Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro [Dante Alighieri, Paradiso XIV, 1] / Od středu v kraj, od kraje v střed [Dante Alighieri, Komedie, Ráj XIV, 1]

Představení studijního programu

Chcete zlepšit vaše dovednosti v interpretaci italských textů? Rádi byste se naplno ponořili do studia italštiny? Pak byl magisterský studijní program Italský jazyk a literatura navržen právě pro vás! Po bakalářském studijním programu, který je rozsáhlým úvodem do praktického italského jazyka a literatury, je v magisterském studijním programu věnována větší pozornost aplikování teoretických aspektů studia italské literatury a italského jazyka (textová kritika, historie literatury, historie italského jazyka, dialektologie, lingvistika).

Důraz je kladen na textovou dimenzi studia a na interpretaci textu. Tímto způsobem získáte během studia znalosti popisných a analytických metod, které jsou v současné době velmi užitečné. Předpokládá se také, že si studenti osvojí dovednosti k samostatné vědecké a interdisciplinární práci.

Je studium programu pro vás?

 • V jakých dovednostech se chcete zdokonalit?

Cílem diplomové práce je získat hloubkové znalosti konkrétního tématu (v textové kritice, literatuře nebo lingvistice). Studenti by měli prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, získanými pojmy a teoriemi a následně navrhnout vlastní interpretace textů. U studia platí, že čím větší iniciativa a originalita, tím lépe.

 • Nezískali jste bakalářský titul za studium studijního programu Italský jazyk?

Studenti, kteří se zapisují do tohoto programu, většinou absolvovali bakalářské studium Italského jazyka a literatury. Ovšem není to bezpodmínečně nutné. Pokud jste nezískali bakalářský titul za studium programu Italský jazyk a literatura, budete pozváni na přijímací pohovor o jazyce.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti, které student získal v rámci bakalářského studia italského jazyka a literatury či jiného příbuzného směru. Navazující magisterské studium se zaměřuje na prohloubení kulturního rozhledu a kritického myšlení studentů a seznamuje je se hlavními směry, kterými se v současnosti ubírá výzkum v oblasti italské filologie. V lingvistice se studenti zaměří na historický vývoj italského jazyka a na variety italštiny v širším sociálně-historickém a sociálně-kulturním pojetí. V literární kritice získají hlubší vhled do metodologie literární vědy a literární analýzy, s aplikací na texty psané ve standardní italštině a v italských dialektech.

  Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plynně komunikovat v italštině (čtení, poslech, ústní a písemný projev)
  • číst a porozumět literárním textů psaným v italštině od středověku po současnost
  • vyhledat příslušné prameny k jakémukoliv specifickému tématu z oboru
  • diskutovat o problémech a používat kritický přístup při jejich řešení
  • získat všeobecný přehled o oboru a umět řešit konkrétní problematiku, aniž by zároveň zapomínali na celkový rámec
 • Uplatnění absolventa

  V magisterském studijním programu získáte všechny potřebné kompetence pro povolání v novinářském, sociálním nebo kulturním sektoru i v akademicky orientované kariéře. Absolventi Italského jazyka a literatury a lingvistiky mohou být také vynikajícími učiteli.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Chcete cestovat a strávit jeden nebo více semestrů v Itálii?

  Studijní pobyt v Itálii přes program Erasmus je možný a doporučovaný (ale není povinný). Vybrat si můžete z celé řady italských univerzit: Torino, Trento, Parma, Bologna, Ferrara, Verona, Padova, Pisa, Siena stranieri, Urbino, Macerata, Perugia, Perugia stranieri, Viterbo, Roma Sapienza, Cassino, Napoli "Federico II", Napoli Orientale, Salerno, Cagliari a Palermo. Brzy budou v nabídce také univerzity Firenze, Siena, Milano a Catania.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je přibližně 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, seznamu literatury, apod.; případné přílohy se do počtu znaků nepočítají. Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu na dané téma, který přináší nové poznatky. Studující by měli předvést schopnost kritické analýzy při práci s odbornými texty a umět aplikovat nabyté znalosti při vlastním výzkumu. Diplomanti se můžou zaměřit na lingvisticky či literárně-vědně orientovaná témata. Návrhy témat diplomant formuluje sám a podléhají další konzultaci a schválení ze strany školitele, který doporučuje metodologii a základní literaturu. Student je povinen diplomovou práci průběžně se školitelem konzultovat .

 • Návaznost na další studijní programy

  Chcete se stát akademiky?

  Po absolvování magisterského programu je samozřejmě možné se zapsat do doktorského studia. Kandidáti musí splnit následující podmínky pro přijetí: kurikulum, motivační dopis a pohovor. Požadujeme vynikající studijní výsledky, kritické myšlení a schopnost pracovat s údaji z první ruky.

Základní údaje

Zkratka
N-IJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje