Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.

Představení studijního programu

Chcete se naučit čínsky a porozumět Číně? Studijní program Čínská studia nabízí intenzivní výuku moderní čínštiny a studium čínské kultury ve všech jejích aspektech – společnost, politika, dějiny, čínské myšlení, literatura. Obě tyto oblasti, jazyk a kultura, jsou ve studijním plánu zastoupeny zhruba půl na půl.

Jazykový program je intenzivní a různorodý. Čínštinu se studenti učí v různých kurzech minimálně 10 hodin týdně v prvním ročníku, 8 hodin ve druhém a 6 hodin ve třetím, ovšem v závislosti na volbě nepovinných předmětů zpravidla výrazně více. Studentům jsou nabízeny následující kurzy:

- základní povinný kurz podle učebnice Integrated Chinese

- intenzivní dril – procvičování probraného v malých skupinách (4-6 studentů)

- intenzivní konverzace formou „1 na 1“ (jeden student a jeden učitel)

- online kurzy „1 na 1“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Číně a na Taiwanu

- četba textů v čínštině

- ve třetím ročníku speciální kurz s použitím autentických materiálů z populární kultury Číny a Taiwanu

- v prvním semestru jsou navíc povinné kurzy gramatiky, fonetiky a čínského písma.

Kurzy jsou vedeny čínskými lektory (rodilými mluvčími), kromě gramatiky, fonetiky, písma a četby textů, kde je nutný český vyučující.

Studijní program Čínská studia zaměstnává každoročně množství čínských lektorů (až 15 lektorů najednou), což umožňuje tu nejintenzivnější možnou výuku jazyka včetně konverzací „1 na 1“.

Osou kulturní části studijního programu jsou potom povinné předměty, které studenty seznamují s čínskými dějinami, literaturou a myšlením. Tyto předměty podávají základní přehled čínských politických a kulturních dějin, který je nezbytný pro jakékoliv seriózní studium Číny. Leckteré zvláštnosti čínské kultury jsou pozoruhodně trvalé již přes dva tisíce let a teprve důkladná znalost čínské kultury nám umožňuje porozumět řadě aktuálních problémů.

Na povinné předměty navazují předměty volitelné, které si student volí dle svého zájmu a za studium jich absolvuje celkem nejméně devět. Většina volitelných předmětů je orientována na moderní čínské dějiny a problémy soudobé Číny.

U některých volitelných předmětů je vyučovacím jazykem angličtina. Každý semestr rovněž realizujeme minimálně dva kurzy vedené odborníky ze zahraničí.

Minimálně jednou za rok pak realizujeme kurz vedený odborníkem z praxe zaměřený na praktické problémy mezinárodního obchodu a podnikání v čínském prostředí, bezpečnosti v kyberprostoru se zaměřením na Čínu a na další praktická témata.

Samozřejmostí jsou také studijní pobyty v zahraničí. Dlouhodobý (1-2 semestry) studijní pobyt v Číně nebo na Taiwanu je běžnou a doporučovanou součástí studijního programu Čínská studia. Nabízíme množství stipendií z různých zdrojů, kterých je dostatek, a na studijní pobyty vyjíždí prakticky všichni naši studenti. Studijní pobyt v čínském prostředí je klíčový z hlediska studia jazyka i poznání reality života v Číně.

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se rádi cizí jazyky? Jste ochotni věnovat intenzivní a dlouhodobé úsilí studiu velmi obtížného cizího jazyka?

 • Jste připraveni strávit delší dobu v zahraničí ve velmi exotickém prostředí, které přináší vzrušení a dobrodružství, ale nevyhnutelně také nepříjemnosti a deziluze?

 • Je vaším snem do hloubky poznávat odlišnou civilizaci a odlišné myšlení tamních lidí, přestože (jak brzy zjistíte) „tam“ nebudu nikdy úplně „doma“?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium bakalářského programu Čínská studia poskytuje znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 SERR a ucelenou znalost čínské kultury, moderní i tradiční. Absolvent se orientuje ve všech základních oblastech čínské kultury a chápe jejich vzájemné souvislosti. Absolvent je schopen vidět čínskou kulturu v globálním kontextu, chápat a interpretovat sociální a politické události a procesy, které formují soudobou Čínu a určují její místo ve světě. Důležitou součástí studia je jazyková příprava. Program nabízí intenzivní tříletý kurs čínského jazyka zahrnující všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, náslech, čtení a psaní). Běžnou a doporučovanou součástí programu je nejméně jednosemestrální studijní pobyt v Číně. Program své absolventy vybavuje jazykovou i kulturní kompetencí umožňující jim poučeně a efektivně komunikovat s čínským kulturním prostředím.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát základní události a procesy čínských dějin, chápat jejich význam pro utváření čínské modernity
  • vysvětlit význam běžných čínských společenských a kulturních reálií;
  • rozumět událostem a procesům v čínské kulturní oblasti, dovede je interpretovat, rozumí jejich historickému, společenskému a kulturnímu kontextu;
  • komunikovat v čínštině plynně v běžných situacích (na úrovni odpovídající standardu B-1 SERR, stupeň 5 HSK);
  • uplatnit své znalosti v praxi v různých komunikačních situacích vyžadujících specializovanou jazykovou a kulturní kompetenci
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete umět čínsky a budete rozumět klíčovým čínským reáliím, problémům čínské společnosti a politiky i otázkám spojeným s rostoucím globálním vlivem Číny. Česká společnost bude potřebovat stále více odborníků na Čínu, kteří dovedou objasnit čínské postoje v mezinárodním obchodu i mezinárodní politice a jejich komplikované souvislosti. Rovněž bude potřebovat stále více lidí vládnoucích čínským jazykem. Studijní program Čínská studia takové odborníky vychovává. Studium je to náročné, avšak dřina se vyplatí - otevírá fascinující a znepokojivý svět, který se bude stále více prolínat se světem, ve kterém žijeme. Jazykově vybavení odborníci, kteří tomuto procesu rozumí, budou stále žádanější. Absolventi programu najdou uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů v zahraničním obchodu, v diplomacii, v médiích, jako překladatelé a tlumočníci i jako učitelé čínštiny.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Běžnou a doporučovanou součástí programu je nejméně jednosemestrální studijní pobyt v Číně.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studenti zpracovávají zvolené téma pod vedením vedoucího práce a měli by předvést schopnost pracovat kriticky s prameny i sekundární literaturou a nalézt v nich relevantní odpovědi na zvolené výzkumné otázky. Požadována je práce s prameny a sekundární literaturou v čínštině. Studenti by v bakalářské práci měli rovněž prokázat schopnost uchopit zvolené téma z hlediska relevantní metodologie. Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci na FF MU - http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/prehled/.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském programu Čínská studia.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-CS_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

118
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje