Představení studijního programu

Bakalářské studium programu Španělský jazyk a literatura vám otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti španělské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Španělska a hispanofonních zemí. Předpokládaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je B1, výstupní úroveň pak C1.

Kromě jazykových kompetencí si studiem rozvinete i kritické myšlení v obecném smyslu, jak je obvyklé u humanitních oborů. Dále klademe důraz na rozvoj a prohloubení uvažování o španělském jazyce a o kultuřehistorii španělsky mluvících zemí v kontextu dnešního světa s přihlédnutím k historickým souvislostem.

Program je určen humanitně orientovaným studentům, kteří mají nejen zájem o španělský jazyk, ale chtějí se i dozvědět informace o struktuře španělštiny jako dosti specifického románského jazyka a kteří se zajímají o dějiny, kulturu a literaturu španělsky mluvících zemí v kontextu současné i minulé Evropy i amerického kontinentu. Specifikem studijního programu je především důraz na širokou jazykovou a kulturní diverzifikaci španělštiny a španělsky mluvících zemí, které jsou rozprostřeny mezi několik kontinentů.

Po absolvování programu budete připraveni k práci v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistice či turismu. V širší rovině se uplatníte v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a španělském jazyce.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Bakalářské studium oboru Španělský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti španělské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Španělska a hispanofonních zemí. Předpokládaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je B1, výstupní úroveň pak C1. Kromě jazykových kompetencí studium rozvíjí i kritické myšlení v obecném smyslu, jak je obvyklé u humanitních oborů. Dále pak je kladen důraz na rozvoj a prohloubení uvažování o španělském jazyce, o kultuře a o literaturách španělsky mluvících zemí v kontextu dnešního světa s přihlédnutím k historickým souvislostem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce
  • samostatného a kritického myšlení v oblastech, kde je vyžadována dobrá znalost španělského jazyka v příslušném kulturním a jazykovém kontextu
  • disponovat společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích
  • mít přehled o fungování a struktuře španělštiny jako specifického románského jazyka
  • používat základní profesní dovednosti v oblastech překladatelství a výuky španělštiny
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi programu budete schopni důstojného písemnéhoústního projevu ve španělštině a budete vybaveni společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích. Osvojíte si také znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistice či turistice se uplatníte v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a španělském jazyce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studijní plán nezahrnuje praxi.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské diplomové práce je přibližně 80 000 znaků včetně poznámek pod čarou, seznamu literatury, apod.; případné přílohy se do počtu znaků nepočítají. Bakalářská práce má charakter graduační práce, kde by měli studující předvést schopnost kritické analýzy při práci s odbornými texty a umět aplikovat nabyté znalosti při vlastním výzkumu přiměřenému jejich úrovni studia. Diplomanti se můžou zaměřit na lingvisticky či literárně-vědně orientovaná témata. Návrhy témat diplomant formuluje sám a podléhají další konzultaci a schválení ze strany školitele, který doporučuje metodologii a základní literaturu. Student je povinen diplomovou práci průběžně se školitelem konzultovat.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Další možnosti jsou magisterské navazující programy Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy a Překladatelství španělského jazyka.

Základní údaje

Zkratka
B-SJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

140
počet aktivních studentů
36
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje