minimálně na úrovni C1 a budete disponovat bohatou škálou znalostí o Itálii, její kultuře, současnosti i minulosti. Získané znalosti, dovednosti a zkušenosti budete moci využít v oborech zaměřených na komunikaci a komunikační technologie, v oblasti překladatelství, v cestovním ruchu, při práci v kulturních institucích, ve státní správě, v soukromých firmách s italskou účastí či v organizacích, které reprezentují a propagují Českou nebo Slovenskou republiku v zahraničí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Nejlepší praxí při studiu cizího jazyka je pobyt v zemi, kde se tímto jazykem hovoří. V našem případě máte příležitost absolvovat minimálně půlroční studijní pobyt na některé z italských univerzit jako je například Univerzita La Sapienza v Římě nebo Univerzita v Bologni a mnohé další. Vedle toho existuje také možnost zúčastnit se pracovní stáže v italských podnicích či institucích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské diplomové práce je 70000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu a seznamu literatury. Studenti pracují s již publikovanými texty, musejí k nim ale přistupovat analyticky a kriticky, aby byli schopni formulovat vlastní komentáře, názory a závěry. Práce se píše v italském jazyce, dokládá schopnost studenta adekvátně pracovat s materiálem a vhodně, kultivovaně a bezchybně se vyjadřovat.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po úspěšném absolvování bakalářského studia si můžete své znalosti italského jazyka a literatury následně více prohloubit v příslušném navazujícím magisterském studijním programu.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-IJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

120
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje