Cíle studijního programu

Cílem doktorského studia Románských jazyků je připravit kvalifikovaného a kompetentního badatele v oblasti synchronní či diachronní románské lingvistiky. Absolvent se naučí metodologii vědecké práce a její účinnost prokáže v předmětu své badatelské specializace.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2021.

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2021.

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce.

   Podklady pro přijímací řízení je třeba dodat v elektronické formě na Studijní oddělení FF MU - přijímací řízení, email: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

   Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce a proběhne online prostřednictvím MS Teams.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studia Románských jazyků je připravit kvalifikovaného a kompetentního badatele v oblasti synchronní či diachronní románské lingvistiky. Absolvent se naučí metodologii vědecké práce a její účinnost prokáže v předmětu své badatelské specializace.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vědecky zpracovávat odbornou lingvistickou problematiku v oblasti románské jazykovědy
  • metodologicky rozvíjet svůj obor
  • uplatnit se ve vědeckých a univerzitních institucích a všude tam, kde je třeba teoretický, metodologický a vědomostní nadhled v kterékoli státní, soukromé, české či zahraniční instituci
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent oboru je připraven se zapojit do výzkumné činnosti a do profesí vyžadujících schopnost vysoce odborné lingvistické reflexe, zejména v univerzitním a akademickém prostředí, ve výzkumných ústavech, a to i na mezinárodní úrovni.

 • Praxe

  Praxe není součástí studia. Vyžaduje se však, aby doktorand či doktorandka absolvovali zahraniční stáž na jiné univerzitě či jiném výzkumném pracovišti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardní rozsah disertační práce je 180.000 znaků. Přípravu textu disertace, průběh prací i redakci konzultuje doktorand průběžně se školitelem. V doktorské práci doktorand osvědčí schopnost kritického myšlení v metodologické i analytické práci a samostatného řešení při traktování dané problematiky. Disertační práce mění stav poznání v oboru.

Základní údaje

Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu