Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro [Dante Alighieri, Paradiso XIV, 1] / Od středu v kraj, od kraje v střed [Dante Alighieri, Komedie, Ráj XIV, 1]

Představení studijního programu

Chcete zlepšit vaše dovednosti v interpretaci italských textů? Rádi byste se naplno ponořili do studia italštiny? Pak byl magisterský studijní program Italský jazyk a literatura navržen právě pro vás! Po bakalářském studijním programu, který je rozsáhlým úvodem do praktického italského jazyka a literatury, je v magisterském studijním programu věnována větší pozornost aplikování teoretických aspektů studia italské literatury a italského jazyka (textová kritika, historie literatury, historie italského jazyka, dialektologie, lingvistika).

Důraz je kladen na textovou dimenzi studia a na interpretaci textu. Tímto způsobem získáte během studia znalosti popisných a analytických metod, které jsou v současné době velmi užitečné. Předpokládá se také, že si studenti osvojí dovednosti k samostatné vědecké a interdisciplinární práci.

Je studium programu pro vás?

 • V jakých dovednostech se chcete zdokonalit?

Cílem diplomové práce je získat hloubkové znalosti konkrétního tématu (v textové kritice, literatuře nebo lingvistice). Studenti by měli prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, získanými pojmy a teoriemi a následně navrhnout vlastní interpretace textů. U studia platí, že čím větší iniciativa a originalita, tím lépe.

 • Nezískali jste bakalářský titul za studium studijního programu Italský jazyk?

Studenti, kteří se zapisují do tohoto programu, většinou absolvovali bakalářské studium Italského jazyka a literatury. Ovšem není to bezpodmínečně nutné. Pokud jste nezískali bakalářský titul za studium programu Italský jazyk a literatura, budete pozváni na přijímací pohovor o jazyce.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen:Program je nabízen absolventům bakalářského studia v oboru Italský jazyk a literatura (a případně uchazečům, kteří jsou v době přijímací zkoušky před dokončením studia italštiny). Výjimku tvoří studenti, kteří již mají bakalářský titul v oboru portugalská/španělská/katalánská/francouzská/latinská literatura a lingvistika.

  Předmět přijímací zkoušky: ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v italském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Uchazeči také povinně doloží motivační dopis, PDF verzi své bakalářské práce (nebo její téměř definitivní verzi v případě obhajoby práce v zářijovém termínu) a úplný seznam zkoušek složených v bakalářském studiu, spolu se známkami získanými z těchto zkoušek. Výjimku z dodání těchto dokumentů mají absolventi bakalářského programu Italský jazyk a literatura na FF MU, kteří budou absolvovat pouze pohovor. Podklady k přijímacímu řízení vkládejte do svých elektronických přihlášek do 1. 6. (rubrika "Dokumenty"). Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v dokumentech uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Italský jazyk a literatura na FF MU během posledních třech let s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou požádat také uchazeči (studenti bakalářského programu Italský jazyk a literatura na FF MU), kteří dosud nemají obhájenou bakalářskou práci a mají průměr známek z jednotlivých absolvovaných předmětů mezi A a B.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu románských jazyků a literatury.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti, které student získal v rámci bakalářského studia italského jazyka a literatury či jiného příbuzného směru. Navazující magisterské studium se zaměřuje na prohloubení kulturního rozhledu a kritického myšlení studentů a seznamuje je se hlavními směry, kterými se v současnosti ubírá výzkum v oblasti italské filologie. V lingvistice se studenti zaměří na historický vývoj italského jazyka a na variety italštiny v širším sociálně-historickém a sociálně-kulturním pojetí. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a literární analýzy, s aplikací na texty psané ve standardní italštině a v italských dialektech.

  Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plynně komunikovat v italštině (čtení, poslech, ústní a písemný projev)
  • číst a porozumět literárním textů psaným v italštině od středověku po současnost
  • vyhledat příslušné prameny k jakémukoliv specifickému tématu z oboru
  • diskutovat o problémech a používat kritický přístup při jejich řešení
  • získat všeobecný přehled o oboru a umět řešit konkrétní problematiku, aniž by zároveň zapomínali na celkový rámec
 • Uplatnění absolventa

  V magisterském studijním programu získáte všechny potřebné kompetence pro povolání v novinářském, sociálním nebo kulturním sektoru i v akademicky orientované kariéře. Absolventi Italského jazyka a literatury a lingvistiky mohou být také vynikajícími učiteli.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Chcete cestovat a strávit jeden nebo více semestrů v Itálii?

  Studijní pobyt v Itálii přes program Erasmus je možný a doporučovaný (ale není povinný). Vybrat si můžete z celé řady italských univerzit: Torino, Trento, Parma, Bologna, Ferrara, Verona, Padova, Pisa, Siena stranieri, Urbino, Macerata, Perugia, Perugia stranieri, Viterbo, Roma Sapienza, Cassino, Napoli "Federico II", Napoli Orientale, Salerno, Cagliari a Palermo. Brzy budou v nabídce také univerzity Firenze, Siena, Milano a Catania.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je přibližně 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, seznamu literatury, apod.; případné přílohy se do počtu znaků nepočítají. Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu na dané téma, který přináší nové poznatky. Studující by měli předvést schopnost kritické analýzy při práci s odbornými texty a umět aplikovat nabyté znalosti při vlastním výzkumu. Diplomanti se můžou zaměřit na lingvisticky či literárně-vědně orientovaná témata. Návrhy témat diplomant formuluje sám a podléhají další konzultaci a schválení ze strany školitele, který doporučuje metodologii a základní literaturu. Student je povinen diplomovou práci průběžně se školitelem konzultovat .

 • Návaznost na další studijní programy

  Chcete se stát akademiky?

  Po absolvování magisterského programu je samozřejmě možné se zapsat do doktorského studia. Kandidáti musí splnit následující podmínky pro přijetí: kurikulum, motivační dopis a pohovor. Požadujeme vynikající studijní výsledky, kritické myšlení a schopnost pracovat s údaji z první ruky.

Základní údaje

Zkratka
N-IJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
odhadovaný počet přijatých
9
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje