Cíle studijního programu

Obor Literatury v angličtině poskytuje výuku v tradičních oblastech literárních studií, nabízí celou škálu aktuálních metodologických přístupů ke zkoumání literárních děl a seznamuje posluchače s  relevantními kulturními kontexty na jejichž pozadí tato díla vznikla. Studenti si zvolí jedno ze čtyř základních zaměření – britská a irská literatura, severoamerická literatura, australská a novozélandská literatura, ostatní anglofonní literatury, anebo se mohou věnovat komparativnímu studiu dvou nebo více těchto oblastí. Zvolené přístupy mohou být národnostní/etnické, genderové, queer, postkoloniální, regionální aj. Program je navržen tak, aby studentům umožnil rozvíjet jejich literárněvědné zaměření a současně také získat rozhled a zkušenosti v akademické praxi.

Mezi hlavní cíle studia patří získání pevných znalostí a metodologických základů pro literárněvědnou práci, podrobné seznámení se současným stavem výzkumu a výuky v rámci zvoleného okruhu v českém i mezinárodním kontextu, získání osobní profesní zkušenosti zahrnující širokou škálu akademického působení.

Program je nabízen se specializací Intermediální a mezikulturní komunikace, která nabízí studentům hlubší metodologické vybavení ke zkoumání literárních děl v mezikulturních a interdisciplinárních kontextech.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Obor Literatury v angličtině poskytuje výuku v tradičních oblastech literárních studií, nabízí celou škálu aktuálních metodologických přístupů ke zkoumání literárních děl a seznamuje posluchače s  relevantními kulturními kontexty na jejichž pozadí tato díla vznikla. Studenti si zvolí jedno ze čtyř základních zaměření – britská a irská literatura, severoamerická literatura, australská a novozélandská literatura, ostatní anglofonní literatury, anebo se mohou věnovat komparativnímu studiu dvou nebo více těchto oblastí. Zvolené přístupy mohou být národnostní/etnické, genderové, queer, postkoloniální, regionální aj. Program je navržen tak, aby studentům umožnil rozvíjet jejich literárněvědné zaměření a současně také získat rozhled a zkušenosti v akademické praxi.

  Mezi hlavní cíle studia patří získání pevných znalostí a metodologických základů pro literárněvědnou práci, podrobné seznámení se současným stavem výzkumu a výuky v rámci zvoleného okruhu v českém i mezinárodním kontextu, získání osobní profesní zkušenosti zahrnující širokou škálu akademického působení.

  Program je nabízen se specializací Intermediální a mezikulturní komunikace, která nabízí studentům hlubší metodologické vybavení ke zkoumání literárních děl v mezikulturních a interdisciplinárních kontextech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít celkový přehled o tradičních oblastech literární vědy (písemnictví, kritika, období, směry, žánry)
  • aplikovat zavedené literárněvědné přístupy na předmět vlastního bádání
  • podrobně se orientovat v jednom ze čtyř hlavních literárních okruhů (britské a irské literatury, severoamerické literatury, australské a novozélandské literatury, ostatní literatury v angličtině).
  • zohledňovat vybraná hlediska (etnická, genderová, postkoloniální, regionální, apod.) ve vlastní literárněvědné analýze
  • posouvat hranice literárněvědného poznání v oboru tvorbou originálních akademických publikací
  • recenzovat akademickou produkci ve svém oboru
  • působit v oborech, kde je třeba kompetentně interpretovat a zpracovávat texty v angličtině a používat kritické myšlení
 • Uplatnění absolventa

  Důsledné zohledňování nejnovějšího vývoje v oboru nabízí uplatnitelnost studia literatur v angličtině nejen pro budoucí literární vědce, ale poskytne také průpravu pro případné uplatnění v oblasti diplomacie a žurnalistiky a médií a pro působení v národních, mezinárodních a nevládních organizacích.

 • Praxe

  V programu není praxe vyžadována, kromě praxe, kterou studenti získávají při participaci na odborné činnosti katedry.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce má prokázat studentovu schopnost samostatné vědecké práce a musí obsahovat původní vědecké myšlenky. Předkládá se výtisk disertační práce ve dvou vyhotoveních, svázaný do pevných desek, ve formě rukopisu na bílém papíru formátu A4 s očíslovanými stranami, v minimálním rozsahu 180 000 znaků.

Základní údaje

Zkratka
D-LIAJ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů
11
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje