Představení studijního programu

Znáte Barcelonu, Mallorku nebo Valencii? Chtěli byste se naučit více o jazyku, kterým se tam mluví, a také něco více o kultuře a literatuře těchto oblastí? Přihlaste se tedy do oboru Katalánský jazyk a literatura Masarykovy univerzity!

V tomto bakalářském studiu získáte komunikativní kompetence v katalánštině minimálně na úrovni B2. Poznáte historii, kulturu, politiku, folklór, hudbu a kinematografii, umění, budete číst knihy a osvojíte si základní dovednosti pro literární i neliterární překlad. Zkrátka se stanete odborníky na jazyk a kulturu oblastí prozatím v České republice dosti neznámých. Jedná se o jedinečný obor v celé střední Evropě, a proto takových expertů jako vy tu nebude mnoho.

V průběhu studia se budete moci zúčastnit různých kulturních akcí. Například koncertů, autorských čtení nebo neformálních setkání s osobnostmi katalánské kultury. Budete se moci podílet na organizování mezinárodních přednášek a konferencí a prostřednictvím programu Erasmus budete mít příležitost vyjet za studiem téměř na kteroukoliv katalánskou univerzitu. Kromě toho jsou každé léto nabízena stipendia na letní kurzy katalánského jazyka a literatury na Mallorce, ve Valencii a v Andoře. A dokonce budete moci získat dvojí diplom studiem jednoho ročníku na Universitat Rovira i Virgili v Tarragoně.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium katalánského jazyka a literatury je vstupní branou do zemí, v nichž se hovoří katalánsky. Studentům se tak otevírá cesta k osvojení katalánského jazyka, poznání katalánské kultury a literatury a k pochopení kulturních souvislostí a vazeb s ostatními romanskými kulturami. Kromě výuky praktického jazyka a odborných lingvistických disciplín, jako je fonetika, fonologie, morfologie a syntax, se studenti seznámí s dějinami, kulturou, reáliemi a literaturou Katalánských zemí, což znamená nejen Katalánsko ale i Valencie, východní Aragonie, Andorra, Baleárské ostrovy a Alghero.

  Studium kultivuje jednak jazykové znalosti a dovednosti, které jsou žádány v oborech zaměřených na komunikaci a komunikační technologie, v překladatelství či ve státní správě, jednak rozvíjí analytické schopnosti, samostatnost a tvořivost. Systematickým výcvikem ve spojení praktického jazyka, odborné lingvistiky a literatury si rovněž studenti osvojí hlavní zásady kultivovaného písemného a ústního projevu v katalánštině a češtině.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ústně i písemně komunikovat v katalánském jazyce na úrovni C1 podle ERR (jednooborový prezenční a kombinovaný, sdružený hlavní plán)/ na úrovni B1 podle ERR (sdružený vedlejší plán)
  • provádět jazykovědnou analýzu textu, a to z hlediska všech jazykových plánů a vybraných jazykovědných disciplín
  • analyzovat literární text
  • posuzovat literární dějiny v základních mezioborových souvislostech a v kulturních kontextech
  • pochopit společnost, politiku, kulturu a historii Katalánska a dalších území, na nichž se mluví katalánsky
  • překládat z katalánštiny do češtiny a z češtiny do katalánštiny
 • Uplatnění absolventa

  Absolvování našeho studijního programu vám otevře dveře k velice bohatému profesnímu uplatnění: budete moci pracovat jako překladatelé, nakladatelé, komunikační technici ve firmách, učitelé jazyka na jazykových školách, budete mít možnost uplatnění v turistickém ruchu, v oblasti lingvistických technologií nebo v katalánském kulturním světě. A pokud budete chtít dále studovat, budete mít zvládnuté základy pro kritické myšlení a metodologii práce, které vám dovolí pokračovat v magisterském studiu téměř jakékoliv humanitně zaměřené disciplíny.

 • Regulovaná povolání
  • Bez profesního postavení
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  I když studium nevyžaduje povinné praxe, jako studenti budete mít v průběhu bakalářského studia možnost podílet se na řadě praktických úkolů například při organizaci kulturních akcí katedry. Budete se moci věnovat výuce katalánštiny pro veřejnost, účastnit se menších literárních soutěží nebo provázet hostující zahraniční učitele. Zájemci se mohou zúčastnit nepovinné praxe a v rámci praktických stáží Erasmus vyjet na některou jazykovou nebo kulturní instituci v Katalánsku nebo jinde v Evropě.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu a seznamu literatury. Studenti pracují s již publikovanými texty, musejí k nim ale přistupovat analyticky a kriticky, aby byli schopni formulovat vlastní komentáře, názory, závěry a správně citovat. Práce se píše v katalánském jazyce, dokládá schopnost studenta adekvátně pracovat s materiálem a vhodně, kultivovaně a bezchybně se vyjadřovat.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení bakalářského studia budete moci pokračovat v magisterském studiu vztahujícím se k humanitním vědám kdekoliv v Evropě.

Základní údaje

Zkratka
B-KJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

27
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Universitat Rovira i Virgili
Garant programu