Vidíme film zevnitř.

Představení studijního programu

Osvojili jste si základy teorie a dějin filmu a toužíte se dozvědět víc? Navazující magisterský program Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury nabízí motivující prostředí k rozšíření a ověření vašich znalostí a dovedností.

Povinný základ tvoří předměty zaměřené na historickou poetiku filmu, kulturní dějiny kinematografie, filmový průmysl, kritiku a akademické psaní. Součástí výuky jsou i kurzy zahraničních hostů v angličtině. Podmínkou úspěšného studia je i odborná a zahraniční stáž, pokud jste neabsolvovali studijní pobyt v cizině už na bakalářském stupni.

Především se však během studia soustředíte na řešení konkrétního výzkumného problému. Čtyři návazné semináře vás postupně dovedou k obhajobě magisterské práce. Excelentní diplomovou práci můžete i publikovat.

Vědecké směřování vaší kariéry můžete následně posílit doktorským studiem. Získanou kvalifikaci uplatníte také ve vědeckých a paměťových institucích, v médiích nebo v kulturním a festivalovém managementu.

Je studium programu pro vás?

 • Tušíte, že o teorii a dějinách filmu nevíte dosud vše, a chcete si své znalosti rozšířit?

 • Máte nápady na výzkumné projekty?

 • Přitahuje vás práce v badatelských týmech?

 • Chcete si osvojit efektivní výzkumné metody?

 • Zajímá vás kulturní a průmyslový kontext audiovizuální produkce?

 • Uvažujete kriticky o filmech a seriálech a líbí se vám sdílet své názory?

 • Získali jste první publikační zkušenosti a chcete se v psaní zdokonalit?

 • Toužíte ověřit si své odborné, společenské i jazykové schopnosti v mezinárodním prostředí?

 • Plánujete doktorské studium?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Přijímací řízení je otevřeno nejen bakalářům v oboru filmových či mediálních studií, ale i absolventům jiných humanitních, společenskovědních nebo uměnovědných programů. O přijetí rozhoduje kvalita předloženého projektu magisterské diplomové práce.

Kombinovaná forma studia

Výuka se uskutečňuje zpravidla v sobotu. Přednášky hostů se konají v průběhu pracovního týdne, semináře k diplomové práci formou individuálních konzultací.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované odborné a akademické profese v oblasti filmové vědy, kinematografie, audiovizuálního průmyslu, kreativních a kulturních průmyslů, médií, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.

  Magisterské studium vede k poznání a pochopení kinematografie, respektive filmového a audiovizuálního průmyslu jako komplexního fenoménu v příslušných historických, společenských, kulturních, hospodářských, technických a estetických souvislostech.
  Absolvent je schopen samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly a řešený problém koncepčně a kriticky kontextualizovat, analyzovat a interpretovat.

  Magisterské studium poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.
  Standard odpovídá úrovni pokročilého specializovaného vzdělání.

  Studijní plán je založen na soustavě převážně povinných a povinně volitelných předmětů (přednášek a seminářů), jejíž součásti tvoří:

  1) předměty z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu zaměřené na klíčové výzkumné oblasti,

  2) předměty zaměřené na metodologii výzkumu a na akademické čtení a psaní,

  3) předměty zaměřené na realizaci magisterské práce,

  4) předměty předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině),

  5) výběrové výzkumné a projektové předměty,

  6) předměty zaměřené na praxe a stáže včetně povinné zahraniční stáže.

  Studijní plán obsahuje předmětové soubory vzájemně provázaných typů a funkcí: (a) předměty poskytující teoretické a metodologické znalosti, (b) předměty poskytující aplikované řešení výzkumných problémů, (c) předměty poskytující mezinárodní rozhled a naplňující potřebu internacionalizace, (d) předměty spojující akademický sektor s praktickým sektorem a posilující praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

  Studijní plán je nastaven tak, aby studentovi umožnil individuální volbu konkrétní sestavy předmětů a vyučujících odpovídající jeho zájmům a potřebám zejména s ohledem na povahu magisterského projektu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Koncepčně používat pokročilé znalosti v teorii, metodologii a dějinách oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd a v českém i mezinárodním kontextu.
  • Používat metody koncepčního, analytického a kritického myšlení, čtení a akademického psaní.
  • Samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly.
  • Aplikovat teoretické a metodologické koncepty adekvátně řešeným odborným a výzkumným problémům.
  • Využívat zkušenosti z odborné (praktické) stáže a ze zahraniční (akademické) stáže.
 • Uplatnění absolventa

  Po úspěšném absolvování můžete pokračovat v badatelské práci formou doktorského studia. Uplatnění najdete v paměťových institucích (knihovny, muzea, archivy), v televizi a jiných médiích, v redakcích novin, časopisů a nakladatelství, na filmových akcích a festivalech nebo v audiovizuálním průmyslu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinným předmětem je odborná stáž v minimální délce dvaceti pracovních dnů, kterou si studenti domlouvají v domácím audiovizuálním sektoru. Můžete tak získat praxi například v České televizi, v Národním filmovém archivu, ve Státním fondu kinematografie, v produkčních společnostech, při realizaci filmových či televizních projektů, ve formě vzdělávací nebo osvětové činnosti, na festivalech. Spolu s potvrzením a hodnocením stáže odevzdávají studenti také osobní reflexi získaných zkušeností.

  Odborná stáž a zkušenosti z ní pomáhají při získání atraktivního pracovního uplatnění. Z povinně volitelných předmětů si studenti mohou navíc zapsat Odbornou praxi, ve které zúročí svoji činnost konferenční, ediční, nebo publikační, pokud uveřejnili odbornou studii v minimálním rozsahu deseti normostran nebo soubor článků v celkovém rozsahu dvojnásobném.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská diplomová práce má minimální rozsah 140.000 znaků (přílohy - bibliografická, filmografická, dokumentační - se do minimálního rozsahu nepočítají, neurčí-li vedoucí práce jinak).

  Magisterská práce se realizuje průběžně a postupně během čtyř navazujících Diplomových seminářů I-IV od 1. do 4. semestru: Diplomový seminář I slouží na přípravu podrobného konspektu, Diplomový seminář II a III na realizaci pracovní verze práce a Diplomový seminář IV na dokončení finální verze práce.

  Studenti musí v práci prokázat schopnost řešit výzkumný problém, provést (archivní) výzkum, kriticky pracovat s prameny a literaturou, aplikovat teoretické a metodologické koncepty, zasadit problém do historického kontextu, uskutečnit náležitou analýzu a interpretaci a dospět k původním závěrům.

  Podrobný postup práce včetně dílčích výstupů je popsán v manuálu k realizaci magisterské práce

  http://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi magisterského programu se mohou přihlásit k doktorskému studiu oboru Divadelní a filmová studia.

Základní údaje

Zkratka
N-FAV_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

19
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje