Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.

Představení studijního programu

Studijní program Čínská studia je zaměřený na soudobou Čínu jako oblast střetávání tradice a současnosti, střetávání čínských a cizích vlivů. Předpokládá znalost čínštiny na úrovni HSK 5.

Kromě intenzivních kurzů gramatiky, konverzace a četby si studenti zapisují přednáškové cykly. Ty je do hloubky seznámí s politickým vývojem v regionu (proměny institucí a ideologií, dopad režimů na společnost), s vybranými náměty z kulturní antropologie (rodinné vztahy, antropologie jazyka, gender), s různými aspekty kultury vč. populární kultury (literatura sci-fi, bojová umění, film) a současným stavem náboženství (lokální kulty na Taiwanu, náboženská situace v ČLR). 

Přednášejí místní, ale i hostující profesoři, většinou z Evropy. Velký důraz se klade na intenzivní výuku jazyka ve společných i individuálních kurzech vedených kvalifikovanými rodilými mluvčími. Během studia se vyjíždí na stáž v Číně nebo na Taiwanu, s možností terénního výzkumu. Nabízí se také příležitost získat joint-degree po ročním studiu na MUNI a dalším roce na Zhejiangské univerzitě / Zhejiang University

Absolventi programu budou odborníci na současnou čínskou problematiku s výbornou znalostí jazyka a kvalitní orientací v čínském prostředí.

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se čínsky a nejste dost spokojeni s dosavadními znalostmi?

 • Chcete detailně poznat problematiku Číny?

 • Zajímá vás práce s lidmi a výzkum v terénu?

 • Nebojíte se náročného studia?

Souhlasně přikyvujete? Pak jsou Čínská studia ta správná volba pro pokračování vašeho vzdělání na magisterském stupni!

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium programu Čínská studia je zaměřeno na soudobou Čínu (ČLR, Taiwan i čínskou „diasporu“) jako místo střetávání tradičních čínských a západních vlivů, v jehož rámci dochází k nejednoznačnému a mnohotvárnému formování různých projektů identity moderní Číny. Studium oboru vede studenty k porozumění těmto procesům na rovině politického a sociálního utváření moderní Číny i na rovině diskurzivních praktik, které konstruují různé prvky moderní čínské identity. Nedílnou součástí studia je pokračující intenzivní výuka čínského jazyka.

  Magisterské studium programu Čínská studia předpokládá znalosti čínského jazyka, dějin a kultury na úrovni bakalářského programu Čínská studia.

  Hlavní osy studia:

  1) Studium soudobé čínské společnosti a politiky – proměny politických institucí, politických režimů a ideologií a jejich dopad na život čínské společnosti.

  2) Studium diskurzivních praktik v moderní Číně (politické myšlení, čínský marxismus, moderní čínská literatura, populární kultura, náboženství, čínská medicína, bojová umění, film apod.) s cílem objasnit původ těchto jevů, jejich sociální a kulturní kontext a význam pro formování moderní čínské identity.

  3) Intenzivní studium moderní čínštiny. Základem jsou navazující kurzy Praktická čínština pro magisterské studium I-IV, doplněné dalšími kurzy rozvíjejícími specifické dovednosti (intenzivní konverzace 1 na 1, překladatelské semináře, psaní v čínštině, konferenční prezentace v čínštině).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat do hloubky společenský a politický vývoj Číny od roku 1840 do současnosti
  • číst texty vzniklé v moderní Číně jako diskurzivní praktiky a chápat význam příslušných diskurzů
  • rozumět historickým, kulturním, sociálním a politickým souvislostem různorodých jevů v soudobé Číně a samostatně je interpretovat;
  • komunikovat ústně i písemně v čínštině na vynikající úrovni (odpovídající standardu B-2 SERR (stupeň 6 HSK);
  • uplatnit v praxi znalosti čínské kultury a jazyka v komplikovaných komunikačních situacích v čínském prostředí;
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi budou odborníky na současnou čínskou politiku, společnost a různé kulturní aspekty, kteří ovládají mluvenou i psanou moderní čínštinu a mají cenné zkušenosti z dlouhodobého pobytu v čínském prostředí. S touto kvalifikací je budou vyhledávat společnosti, které obchodují nebo jinak spolupracují s Čínou. Pokud se zaměřují na jazyk, mohou překládat nebo vyučovat.  Mnoho absolventů nachází uplatnění přímo v Asii.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe během studia nejsou povinné, ovšem získání praktických zkušeností například při tlumočení je vítané. Pokud během semestru probíhají veletrhy, nebo přijíždějí čínské a taiwanské delegace, škola podporuje účast studentů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Magisterská diplomová práce oboru Čínská studia je postavena na práci s čínskými prameny a vyžaduje se kvalitní metodologické zakotvení práce. Po formální stránce magisterská práce odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci na FF MU - http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující doktorský program zaměřený na čínská studia na MUNI neběží. Pokračovat je v ČR možné na Karlově univerzitě a Univerzitě Palackého, nebo na některé z univerzit v cizině. 

Základní údaje

Zkratka
N-CS_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

13
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu