Představení studijního programu

Byl svět textů a komunikace vždycky světem, ve kterém jste se cítili dobře a zajímal vás? Poznáte a umíte ocenit dobře koncipovaný text? Spojili byste rádi znalosti z anglické jazykovědy a o anglicky mluvících kulturách s něčím praktickým? Nebo jste zatím studovali nějaký úplně jiný obor, který vás baví, ale spíš než k jeho praktikování máte blízko k překládání textů s touto nebo podobnou tématikou?

Překladatelství anglického jazyka vám poskytne různé pohledy na to, co to vlastně překlad a překládání jsou a v jakých obměnách se s nimi dennodenně setkáváme. V praktických seminářích si vyzkoušíte překládání různých druhů textů a získáte základní návyky a tipy a inspiraci pro vytváření své budoucí specializace v překladu – od právního překladu přes základy tlumočení a literárního překladu až po titulkování.

Studentům přijatým do programu poskytujeme poměrně bohatou zpětnou vazbu, jakou v praxi získáte jen málokdy, a díky externím vyučujícím i zkušenějším kolegům se můžete začít na poli překladu aktivně pohybovat už během studia. Můžete se rozhodnout absolvovat pracovní stáž v rámci programu Erasmus v zahraničí nebo zatím nepovinnou stáž u domácí agentury.

Charakter programu a menší studijní skupiny nám umožňují uplatňovat vůči studentům poměrně individuální přístup. Také zaměření diplomové práce si můžete ve spolupráci s jejím budoucím vedoucím vybrat poměrně svobodně – na Katedře anglistiky a amerikanistiky je naší tradicí umožnit studentům pracovat na tématech, která je skutečně zajímají.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Překladatelství anglického jazyka se zaměřuje na teoretické a praktické aspekty překladu, především z angličtiny do češtiny, ale také z češtiny do angličtiny. Důraz je kladen na technický (neliterární) překlad. Program u studentů růzvíjí a dále kultivuje bilingvní, extralingvistické, instrumentální, překladově profesní a strategické znalosti a dovednosti pro překlad. Studenty seznamuje s teorií překladu a pěstuje u nich pojetí překladu jako významného procesu a aktivity ve společnosti a dává jim základ pro informované a efektivní odborné rozhodování v této profesi. Program zahrnuje také podstatnou prakticky orientovanou složku studia, jejímž prostřednictvím vychovává absolventy pro řadu překladatelských specializací (včetně institucionálního překladu, práce na volné noze, titulkování, lokalizace apod.). Program nabízí pouze základy tlumočení a možnou specializaci na tlumočení ponechává dalšímu profesnímu rozvoji absolventů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu v angličtině (C2 podle Společného evropského rámci pro jazyky)i mateřském jazyce
  • budou mít hlubokou znalost čisté a aplikované teorie překladu a současných překladových norem
  • osvojí si velmi dobré praktické dovednosti užitečné pro překlad široké škály typů textů, s důrazem na neliterární překlad
  • budou schopni samostatně pracovat s jazykem a provádět kritickou analýzu jazyka v praxi a interkulturní komunikaci
 • Uplatnění absolventa

  Pokud se rozhodnete studovat Překladatelství AJ, toho, že by vás o práci připravil strojový překlad, se nemusíte obávat: vždycky byly a budou oblasti překladu, kde je autentická lidská komunikace nenahraditelná, a cílem programu je připravovat absolventy, kteří budou překládat lépe než ten nejlepší software a budou schopni pružně reagovat na proměny trhu s překlady stejně jako na své vlastní preference při práci v oboru nebo příbuzných oborech.

  Naši absolventi nacházejí uplatnění jako samostatně podnikající překladatelé (a tlumočníci) i ve firmách, a to při řízení překladových projektů, v lokalizaci, titulkování, v copywritingu, v redakční praxi a dalších příbuzných oborech, jejich podstatnou složku představuje písemná nebo ústní jednojazyčná i vícejazyčná komunikace.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe v tomto studijním oboru není povinnou součástí studia.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské diplomové práce je (u studentů, kteří do programu nastoupili v roce 2015 nebo později) 125 000 znaků (včetně poznámkového aparátu a seznamu použité literatury; úvodní strany, obsah a poděkování se nezapočítávají). Pokud jsou přílohy výsledkem studentovy podstatné analýzy, mohou se do celkové délky práce započítávat 30 až 50% svého rozsahu, což podléhá schválení vedoucím práce. Témata zahrnují zejména vlastní výzkum studentů ve zvolené oblasti překladu a tlumočení, nejlépe empirický; jsou povoleny i teoretické práce rozvíjející podstatným způsobem stav vědění ve vybrané oblasti překladu. Diplomové práce předkládající a analyzující studentovu vlastní překladatelskou práci jsou - s ohledem na vyloučení názorových konfliktů vlivem subjektivního faktoru - povoleny jen výjimečně a jejich zpracování podléhá souhlasu vedoucího práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi porgramu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu v programu Anglická jazykověda (se specializací na překlad nebo bez této specializace) nebo v doktorském programu Literatury v angličtině (v případě dizertačních témat spojující studium literatury s překladem).

Základní údaje

Zkratka
N-PAJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

51
počet aktivních studentů
14
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje