Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.

Představení studijního programu

Chcete se naučit čínsky a porozumět Číně? Studijní program Čínská studia nabízí intenzivní výuku moderní čínštiny a studium čínské kultury ve všech jejích aspektech – společnost, politika, dějiny, čínské myšlení, literatura. Obě tyto oblasti, jazyk a kultura, jsou ve studijním plánu zastoupeny zhruba půl na půl.

Jazykový program je intenzivní a různorodý. Čínštinu se studenti učí v různých kurzech minimálně 10 hodin týdně v prvním ročníku, 8 hodin ve druhém a 6 hodin ve třetím, ovšem v závislosti na volbě nepovinných předmětů zpravidla výrazně více. Studentům jsou nabízeny následující kurzy:

- základní povinný kurz podle učebnice Integrated Chinese

- intenzivní dril – procvičování probraného v malých skupinách (4-6 studentů)

- intenzivní konverzace formou „1 na 1“ (jeden student a jeden učitel)

- online kurzy „1 na 1“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Číně a na Taiwanu

- četba textů v čínštině

- ve třetím ročníku speciální kurz s použitím autentických materiálů z populární kultury Číny a Taiwanu

- v prvním semestru jsou navíc povinné kurzy gramatiky, fonetiky a čínského písma.

Kurzy jsou vedeny čínskými lektory (rodilými mluvčími), kromě gramatiky, fonetiky, písma a četby textů, kde je nutný český vyučující.

Studijní program Čínská studia zaměstnává každoročně množství čínských lektorů (až 15 lektorů najednou), což umožňuje tu nejintenzivnější možnou výuku jazyka včetně konverzací „1 na 1“.

Osou kulturní části studijního programu jsou potom povinné předměty, které studenty seznamují s čínskými dějinami, literaturou a myšlením. Tyto předměty podávají základní přehled čínských politických a kulturních dějin, který je nezbytný pro jakékoliv seriózní studium Číny. Leckteré zvláštnosti čínské kultury jsou pozoruhodně trvalé již přes dva tisíce let a teprve důkladná znalost čínské kultury nám umožňuje porozumět řadě aktuálních problémů.

Na povinné předměty navazují předměty volitelné, které si student volí dle svého zájmu a za studium jich absolvuje celkem nejméně devět. Většina volitelných předmětů je orientována na moderní čínské dějiny a problémy soudobé Číny.

U některých volitelných předmětů je vyučovacím jazykem angličtina. Každý semestr rovněž realizujeme minimálně dva kurzy vedené odborníky ze zahraničí.

Minimálně jednou za rok pak realizujeme kurz vedený odborníkem z praxe zaměřený na praktické problémy mezinárodního obchodu a podnikání v čínském prostředí, bezpečnosti v kyberprostoru se zaměřením na Čínu a na další praktická témata.

Samozřejmostí jsou také studijní pobyty v zahraničí. Dlouhodobý (1-2 semestry) studijní pobyt v Číně nebo na Taiwanu je běžnou a doporučovanou součástí studijního programu Čínská studia. Nabízíme množství stipendií z různých zdrojů, kterých je dostatek, a na studijní pobyty vyjíždí prakticky všichni naši studenti. Studijní pobyt v čínském prostředí je klíčový z hlediska studia jazyka i poznání reality života v Číně.

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se rádi cizí jazyky? Jste ochotni věnovat intenzivní a dlouhodobé úsilí studiu velmi obtížného cizího jazyka?

 • Jste připraveni strávit delší dobu v zahraničí ve velmi exotickém prostředí, které přináší vzrušení a dobrodružství, ale nevyhnutelně také nepříjemnosti a deziluze?

 • Je vaším snem do hloubky poznávat odlišnou civilizaci a odlišné myšlení tamních lidí, přestože (jak brzy zjistíte) „tam“ nebudu nikdy úplně „doma“?

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 1,5 z předmětů čínština, český/ slovenský jazyk dalších dvou libovolných předmětů dle výběru uchazeče z předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka;
  2. státní zkoušky z čínštiny (HSK - kterákoliv úroveň) a zároveň středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 2,0 z předmětů český či slovenský jazyk.
  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
  Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  • Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 40

Studium

 • Cíle

  Studium bakalářského programu Čínská studia poskytuje znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR a ucelenou znalost čínské kultury, moderní i tradiční. Absolvent se orientuje ve všech základních oblastech čínské kultury a chápe jejich vzájemné souvislosti. Absolvent je schopen vidět čínskou kulturu v globálním kontextu, chápat a interpretovat sociální a politické události a procesy, které formují soudobou Čínu a určují její místo ve světě. Důležitou součástí studia je jazyková příprava. Program nabízí intenzivní tříletý kurs čínského jazyka zahrnující všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, náslech, čtení a psaní). Běžnou a doporučovanou součástí programu je nejméně jednosemestrální studijní pobyt v Číně. Program své absolventy vybavuje jazykovou i kulturní kompetencí umožňující jim poučeně a efektivně komunikovat s čínským kulturním prostředím.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát základní události a procesy čínských dějin, chápat jejich význam pro utváření čínské modernity
  • vysvětlit význam běžných čínských společenských a kulturních reálií;
  • rozumět událostem a procesům v čínské kulturní oblasti, dovede je interpretovat, rozumí jejich historickému, společenskému a kulturnímu kontextu;
  • komunikovat v čínštině plynně v běžných situacích (na úrovni odpovídající standardu B-1 SERR, stupeň 5 HSK);
  • uplatnit své znalosti v praxi v různých komunikačních situacích vyžadujících specializovanou jazykovou a kulturní kompetenci
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete umět čínsky a budete rozumět klíčovým čínským reáliím, problémům čínské společnosti a politiky i otázkám spojeným s rostoucím globálním vlivem Číny. Česká společnost bude potřebovat stále více odborníků na Čínu, kteří dovedou objasnit čínské postoje v mezinárodním obchodu i mezinárodní politice a jejich komplikované souvislosti. Rovněž bude potřebovat stále více lidí vládnoucích čínským jazykem. Studijní program Čínská studia takové odborníky vychovává. Studium je to náročné, avšak dřina se vyplatí - otevírá fascinující a znepokojivý svět, který se bude stále více prolínat se světem, ve kterém žijeme. Jazykově vybavení odborníci, kteří tomuto procesu rozumí, budou stále žádanější. Absolventi programu najdou uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů v zahraničním obchodu, v diplomacii, v médiích, jako překladatelé a tlumočníci i jako učitelé čínštiny.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Běžnou a doporučovanou součástí programu je nejméně jednosemestrální studijní pobyt v Číně.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Požadována je práce s prameny a sekundární literaturou v čínštině. Studenti by v bakalářské práci měli rovněž prokázat schopnost uchopit zvolené téma z hlediska relevantní metodologie. Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci na FF MU - http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském programu Čínská studia.

Základní údaje

Zkratka
B-CS_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

50
odhadovaný počet přijatých
98
počet aktivních studentů
24
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje