Představení studijního programu

Program vám umožní poznat do hloubky Severní Ameriku a její kultury. Naše nabídka spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o sledovaných zemích od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Program je koncipován tak, aby studenti poznali vždy dvě kulturní oblasti zároveň a porozuměli jejich vzájemným jazykovým, literárním a kulturním vztahům.

Výhoda studia kultur Severní Ameriky spočívá v tom, že zde lze modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a hodnoty. V tomto směru představuje Severní Amerika modelovou laboratoř jevů, se kterými se stále více potkáváme i v České republice.

Program je strukturován modulárně. Povinná část studia se skládá ze společného základu, kde se jako posluchači seznámíte se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměříte se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje specializační část, která se věnuje studiu konkrétních jevů.

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, značnou část práce také představuje samostudium. Ke sdílení materiálů a obohacení výuky využíváme moderních technologií.

Příležitosti profesního uplatnění naleznete ve firmách a institucích zaměřených na spolupráci se Severní Amerikou, v neziskovém sektoru, ve státní správě či v diplomacii.

Je studium programu pro vás?

 • Máte zájem o kultury a jazyky Severní Ameriky?

 • Ovládáte angličtinu na úrovni C1 a francouzštinu či španělštinu alespoň na úrovni B1?

Typickým uchazečem je absolvent bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách.

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021.

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia v programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a ekonomických fakultách, u kterých lze předpokládat znalost jazyků (AJ-SJ nebo AJ-FJ) s minimální úrovní znalosti jednoho z nich na C1.

  Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška (online). Uchazeči obdrží text v AJ a další text ve FJ nebo ŠJ (dle volby uchazeče) o nichž s komisí promluví. Zkouší se porozumění a základní orientace v textech, schopnost reagovat na doplňující dotazy. Zkouška zahrnuje rozpravu o základních reáliích severoamerických zemí. Uchazeč do přihlášky (Doplňující text uchazeče) uvede svoji volbu druhého jazyka přijímací zkoušky (FJ/ ŠJ). Délka přijímacího pohovoru je cca 30 min.

  Prominutí přijímací zkoušky: Uchazečům o studium může být prominuta přijímací zkouška, pokud splňují některou z těchto podmínek:

  • absolventi Bc. filologie, dvouoborového studia AJ-FJ, AJ-SJ,
  • absolventi Bc. filologie, jednooborového studia AJ, SJ, FJ, kteří prokáží dostatečnou znalost dalšího jazyka na úrovni C1 (AJ) a B1 (FJ, SJ) v kombinaci AJ-FJ, AJ-SJ. Znalost jazyka se prokáže certifikátem: pro AJ – CPE, IELTS (7.0), TOEFL iBT 95 a více; pro FJ – DALF B1; pro SJ – DELE B1.

  Studenti FF MU žádají o prominutí přijímací zkoušky e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Studenti jiných vysokých škol zašlou žádost o prominutí přijímací zkoušky spolu s potvrzením o studiu těchto kombinací poštou na adresu Studijní oddělení - přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno a to nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky.

  Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Program spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o zemích Severní Ameriky, tedy jak oblasti anglofonní, tak hispanofonní a frankofonní, od Kanady přes Spojené státy až po Mexiko a Karibik. Program je koncipován tak, aby studenti měli přehled vždy o dvou kulturních oblastech zároveň a byli poučeni o jejich vzájemném jazykovém, literárním a kulturním ovlivňování. Z tohoto důvodu je obor strukturován modulově.

  Povinná část studia se skládá ze společného základu, který má jednak část metodologickou – zde se posluchači seznámí se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměří se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje informativní část, která studentům na příkladu konkrétních kulturních jevů umožní lepší orientaci v anglofonním, frankofonním a hispanofonním světě. Společný základ je doplněn povinnými předměty, které si student zvolí vždy ze dvou povinných modulů v kombinaci anglofonní-frankofonní, nebo anglofonní-hispanofonní. Studium tedy nabídne porovnání anglofonních a frankofonních oblastí, nebo oblastí anglofonních a hispanofonních. Každý z těchto modulů obsahuje část lingvistickou, část literárně kulturní a tam, kde je to možné, část zaměřenou na vazby mezi danou kulturou a českým prostředím (překlady). Povinné předměty společného modulu a povinných modulů jednotlivých oblastí jsou doplněny předměty povinně volitelnými, které uvádějí do dílčí problematiky.

  Výhoda studia severoamerického prostoru spočívá v tom, že zde lze takřka modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa: jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací v místech, kde se navzájem prolínají odlišné etnické skupiny, jazyky a kultury. V tomto směru představuje Severní Amerika jakousi modelovou laboratoř jevů, kde ve zrychlené podobě probíhají procesy analogické procesům, se kterými se stále více potkávají Evropa i česká společnost.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat praktickými jazykovými a kulturními znalostmi vztahujícími se k anglofonní kultuře Severní Ameriky;
  • disponovat praktickými jazykovými a kulturními znalostmi vztahujícími se ke frankofonní nebo hispanofonní kultuře Severní Ameriky;
  • disponovat základními teoretickými nástroji umožňujícími analytický přístup ke studiu sledovaných kultur;
  • disponovat základními teoretickými nástroji umožňující analytický přístup ke studiu sledovaných jazyků;
  • komplexního porozumění jazykovým, literárním a kulturním jevům na dotyku dvou kulturních oblastí Severní Ameriky;
 • Uplatnění absolventa

  Jako naši absolventi se uplatníte všude tam, kde je třeba kvalitní dvojjazyčné kompetence a kde se věnuje pozornost problematice kulturních vztahů. Příležitosti budete mít například v institucích zaměřených na spolupráci se Severní Amerikou a v neziskovém sektoru. Dobré uplatnění najdete ale také ve státní správě, médiích či diplomacii.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí programu je praxe, jejíž zaměření má návaznost na severoamerický prostor a sledovanou problematiku (mobilita, integrace, migrace, kulturní střetávání a adaptace). Pomůžeme vám s hledáním vhodného umístění v organizacích, jako jsou například Středoevropská asociace kanadských studií, Expat Centre Brno, Euraxess, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, MZK či International Staff Office MU. Vhodný typ praxe si také mohou studenti zajistit sami. V rámci programu také podporujeme studentské mobility na partnerské univerzity v Severní Americe. Odborně zaměřené praxe i případné studijní pobyty na severoamerických univerzitách vás odborně i osobnostně obohatí a pozitivně ovlivní vaše šance na trhu práce.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské diplomové práce je 125 000 znaků včetně poznámkového aparátu, vysvětlivek a soupisu použité literatury (bez titulních stran, obsahu, poděkování a příloh). Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Cílem magisterské práce je prokázat schopnost studenta kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie a nacházet odpovědi na zadanou výzkumnou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat dále můžete studiem doktorských studijních programů, jako jsou Anglická jazykověda, Literatury v angličtině, Románské jazyky, Románské literatury nebo Literární komparatistika.

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

35
odhadovaný počet přijatých
12
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje